eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › Zakup i dostawa komputerów przenośnych z systemem operacyjnym oraz torbą, w ramach projektu pn. "WŁOCŁAWEK -MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam".Ogłoszenie z dnia 2022-08-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup i dostawa komputerów przenośnych z systemem operacyjnym oraz torbą, w ramach projektu pn. „WŁOCŁAWEK –MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005871024

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Ogniowa 8/10

1.4.2.) Miejscowość: Włocławek

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.4.7.) Numer telefonu: 54 423 23 26

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@mopr.wloclawek.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.wloclawek.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294022

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00291699/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:
Dostarczone laptopy w ilości 25 szt., systemy operacyjne ( w każdym laptopie) oraz torby na laptopa (25 sztuk) muszą spełniać wartości minimalne wymagane przez Zamawiającego, wymienione w opisie przedmiotu oferty Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
Zastosowanie - Możliwość instalowania i poprawnego działania oprogramowania biurowego. Laptopy będą wykorzystywane przez pracowników socjalnych do przeprowadzania wywiadów środowiskowych z podopiecznymi w terenie. Dot. to takich aplikacji jak Pomost STD, czy Mouse.

Po zmianie:
Dostarczone laptopy w ilości 25 szt., systemy operacyjne ( w każdym laptopie) oraz torby na laptopa (25 sztuk) muszą spełniać wartości minimalne wymagane przez Zamawiającego, wymienione w opisie przedmiotu oferty Wykonawcy, stanowiącym załącznik nrnr 3a do SWZ - opis przedmiotu oferty Wykonawcy część I – MODYFIKACJA
Zastosowanie - Możliwość instalowania i poprawnego działania oprogramowania biurowego. Laptopy będą wykorzystywane przez pracowników socjalnych do przeprowadzania wywiadów środowiskowych z podopiecznymi w terenie. Dot. to takich aplikacji jak Pomost STD, czy Mouse.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
Dostarczone laptopy w ilości 25 szt., systemy operacyjne (w każdym laptopie) oraz torby na laptopa (25 sztuk) muszą spełniać wartości minimalne wymagane przez Zamawiającego, wymienione w opisie przedmiotu oferty Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
Zastosowanie - Możliwość instalowania i poprawnego działania oprogramowania biurowego. Laptopy będą wykorzystywane przez pracowników socjalnych do przeprowadzania wywiadów środowiskowych z podopiecznymi w terenie. Dot. to takich aplikacji jak Pomost STD, czy Mouse.

Po zmianie:
Dostarczone laptopy w ilości 25 szt., systemy operacyjne (w każdym laptopie) oraz torby na laptopa (25 sztuk) muszą spełniać wartości minimalne wymagane przez Zamawiającego, wymienione w opisie przedmiotu oferty Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 3b do SWZ - opis przedmiotu oferty Wykonawcy część II – MODYFIKACJA,
Zastosowanie - Możliwość instalowania i poprawnego działania oprogramowania biurowego. Laptopy będą wykorzystywane przez pracowników socjalnych do przeprowadzania wywiadów środowiskowych z podopiecznymi w terenie. Dot. to takich aplikacji jak Pomost STD, czy Mouse.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:
Dostarczone laptopy w ilości 20 szt., systemy operacyjne (w każdym laptopie) oraz torby na laptopa (20 sztuk) muszą spełniać wartości minimalne wymagane przez Zamawiającego, wymienione w opisie przedmiotu oferty Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
Zastosowanie - Możliwość instalowania i poprawnego działania oprogramowania biurowego. Laptopy będą wykorzystywane przez pracowników socjalnych do przeprowadzania wywiadów środowiskowych z podopiecznymi w terenie. Dot. to takich aplikacji jak Pomost STD, czy Mouse.

