eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › 4WOG-1200.2712.44.2022 Roboty budowlane w podziale na 5 częściOgłoszenie z dnia 2022-08-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
4WOG-1200.2712.44.2022 Roboty budowlane w podziale na 5 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 4 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240763798

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Generała Władysława Andersa 47

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-121

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 4wog.kancelaria@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://4wog.wp.mil.pl/pl/bip/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka Wojskowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

4WOG-1200.2712.44.2022 Roboty budowlane w podziale na 5 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-994a1902-13bd-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294178

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041063/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.68 K-3491 Gliwice; Naprawa i konserwacja sanitariatu budynku nr 6.

1.1.83 K-3491 Gliwice: Remont trybuny Obiekt budowlany nr 165 na terenie kompleksu przy ul. Andersa 47 w Gliwicach.

1.1.84 K-3491 Gliwice: Wymiana stolarki drzwiowej w budynkach nr 2,3,4,5,6,7,9 i 13 na terenie kompleksu przy ul. Andersa 47 w Gliwicach.

1.1.90 K-3491 Gliwice; Remont budynku nr 28.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/4wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/4wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System.
3. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/4wog
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
5. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków
w ramach postępowania.
6. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont Użytkowników Wewnętrznych Jednostki Zamawiającej odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w
szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania w ramach postępowania.
7. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem Systemu,
w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna
w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.
8. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
9. Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
- w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie
i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
- w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
10. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane
w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
11. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
12. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
Więcej informacji znajduje się w rozdz. VII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
• 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 44-121 Gliwice, ul. Gen. Andersa 47, tel. 261 111 238;
• Portal PZP Sp. z o.o., ul. P. Bardowskiego 4 lok. U2, 35 - 005 Rzeszów.
b. pełniący obowiązki inspektorem ochrony danych osobowych w 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy jest Pan Krzysztof Hawrylak, kontakt: 261111238 514 519 700 *;
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, Nr sprawy: 4WOG.1200.2712.44.2022 prowadzonym w trybie podstawowym.
d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Pzp;
e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h. posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących ;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
• Na podstawie art. 269 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku danych osobowych zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa o którym mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679 (RODO), są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Z zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
• zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy Pzp tj. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.53)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu do ich wniesienia.
Więcej informacji znajduje się w rozdz. XXII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 4WOG-1200.2712.44.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont trybuny na terenie kompleksu przy ul. Andersa 47
w Gliwicach.
Zakres prac do wykonania w ramach zadania obejmuje:
- rozebranie płytek ze schodów,
- rozebranie płytek ścian i powierzchni poziomych trybuny,
odbicie tynków,
- skucie nierówności betonu,
- wykonanie wylewki cementowej wyrównującej,
- zbrojenie posadzki siatką stalową,
- obłożenie schodów i powierzchni poziomych, pionowych - trybuny płytkami,
- oczyszczenie balustrady,
- malowanie balustrady,
- prowadzenie na bieżąco dokumentacji,
- dokumentowanie postępu poszczególnych etapów robót (dok. fotograficzna)
- uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonych prac
- wywóz i utylizacja materiału z demontażu, (gruz budowlany itp.)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45431000-7 - Kładzenie płytek

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wymiana stolarki drzwiowej w budynkach 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 na terenie kompleksu przy ul. Andersa 47 w Gliwicach.
Zakres prac do wykonania w ramach zadania obejmuje:
- wykucie z muru ościeżnic,
- demontaż drzwi,
- demontaż systemu automatycznego otwierania drzwi,
- naprawa i uzupełnienie tynków,
- zabudowa nowej stolarki drzwiowej,
- zabudowa bramy garażowej,
- zabudowa systemu automatycznego otwierania drzwi,
- uzupełnienie tynków na ścianach,
- gruntowanie powierzchni pod tynki i malowanie,
- dwukrotne malowanie powierzchni farbami,
- prowadzenie na bieżąco dokumentacji,
- dokumentowanie postępu poszczególnych etapów robót (dok. fotograficzna)
- uporządkowanie pomieszczeń, oraz terenu w obrębie prowadzonych prac
- wywóz i utylizacja materiału z demontażu, (gruz budowlany itp.)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45410000-4 - Tynkowanie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont sanitariatów w budynku nr 6 II piętro na terenie kompleksu przy ul. Andersa 47 w Gliwicach.
Zakres prac do wykonania w ramach zadania obejmuje:

