eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kędzierzyn-Koźle › Budowa garaży w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"Ogłoszenie z dnia 2022-08-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa garaży w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ "BLACHOWNIA"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041631

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Energetyków 9

1.5.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-225

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774873470

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@icso.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.icso.lukasiewicz.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Badania naukowe i prace rozwojowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa garaży w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-895757b1-14a7-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294358

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/icso

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/icso

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) w zakresie kodowania platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8) W zakresie czasu odbioru danych – za przekazanie danych do zamawiającego uznaje się klikniecie przycisku ”Złóż ofertę” w przypadku składania oferty lub ”Wyślij” w przypadku wysyłania wiadomości.
9) Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego w celu potwierdzenia czynności złożenia oferty.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizyczny w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, informujemy iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”, z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Energetyków 9, nr tel. + 48 77 487 34 70, e-mail: info@icso.lukasiewicz.gov.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu +48 77 487 34 70 lub poprzez adres e-mail: iod@icso.lukasiewicz.gov.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym;
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP.
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
Pełne informacje zawiera SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FT.271.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
Budowa 12 garaży samochodowych w zabudowie szeregowej + 1 wiata w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia”
Do zakresu prac należy:
1. Roboty budowlane: wykopy, fundamenty, zasypka i izolacja fundamentów.
2. Montaż konstrukcji stalowej 12 garaży i wiaty.
3. Zagospodarowanie terenu wokół budynku.
4. Roboty instalacyjne: podłączenie do kanalizacji deszczowej.
5. Roboty elektryczne: instalacja gniazd wtykowych, instalacja oświetlenia, instalacja odgromowa uziom, rozdzielnia, pomiary elektryczne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto: 100%
Zamawiający dokona oceny ofert nieodrzuconych w ramach kryteriów oceny ofert przyjmując zasadę, ze 1% = 1 pkt.
Oferta o najniższej cenie brutto, nieodrzucona - uzyska maksymalną ilość 100 punktów.
Pozostałym oferentom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów wg wzoru:
C = Cn/Cb * 100 pkt
gdzie:
Cn – najniższa cena brutto spośród nieodrzuconych ofert za zamówienie.
Cb – cena brutto oferty ocenianej.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów za zamówienie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej.
3. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do wykonania zamówienia tj.:
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże w wykazie robót budowlanych, iż wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 700,00 m3, przy czym wartość tego zamówienia wyniosła co najmniej 120 000,00 zł brutto oraz potwierdzi dowodami, że wykazana robota budowlanych została wykonana należycie, w szczególności poda informację, że robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona.
W przypadku gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono w niniejszym SWZ. Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) w/w warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców, który wykona roboty do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania oraz oświadczenie dotyczące spełnienia warunku udziału w postępowaniu - wg treści formularza nr 1 SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców.
W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, składa dodatkowo oprócz własnego oświadczenia, oświadczenie podpisane przez podmiot udostępniający zasoby na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia ww. podmiotu oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby ww. podmiotu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania oraz oświadczenie dotyczące spełnienia warunku udziału w postępowaniu - wg treści formularza nr 1 SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców.
W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, składa dodatkowo oprócz własnego oświadczenia, oświadczenie podpisane przez podmiot udostępniający zasoby na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia ww. podmiotu oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby ww. podmiotu.
Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej składa na wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od wezwania, aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe tj.:
wykaz robót budowlanych o których mowa w rozdziale 18 ust. 3. pkt 1 SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, wg treści załącznika nr 4 SWZ.
Ocena spełnienia braku podstaw do wykluczenia oraz warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana wg zasady spełnia – nie spełnia.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podpisuje podmiot udostępniający swoje zasoby. W przypadku zobowiązania treść wg załącznika nr 2 do SWZ.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy wg treści załącznika nr 3 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru wraz z ofertą.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentu jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
Oferta, oświadczenia oraz wszystkie dokumenty składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi. Jeżeli oferta, oświadczenia oraz dokumenty składane wraz z ofertą zostaną podpisane przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie elektronicznej (czyli opatrzone podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Pełnomocnictwo musi zostać podpisane przez mocodawcę (osobę udzielającą pełnomocnictwa), a nie przez osobę otrzymującą pełnomocnictwo.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na postawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum), brak podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie określonym w ust. 1 i ust. 2 musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie określonym w ust. 1 i ust. 2 Wykonawca jest zobowiązany wykazać wobec każdego podmiotu na którego zasób się powołuje.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy wg treści załącznika nr 3 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2–4 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w umowie – na pisemny wniosek Zamawiającego lub wykonawcy w postaci pisemnej zgody,
2) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy na pisemny, udokumentowany wniosek wykonawcy w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a) wstrzymanie robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
b) działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w należyty sposób,
c) wystąpienie wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonawcy wykonanie robót, m.in:
– gwałtowne bądź długotrwałe opady deszczu,
– długo utrzymujący się podwyższony stan wód powierzchniowych i gruntowych,
d) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą w projekcie, normami lub innymi przepisami,
e) opóźnienie w przekazaniu terenu robót,
f) w przypadku wystąpienia obiektów archeologicznych, geologicznych lub przyrodniczych podlegających obowiązkowi badania i ochrony na podstawie właściwych przepisów,
g) w przypadku wystąpienia niewypałów i niewybuchów oraz substancji niebezpiecznych dla zdrowia i życia osób wykonujących budowę,
h) konieczność wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych,
i) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie.
3) zmiany danych teleadresowych wykonawcy, nazwy wykonawcy, osób reprezentujących firmy – na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego,
4) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego wykonawca realizuje przedmiot umowy – na wniosek wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego,
5) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy – na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego,
6) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu, przez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń,
b) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia,
c) pojawienie się na rynku technologii wykonania robót, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
d) konieczność realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
Pozostałe, szczegółowy opis w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl adresem https://platformazakupowa.pl/pn/icso

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wymagany termin wykonania zamówienia: 8 tygodni licząc od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne tj. 56 dni.
W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku utrudnień w działaniu https:/platformazakupowa.pl/pn/icso zamawiający i wykonawcy mogą komunikować się za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w rozdziale 8 ust.1 pkt 2 SWZ z zastrzeżeniem, że ofertę wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej tj. https://platformazakupowa.pl/pn/icso .

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.