Po zmianie:
Dostarczone laptopy w ilości 20 szt., systemy operacyjne (w każdym laptopie) oraz torby na laptopa (20 sztuk) muszą spełniać wartości minimalne wymagane przez Zamawiającego, wymienione w opisie przedmiotu oferty Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr nr 3c do SWZ - opis przedmiotu oferty Wykonawcy część III – MODYFIKACJA,
Zastosowanie - Możliwość instalowania i poprawnego działania oprogramowania biurowego. Laptopy będą wykorzystywane przez pracowników socjalnych do przeprowadzania wywiadów środowiskowych z podopiecznymi w terenie. Dot. to takich aplikacji jak Pomost STD, czy Mouse.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
a) Opis przedmiotu oferty Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
b) Dokument w postaci wydruku ze strony https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html, z okresu, od dnia ogłoszenia niniejszego zamówienia, do dnia złożenia oferty, potwierdzający średnią wydajność procesora ocenianą na co najmniej 6250 pkt w teście PassMark High End CPU’s.
c) Deklaracja zgodności CE lub certyfikat CE, potwierdzający, iż zaoferowane przez Wykonawcę komputery przenośne spełniają wymogi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które obowiązują w Unii Europejskiej.
d) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych, w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt 3.4.2.1: dokument z grudnia 2006),w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.

Po zmianie:
a) Opis przedmiotu oferty Wykonawcy, stanowiący załączniki: nr 3a do SWZ - opis przedmiotu oferty Wykonawcy część I – MODYFIKACJA, nr 3b do SWZ - opis przedmiotu oferty Wykonawcy część II – MODYFIKACJA, nr 3c do SWZ - opis przedmiotu oferty Wykonawcy część III – MODYFIKACJA
b) Dokument w postaci wydruku ze strony https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html, z okresu, od dnia ogłoszenia niniejszego zamówienia, do dnia złożenia oferty, potwierdzający średnią wydajność procesora ocenianą na co najmniej 6200 pkt w teście PassMark High End CPU’s.
c) Deklaracja zgodności CE lub certyfikat CE, potwierdzający, iż zaoferowane przez Wykonawcę komputery przenośne spełniają wymogi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które obowiązują w Unii Europejskiej.
d) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych, w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt 3.4.2.1: dokument z grudnia 2006),w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:
a) Opis przedmiotu oferty Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
b) Dokument w postaci wydruku ze strony https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html, z okresu, od dnia ogłoszenia niniejszego zamówienia, do dnia złożenia oferty, potwierdzający średnią wydajność procesora ocenianą na co najmniej 6250 pkt w teście PassMark High End CPU’s.
c) Deklaracja zgodności CE lub certyfikat CE, potwierdzający, iż zaoferowane przez Wykonawcę komputery przenośne spełniają wymogi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które obowiązują w Unii Europejskiej.
d) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych, w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt 3.4.2.1: dokument z grudnia 2006),w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.

Po zmianie:
a) Opis przedmiotu oferty Wykonawcy, stanowiący załączniki: nr 3a do SWZ - opis przedmiotu oferty Wykonawcy część I – MODYFIKACJA, nr 3b do SWZ - opis przedmiotu oferty Wykonawcy część II – MODYFIKACJA, nr 3c do SWZ - opis przedmiotu oferty Wykonawcy część III – MODYFIKACJA
b) Dokument w postaci wydruku ze strony https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html, z okresu, od dnia ogłoszenia niniejszego zamówienia, do dnia złożenia oferty, potwierdzający średnią wydajność procesora ocenianą na co najmniej 6200 pkt w teście PassMark High End CPU’s.
c) Deklaracja zgodności CE lub certyfikat CE, potwierdzający, iż zaoferowane przez Wykonawcę komputery przenośne spełniają wymogi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które obowiązują w Unii Europejskiej.
d) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych, w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt 3.4.2.1: dokument z grudnia 2006),w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-08-12 10:00

Po zmianie:
2022-08-19 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-08-12 11:00

Po zmianie:
2022-08-19 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-09-10

Po zmianie:
2022-09-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.