przygotowanie pomieszczeń do realizacji zadania,
zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej - folią,
demontaż instalacji i osprzętu elektrycznego (lampy, włączniki, gniazda),
demontaż armatury sanitarnej, (umywalki, pisuary, ustępy, itp.)
demontaż instalacji kanalizacyjnej i wodnej,
demontaż instalacji elektrycznej,
rozebranie ścianki działowej,
rozebranie okładzin ścinanych z płytek,
rozebranie posadzek z płytek,
rozkucie i zaprawienie bruzd, spękań i zarysowań na powierzchni tynków i ścian,
skucie zmurszałych tynków z ścian i sufitów,
odgrzybienie ścian i sufitów, skasowanie wykwitów i zacieków,
wykucie z muru ościeżnic, demontaż drzwi,
uzupełnienie ubytków ścian i sufitów (uzupełnienie tynków)
demontaż starych i montaż nowych parapetów z tworzywa
rozebranie posadzki betonowej,
wykonanie bruzd pod instalacje wodną, kanalizacyjną i elektryczną,
wykonanie przebić i otworów przez przegrody (ściany murowane, betonowe),
wykonanie nowej instalacji elektrycznej,
wykonanie nowej instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
wymiana-zabudowa zaworów termostatycznych i powrotnych,
gruntowanie powierzchni ścian, sufitów i podsadzek,
przygotowanie powierzchni pod podsadzki, wyrównacie powierzchni,
wykonanie podsadzek i wylewek,
zabudowa ścianki z płyt kartonowo-gipsowych,
podsadzki z płytek, cokoliki z płytek,
dwukrotne malowanie powierzchni farbami,
wykonanie i zabudowa nowych drzwi aluminiowych,
wykonanie i zabudowa boksów aluminiowych
zabudowa kratek wentylacyjnych,
gruntowanie powierzchni pod tynki, płytki i malowanie,
malowanie sufitów, ścian,
układanie płytek na ścianach,
montaż umywalek i ustępów,
montaż odpływu liniowego,
montaż zaworów odcinających,
montaż wpustu podłogowego,
montaż baterii umywalkowej,
montaż baterii prysznicowej z deszczownicą,
montaż zaworu czerpalnego,
montaż oświetlenia i osprzętu instalacji elektrycznej,
prowadzenie na bieżąco dokumentacji,
dokumentowanie postępu poszczególnych etapów robót (dok. fotograficzna)
uporządkowanie pomieszczeń, oraz terenu w obrębie prowadzonych prac
wywóz i utylizacja materiału z demontażu, (gruz budowlany itp.)
usuniecie z drzwi elementów niemetalowych, dostarczenie złomu stalowego do siedziby zamawiającego, ul. Andersa 47 w Gliwicach, sprzędzenie odpowiedniego (zwór Zamawiającego) protokołu z przekazania złomu stalowego z uwzględnieniem jego wagi i rodzaju materiału.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont sanitariatów w budynku nr 6 II piętro na terenie kompleksu przy ul. Andersa 47 w Gliwicach.
Zakres prac do wykonania w ramach zadania obejmuje:
przygotowanie pomieszczeń do realizacji zadania,
zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej - folią,
demontaż instalacji i osprzętu elektrycznego (lampy, włączniki, gniazda),
demontaż armatury sanitarnej, (umywalki, pisuary, ustępy, itp.)
demontaż instalacji kanalizacyjnej i wodnej,
demontaż instalacji elektrycznej,
rozebranie okładzin ścinanych z płytek,
rozebranie posadzek z płytek,
rozkucie i zaprawienie bruzd, spękań i zarysowań na powierzchni tynków i ścian,
skucie zmurszałych tynków z ścian i sufitów,
odgrzybienie ścian i sufitów, skasowanie wykwitów i zacieków,
wykucie z muru ościeżnic, demontaż drzwi,
uzupełnienie ubytków ścian i sufitów (uzupełnienie tynków)
demontaż starych i montaż nowych parapetów z tworzywa
rozebranie posadzki betonowej,
wykonanie bruzd pod instalacje wodną, kanalizacyjną i elektryczną,
wykonanie przebić i otworów przez przegrody (ściany murowane, betonowe),
wykonanie nowej instalacji elektrycznej,
wykonanie nowej instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
wymiana-zabudowa zaworów termostatycznych i powrotnych,
gruntowanie powierzchni ścian, sufitów i podsadzek,
przygotowanie powierzchni pod podsadzki, wyrównacie powierzchni,
wykonanie podsadzek i wylewek,
zabudowa ścianki z bloczków,
podsadzki z płytek, cokoliki z płytek,
dwukrotne malowanie powierzchni farbami,
wykonanie i zabudowa nowych drzwi aluminiowych,
wykonanie i zabudowa boksów aluminiowych
zabudowa kratek wentylacyjnych,
gruntowanie powierzchni pod tynki, płytki i malowanie,
malowanie sufitów, ścian,
układanie płytek na ścianach,
montaż umywalek,
montaż odpływu liniowego,
montaż zaworów odcinających,
montaż wpustu podłogowego,
