eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żyrzyn › Usługa dostarczania posiłków w trakcie realizacji projektu pn. "Rozwój zintegrowanych usług społecznych w gminach wiejskich powiatu puławskiego- Gmina Żyrzyn"Ogłoszenie z dnia 2022-06-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa dostarczania posiłków w trakcie realizacji projektu pn. „Rozwój zintegrowanych usług społecznych w gminach wiejskich powiatu
puławskiego- Gmina Żyrzyn”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żyrzyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020115

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstania Styczniowego 10

1.5.2.) Miejscowość: Żyrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-103

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 818814226

1.5.8.) Numer faksu: 818814226

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugzyrzyn@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zyrzyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa dostarczania posiłków w trakcie realizacji projektu pn. „Rozwój zintegrowanych usług społecznych w gminach wiejskich powiatu
puławskiego- Gmina Żyrzyn”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c9b6867a-f85a-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00232603

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030265/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa dostarczania posiłków w trakcie realizacji projektu pn. „Rozwój zintegrowanych usług społecznych w gminach wiejskich powiatu puławskiego- Gmina Żyrzyn”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Rozwój zintegrowanych usług społecznych w gminach wiejskich powiatu puławskiego- Gmina Żyrzyn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ugzyrzyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=746

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (nazwa adresata Urząd Gminy w Żyrzynie, identyfikator adresata: /5096dqxkyw/SkrytkaESP) oraz poczty elektronicznej adres email Zamawiającego ugzyrzyn@post.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (nazwa adresata Urząd Gminy w Żyrzynie, identyfikator adresata: /5096dqxkyw/SkrytkaESP) oraz poczty elektronicznej adres email Zamawiającego ugzyrzyn@post.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi), Instrukcji użytkownika systemuminiPortal-ePuap (https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) - https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Podczas komunikacji przez miniPortal i ePuap należy posługiwać się ID postępowania wskazanym w załączniku do SWZ oraz dostępnym na stronie postępowania w miniPortalu (UWAGA – podczas komunikacji nie należy podawać ID postępowania, który generuje się automatycznie w ogłoszeniu o zamówieniu). Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (za wyjątkiem składania ofert) w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania, o którym mowa w ust. 6).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email ugzyrzyn@post.pl .
9. Dokumenty elektroniczne (za wyjątkiem ofert), składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 8 adres email.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z regulaminem korzystania z ePUAP oraz miniPortal.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z treścią SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z treścią SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: G.271.B.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie posiłków (śniadanie, obiad) oraz artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania podwieczorku przez uczestników projektu przy uwzględnieniu zgłaszanych diet dla uczestników, do punktów odbioru w Żerdzi: Dzienny Dom Pomocy w Żerdzi 91a,
24-103 Żyrzyn (zwany dalej DDP) w trakcie realizacji projektu pn. „Rozwój zintegrowanych usług społecznych w gminach wiejskich powiatu puławskiego- Gmina Żyrzyn”.
2. Zadanie obejmuje dystrybucję posiłków uczestnikom o określonych porach, codziennie (średnio 21 dni w miesiącu), dla 30 osób (śniadanie, obiad) przysługujące w zależności od diety.
3. Wsad do kotła (koszt surowca) nie może być mniejszy niż 15,00 zł. brutto na osobodzień.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj.: opis diet oraz wymagana minimalna gramatura posiłków i gotowych potraw stanowi załącznik nr 9 do SWZ

