eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › Zakup i dostawa komputerów przenośnych z systemem operacyjnym oraz torbą, w ramach projektu pn. "WŁOCŁAWEK -MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam".Ogłoszenie z dnia 2022-08-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa komputerów przenośnych z systemem operacyjnym oraz torbą, w ramach projektu pn. „WŁOCŁAWEK –MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005871024

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ogniowa 8/10

1.5.2.) Miejscowość: Włocławek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 54 423 23 26

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@mopr.wloclawek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.wloclawek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa komputerów przenośnych z systemem operacyjnym oraz torbą, w ramach projektu pn. „WŁOCŁAWEK –MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f637acd-13cd-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00291699

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037971/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup i dostawa komputerów przenośnych z systemem operacyjnym oraz torbą w ramach projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„WŁOCŁAWEK –MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014 – 2021”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5d3e7f52-1824-4129-83dc-ce9cf3250c06

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
Komunikacja w szczegól. składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie infor.odbywa się elektronicznie za pośrednictwem: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji zw. z niniejszym postępowaniem Zam. i Wyk. posługują się nr ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). Zamawiający
dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektr. za pomocą poczty elektr., na wskazany adres email. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Ofertę, oświadczenia, przedmiotowe środki dowodowe, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4
ustawy Pzp, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych
formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i„ do komunikacji” wynosi 150MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Zamawiający wskaże link do postępowania na swej stronie internetowej. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. Adres skrzynki ePuap Zamawiającego: MOPRWloclawek/SkrytkaESP Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Marzena Lewandowska adres e-mail: zamówienia.publiczne@mopr.wloclawek.pl
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.
U. z 2020 poz. 2415). Oferta/wniosek powinna/powinien być sporządzona/sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z art.
63 ust. 2 ustawy Pzp. Po złożeniu podpisu elektronicznego na ofercie, należy ją zaszyfrować za pomocą opcji dostępnej na miniPortal.
Sposób złożenia oferty/wniosku, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal.
Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: *.pdf.
UWAGA: Ofertę podpisuje się elektronicznie przed zaszyfrowaniem jej na miniportalu. Podpis złożony jedynie na formularzu epuap nie może wywierać skutków w odniesieniu do złożonej za jego pomocą oferty wykonawcy. Oferta bowiem, zgodnie z art. 63 ustawy Pzp, a nie formularz elektroniczny za pośrednictwem którego jest przekazywana, musi zostać opatrzona właściwym podpisem. Opatrzenie właściwym podpisem jedynie formularza służącego do przekazania oferty, odpowiada złożeniu podpisu odręcznego na kopercie z ofertą.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku z siedzibą we Włocławku przy ul.Ogniowej 8/10, nr telefonu 54 423-23-00, adres e-mail: sekretariat@mopr.wloclawek.pl.,
w imieniu którego działa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku. 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się skontaktować pod adresem Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10, 87-800 Włocławek, mailowo: iod@mopr.wloclawek.pl Z inspektorem
ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zw. z niniejszym postępowaniem o udzielenie zam. publ.,
powyżej progu stosowania ustawy Pzp, zgod. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) oraz zg. z art. 5-6 ustawy z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (Dz.U.z2020 r. poz. 164 ze zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 2 lat, od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zest.wydatków, w których ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu, jednak nie krócej niż 5 lat, licząc od pierwszego stycznia roku
następującego po roku, w którym zakończyło się postępowanie o udz. zam.a, zg. z Instrukcją kancelaryjną MOPR we Włocławku. Okres ten może zostać przerwany na podst. przesłanek określonych w art. 140 ust. 1 rozporz. ogólnego lub w art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej, o czym Beneficjent jest informowany pisemnie przez Instytucję Zarządzającą RPOWKP.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 6września2001r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176).6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego Administrator nie przewiduje przekazywać danych osobowych do państw trzecich. 7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji PrzysługująPani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych; 2) prawo
żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO, jednak skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy.3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem lub z naszym
inspektorem ochrony danych.8. Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. 9. Wymóg podania danych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Niepodanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania. Jeżeli przesłanką przetwarzania danych będzie umowa, podanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia. Niepodanie danych spowoduje, że umowa nie będzie mogła być zawarta.10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, tj. dane osobowe konkretnej osoby nie będą analizowane w taki sposób, aby stworzyć dokładny opis jej preferencji i cech. (art. 22 RODO).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPR.AO.A.261.36.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 152185,37 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostarczone laptopy w ilości 25 szt., systemy operacyjne ( w każdym laptopie) oraz torby na laptopa (25 sztuk) muszą spełniać wartości minimalne wymagane przez Zamawiającego, wymienione w opisie przedmiotu oferty Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
Zastosowanie - Możliwość instalowania i poprawnego działania oprogramowania biurowego. Laptopy będą wykorzystywane przez pracowników socjalnych do przeprowadzania wywiadów środowiskowych z podopiecznymi w terenie. Dot. to takich aplikacji jak Pomost STD, czy Mouse.