montaż baterii umywalkowej,
montaż baterii prysznicowej z deszczownicą,
montaż zaworu czerpalnego,
montaż oświetlenia i osprzętu instalacji elektrycznej,
prowadzenie na bieżąco dokumentacji,
dokumentowanie postępu poszczególnych etapów robót (dok. fotograficzna)
uporządkowanie pomieszczeń, oraz terenu w obrębie prowadzonych prac
wywóz i utylizacja materiału z demontażu, (gruz budowlany itp.)
usuniecie z drzwi elementów niemetalowych, dostarczenie złomu stalowego do siedziby zamawiającego, ul. Andersa 47 w Gliwicach, sprzędzenie odpowiedniego (zwór Zamawiającego) protokołu z przekazania złomu stalowego z uwzględnieniem jego wagi i rodzaju materiału.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont budynku nr 28 na terenie kompleksu przy ul. Andersa 47 w Gliwicach
Zakres prac do wykonania w ramach zadania obejmuje:
przygotowanie placu budowy,
zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią,
rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku,
rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych,
przełożenie panela z elementów stalowych (cięcie, spawanie, zabezpieczenie antykorozyjne)
demontaż rynien i okuć blacharskich,
rozbiórka pokrycia z papy na dachu, oczyszczenie powierzchni,
rozebranie nawierzchni betonowej i kostki brukowej – kostka typu HOLAND do ponownej zabudowy,
rozebranie krawężników,
demontaż krat okiennych,
demontaż bramy stalowej,
demontaż drzwi wewnętrznych drewnianych,
demontaż podsufitek z płyt pilśniowych,
rozebranie ścianki z cegły,
demontaż instalacji elektrycznej,
wykonanie wykopu pod instalację elektryczną,
montaż złącza kablowego typu Z-21- Szafa kablowa wolnostojąca kompletnie wyposażona. Wymiary ok. 400x800mm, jednodrzwiowa. Wyposażona w listwowy rozłącznik bezpiecznikowy 2xARS-00, 2xARS2. Bezpieczniki. Jedna listwa ARS-00 rezerwa. Stopień ochrony IP44, kl. ochr. II.
montaż rozdzielni natynkowej 3x12,
montaż instalacji elektrycznej,
oczyszczenie i zmycie podłoża stropodachu,
gruntowanie i wyrównanie podłoża stropodachu,
izolacja stropodachu styropapą,
zagruntowanie podłoża pod pokrycie z papy,
pokrycie dachu papą termozgrzewalną,
montaż deski czołowej,
wykonanie obróbek blacharskich,
montaż rynny i rur spustowych,
ręczne odkopanie fundamentów przeznaczonych do izolacji na głębokość ok. 80 cm,
ręczne odkopanie kabli i instalacji zasilających budynek, przyłącz wody zimnej, przyłącz elektryczny, przyłącz teletechniczny, sieć ciepłej wody użytkowej
i centralnego ogrzewania, prace bezwzględnie wykonywać tylko ręcznie - bez użycia koparki, W przypadku spowodowania uszkodzeń Wykonawca niezwłocznie usunie wszelkie powstałe szkody na swój koszt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45321000-3 - Izolacja cieplna

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ wraz
z zawartymi oświadczeniami;
2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualne na dzień składania ofert, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
3. Kosztorys ofertowy uproszczony odpowiednio dla części 1, 2, 3, 4, 5 – podpisany, sporządzony na podstawie przedmiaru robót odpowiedniego dla danej części (załącznik nr 5 do SWZ). Brak załączenia do oferty podpisanego kosztorysu, będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;
4. Pełnomocnictwo, w przypadku podpisania dokumentów, o których mowa w rozdziale VI SWZ przez osoby(ę) niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy.
Więcej informacji znajduje się w rozdz. VI SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i przedstawione zgodnie z zapisami powyżej dotyczącymi formy pełnomocnictwa jednego podmiotu. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązuje się przed zawarciem umowy do przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp oraz w sytuacjach wymienionych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/4wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązuje się przed zawarciem umowy:
1) do przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia – jeśli dotyczy,
2) do wskazania kierownika robót posiadającego uprawnienia konstrukcyjno-budowlane wraz z numerem uprawnień oraz dostarczenia dokumentów (decyzję oraz przynależność do Izby Inżynierów) dla części 2, 3, 4, 5.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.