5. Przewidywana maksymalna całkowita liczba posiłków w ramach projektu wynosi: 3150 posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek) - 30 osób x 21 dni x 5 miesięcy. W przypadku wydłużenia terminu realizacji zamówienia ( patrz. Rozdział V SWZ) Zamawiający przewiduje możliwość jednostronnego rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o 1850 posiłków, tj. do maksymalnie 5000 posiłków – prawo opcji. Prawo opcji, o którym mowa w zdaniu poprzednim wykonuje się na zasadach wskazanych w Projektowanych postanowieniach umownych, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany diet, jak również co do ilości posiłków
w zależności od potrzeb i ilości uczestników. Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowaną liczbę całodziennego posiłku. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu.
7. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie ceny całodziennego posiłku dla jednej osoby.
8. Wykonawca zobowiązany jest do dowiezienia posiłków oraz artykułów spożywczych do Dziennego Domu Pomocy w Żerdzi. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać posiłki własnym środkiem transportu, spełniającym wymagania sanitarne w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Posiłki muszą być dostarczane w atestowanych, jednorazowego użytku naczyniach, indywidualnie dla każdego uczestnika projektu (porcjowane), gwarantujących odpowiednio wysoką temperaturę posiłku, bez konieczności jego podgrzewania. Rozładunek posiłków powinien zostać wykonany przez pracownika Wykonawcy posiadającego sanepidowską książeczkę zdrowia. Każdorazowo przy przeliczaniu ilości dostarczonych posiłków powinien uczestniczyć upoważniony pracownik Wykonawcy.
9. Godziny dostaw posiłków oraz dostaw artykułów spożywczych:
Śniadania - godz. 7:30- 8:00
Obiady - godz. 12.30- 13:00
10. Propozycję tygodniowego jadłospisu z uwzględnieniem niezbędnych diet, Wykonawca będzie podawał z przynajmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem osobie wyznaczonej przez Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania obiadów urozmaiconych, te same potrawy nie mogą powtarzać się częściej niż raz na 10 dni.
12. Zlecenie ilościowe - z podziałem na diety na dzień następny będzie przekazywane faxem lub telefonicznie, przez wyznaczonych pracowników DDP do godziny 1200 dnia poprzedniego.
13. W wyjątkowych sytuacjach osoba wyznaczona przez Zamawiającego, będzie podawała uzupełniające zlecenia ilościowe (z podziałem na diety) o godzinie 700 rano na dzień bieżący.
14. Wszelkie naczynia, w których Wykonawca dostarcza posiłki, Zamawiający będzie oddawał Wykonawcy bez obowiązku ich mycia.
15. W razie braku możliwości wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku przygotowania posiłków, Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt we właściwym czasie do wyżywienia uczestników przez osobę trzecią, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.
16. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania dokumentacji potwierdzającej ilość dostarczanych posiłków oraz ilość artykułów spożywczych i odebrać potwierdzenie wystawione przez Zamawiającego (wykaz ilości dostarczonych posiłków).
17. Posiłki wykonane będą ze świeżych i naturalnych produktów, nie używając produktów gotowych.
18. Zamawiający ma prawo do kontrolowania gramatury ilości dostarczanych produktów zgodnie z wcześniej dostarczonym jadłospisem.
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności rodzaju posiłków
z zamówionymi dietami oraz wielkości porcji.
20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu żywności oraz artykułów spożywczych
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości jakościowych na podstawie Protokołu rozbieżności. W miejsce zakwestionowanych posiłków muszą być dostarczone właściwe
w terminie 2 h od momentu zwrotu.
21. Wykonawca przedstawi na każde żądanie Zamawiającego aktualne zaświadczenie Inspekcji Sanitarnej o spełnianiu warunków sanitarnych, dotyczących produkcji posiłków w kuchni Wykonawcy.
22. W przypadku zakwestionowania prawidłowości świadczonych usług żywieniowych przez Wykonawcę na terenie Zamawiającego, przez zewnętrzne służby sanitarne oraz nałożenia na Zamawiającego kary finansowej - kara zostanie w całości potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
23. Zamawiający zastrzega możliwość okresowej kontroli, w zakresie zgodności dostarczanych posiłków z wymogami wagowymi (gramówka) oraz odpowiedniej temperatury dostarczanych posiłków:
1) zupy- 75°C
2) II danie- 65°C
3) gorące napoje 80°C,
4) sałatki, surówki nie wyższa niż 15°C.
24. Zamówienie obejmuje również zabezpieczenie odpowiedniej ilości i stanu technicznego naczyń transportowych oraz zapewnienie ciągłości w świadczeniu usług żywienia
z zachowaniem reżimu sanitarnego.
25. Wykonawca zapewni dodatkowo codzienny dostęp do chleba – 2 szt./ o wadze1,5 kg, masła – 2 szt./ 200g oraz dżemu lub pasztetu – 2 szt./ każdy po 250 g. Koszt dodatkowych produktów należy uwzględnić w wycenie kosztów jednostkowych śniadania.
26. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do pobierania i przechowywania próbek żywności w Zakładzie produkującym żywność i wprowadzającym ją do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007 r., Nr 80, poz. 545)
27. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami ustawy
o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (tj. Dz. U. 2020 r.,
poz. 2021) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
28. Rozliczenie za dostarczone posiłki następować będzie w transzach miesięcznych. Podstawą zapłaty za wydane posiłki będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca, określająca liczbę faktycznie dostarczonych posiłków.
29. W przypadku korzystania z podwykonawców, Zamawiający zastrzega obowiązek spełniania powyższych wymagać przez podwykonawcę zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Przewidywana maksymalna całkowita liczba posiłków w ramach projektu wynosi: 3150 posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek) - 30 osób x 21 dni x 5 miesięcy. W przypadku wydłużenia terminu realizacji zamówienia ( patrz. Rozdział V SWZ) Zamawiający przewiduje możliwość jednostronnego rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o 1850 posiłków, tj. do maksymalnie 5000 posiłków – prawo opcji. Prawo opcji, o którym mowa w zdaniu poprzednim wykonuje się na zasadach wskazanych w Projektowanych postanowieniach umownych, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ i zostanie uznana jako najkorzystniejsza tj. uzyska w sumie największą ilość punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekt spoleczny

