eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › "Usługa opracowania opinii w zakresie posiadania predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej"Ogłoszenie z dnia 2022-08-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługa opracowania opinii w zakresie posiadania predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670231597

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Mazowieckiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 38 15 070

1.5.8.) Numer faksu: 48 38 15 070

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pcpr@spradom.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcprradom.finn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa opracowania opinii w zakresie posiadania predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a74e6794-143c-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294379

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039808/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Opracowanie opinii w zakresie posiadania predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pcpr-radom.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pcpr-radom.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://pcprradom.
ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet .

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi założyć darmowe konto na Platformie zakupowej. Złożenie oferty w postępowaniu wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie
https://pcpr-radom.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet lub https://oneplace.marketplanet.pl .
Informacja dla Wykonawców korzystających z platformy znajduje się pod adresem: https://www.pcprradom.finn.pl/bipkod/27242945 .
Regulamin korzystania z platformy zakupowej Zamawiającego Market Planet znajduje się pod adresem:
https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą oso by lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.
4. Dane Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5. Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w Załączniku Nr 9 do SWZ.
6. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony w ppkt 2) powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w ppkt 2) powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
7. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CPR.VII.271.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania opinii w zakresie posiadania predyspozycji i motywacji do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej, zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku, o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 821 z późn. zm.) dla 30 rodzin* – kandydatów na rodziny zastępcze lub
osób już pełniących funkcję rodzin zastępczych /małżonkowie i osoby samotne/, zwanych dalej Rodziną/.
* Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby Rodzin, dla których należy opracować opinię
w zakresie posiadania predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej - jednak nie więcej niż o 5 Rodzin.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-12

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie zostały odrzucone, według następujących kryteriów:
- cena 60% - maksymalnie 60 punktów
- doświadczenie psychologa w poradnictwie rodzinnym 40% - maksymalnie 40 punktów
3. Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:
1) Ocena w zakresie kryterium „cena” będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu
następującego wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 60):
PC = Cmin./Cb ×60 pkt
gdzie: PC – ilość punktów za kryterium „cena”,
Cmin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,
Cb – cena badanej oferty.
2) Ocena w zakresie kryterium „doświadczenie psychologa w poradnictwie rodzinnym”, będzie dokonywana na podstawie podanej w
formularzu ofertowym informacji nt. doświadczenia psychologa wyznaczonego do realizacji zamówienia w poradnictwie rodzinnym (min. 2 lata pracy) - liczba punktów możliwych do uzyskania – 40.
Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazana przez Wykonawcę liczba lat doświadczenia psychologa wyznaczonego do realizacji zamówienia w poradnictwie rodzinnym wynosi:
2 lata - otrzyma 0 pkt
3 lata - otrzyma 20 pkt
4 lata - otrzyma 30 pkt
5 lat i więcej - otrzyma 40 pkt
gdzie: PD – ilość punktów za kryterium „doświadczenie psychologa w poradnictwie rodzinnym” osoby wyznaczonej do realizacji
zamówienia
3) Ocena oferty – suma punktów za poszczególne kryteria:
P= PC+ PD
gdzie: P- ilość punktów
4) Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5) Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom SWZ.
6) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu punktów przyznanych w ramach poszczególnych kryteriów,
uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert.
7) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej
wadze.
8) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
9) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 8, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
10) Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie psychologa w poradnictwie rodzinnym

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Określenie warunków:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia –
wystawiać opinie o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, która posiada uprawnienia
do jej przygotowania określone w art. 42 ust. 1 pkt 5 lit. b cyt. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj.:
a) posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
b) posiada 2 letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (aktualnych na dzień złożenia):
a. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w pkt VI SWZ, o których mowa w art. 108 ust. 1
ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej – Załącznik Nr 3a do SWZ;
b. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, oświadczenia podmiotu
udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w pkt VI SWZ, o których mowa w art. 108 ust. 1
ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej – Załącznik Nr 3b do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (aktualnych na dzień złożenia):
a. zdolności technicznej lub zawodowej - wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacjami nt. wykształcenia i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o zakresie wykonywanych przez nią czynności i informacją o podstawie do dysponowania tą osobą – Załącznik Nr 4 do SWZ.
Osoba wskazana w w/w wykazie musi być tą samą osobą, którą Wykonawca wskaże w formularzu oferty.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający, nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie, o którym mowa powyżej musi być złożone - na druku stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
Wykonawca, który polega na uprawnieniach do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118
ustawy Pzp, przedstawia na wezwanie Zamawiającego dokumenty wymienione w pkt VII.4 ppkt 1b SWZ dotyczące tych
podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania - na druku
stanowiącym Załącznik nr 3b do SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o których mowa w pkt.
VII.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak
podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia i doświadczenia w poradnictwie rodzinnym, o których mowa w pkt
V.2 ppkt 4 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć na druku
stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z KRS lub CEiDG,
Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o których mowa w pkt. VII.1
SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak
podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia i doświadczenia w poradnictwie rodzinnym, o których mowa w pkt
V.2 ppkt 4 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć na druku
stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt VII.4 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
1) w pkt VII.4 ppkt 1a SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2) w pkt VII.4 ppkt 1b SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który polega
na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
3) w pkt VII.4 ppkt 2 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projekt umowy:
1) dla osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej i dla osoby prowadzącej jednoosobową działalność
gospodarczą, która będzie osobiście realizowała zamówienie stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ;
2) dla firmy stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ.
Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, na warunkach
określonych w załączonych do SWZ projektach umów, w szczególności dotyczące: zmiany terminu realizacji zamówienia,
zmian warunków płatności i sposobu rozliczania umowy, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla
Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pcpr-radom.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.