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

W ramach tego warunku wykonawca musi posiadać:
a) aktualny dokument potwierdzający wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowego Inspektora Sanitarnego w zakresie przygotowywania posiłków z możliwością ich transportu w ramach usług cateringowych, na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 ze zm. )
zdolności technicznej lub zawodowej:

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
wykazania, że wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na przygotowaniu i dowozie posiłków dla grupy min. 15 osób w ramach jednego zamówienia przez okres min. 6 miesięcy
Warunek oceniony zostanie na podstawie wykazu usług (załącznik nr 7 do SIWZ), wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert.

Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem lub wykonywaniem co najmniej jednej usługi polegającej na przygotowaniu i dowozie posiłków dla grupy min. 15 osób w ramach jednego zamówienia przez okres min. 6 miesięcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załączniku nr 2 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
d) dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w dziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. a-c SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
e) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w dziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. b i c SWZ dotyczących tych podmiotów potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
f) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w lit. b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy, przy czym dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług (wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ) potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w dziale VII ust. 1 pkt 4 SWZ, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
b) aktualny dokument potwierdzający wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowego Inspektora Sanitarnego w zakresie przygotowywania posiłków z możliwością ich transportu w ramach usług cateringowych, na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 ze zm. )

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
2. Ofertę/wniosek należy sporządzić w języku polskim
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ .
4. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu(załącznik nr 2 do SWZ), w zakresie wskazanym w niniejszym SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.
5. Do przygotowania oferty należy wykorzystać Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić. wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.
6. Do oferty należy dołączyć:
1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców, analogiczny wymóg dotyczy oświadczenia składanego przez podwykonawcę;
4) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres realizacji zadania (Załącznik nr 3 – jeżeli dotyczy Wykonawcy).
5) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ppkt. 3, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 4 do SWZ (jeśli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
3. Oświadczenia (załącznik nr 2 do SWZ) i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w dziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. a-c SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej
jako najkorzystniejszej), Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani
są przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (np. konsorcjum / umowę spółki cywilnej).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewidywane zmiany do umowy zawiera § 8 umowy, której wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.