4.2.5.) Wartość części: 54351,92 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48620000-0 - Systemy operacyjne

30237270-2 - Torby na komputery przenośne

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) „Całkowita cena oferty brutto” – C,
2) „Termin realizacji zamówienia” – T,
3) „Najdłuższy okres gwarancji” – G.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
L = C + T + G
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Całkowita cena oferty brutto”,
T - punkty uzyskane w kryterium Najkrótszy termin realizacji zamówienia”,
G – punkty uzyskane w kryterium „Najdłuższy okres gwarancji”.
Ocena punktowa w kryterium „Całkowita cena oferty brutto” dokonana zostanie na podstawie całkowitej ceny oferty brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
Ocena punktowa w kryterium „Najkrótszy termin realizacji zamówienia” dokonana zostanie na podstawie wskazanego w ofercie terminu realizacji zamówienia według wzoru opisanego w tabeli powyżej, gdzie:
To – termin realizacji zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę,
Tmax – oznacza maksymalny termin realizacji zamówienia, tj.: 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
Tmin – oznacza minimalny termin realizacji zamówienia, tj.: 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wskazanie przez Wykonawcę w formularzu oferty terminu realizacji zamówienia w terminie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.
Wskazanie przez Wykonawcę w formularzu oferty terminu realizacji zamówienia w terminie krótszym niż 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, spowoduje przyjęcie do oceny ofert 10-dniowego terminu realizacji zamówienia, a do umowy wartości wynikającej z treści złożonej oferty.
Niewskazanie przez Wykonawcę w ofercie terminu realizacji zamówienia spowoduje przyjęcie do oceny najdłuższego terminu realizacji zamówienia, tj.: 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
Ocena punktowa w kryterium „Najdłuższy okres gwarancji” dokonana zostanie na podstawie wskazanego w opisie przedmiotu oferty Wykonawcy okresu gwarancji na laptopy według zasad opisanych w tabeli powyżej.
W opisie przedmiotu oferty Wykonawcy należy wskazać liczbę miesięcy, na które Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający zaokrągli zaoferowaną wartość do pełnych miesięcy w dół (np. 24,5 miesiąca do 24 miesięcy).
Wskazanie w opisie przedmiotu oferty Wykonawcy okresu gwarancji w wymiarze niższym niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.
Niewskazanie przez Wykonawcę w opisie przedmiotu oferty Wykonawcy okresu gwarancji na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia spowoduje przyjęcie do oceny wartości 24 miesięcy.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia: poniżej 5 – należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 – należy zaokrąglić w górę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Najdłuższy okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostarczone laptopy w ilości 25 szt., systemy operacyjne (w każdym laptopie) oraz torby na laptopa (25 sztuk) muszą spełniać wartości minimalne wymagane przez Zamawiającego, wymienione w opisie przedmiotu oferty Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
Zastosowanie - Możliwość instalowania i poprawnego działania oprogramowania biurowego. Laptopy będą wykorzystywane przez pracowników socjalnych do przeprowadzania wywiadów środowiskowych z podopiecznymi w terenie. Dot. to takich aplikacji jak Pomost STD, czy Mouse.

4.2.5.) Wartość części: 54351,92 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48620000-0 - Systemy operacyjne

30237270-2 - Torby na komputery przenośne

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) „Całkowita cena oferty brutto” – C,
2) „Termin realizacji zamówienia” – T,
3) „Najdłuższy okres gwarancji” – G.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
L = C + T + G
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Całkowita cena oferty brutto”,
T - punkty uzyskane w kryterium Najkrótszy termin realizacji zamówienia”,
G – punkty uzyskane w kryterium „Najdłuższy okres gwarancji”.
Ocena punktowa w kryterium „Całkowita cena oferty brutto” dokonana zostanie na podstawie całkowitej ceny oferty brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
Ocena punktowa w kryterium „Najkrótszy termin realizacji zamówienia” dokonana zostanie na podstawie wskazanego w ofercie terminu realizacji zamówienia według wzoru opisanego w tabeli powyżej, gdzie:
To – termin realizacji zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę,
Tmax – oznacza maksymalny termin realizacji zamówienia, tj.: 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
Tmin – oznacza minimalny termin realizacji zamówienia, tj.: 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wskazanie przez Wykonawcę w formularzu oferty terminu realizacji zamówienia w terminie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.
Wskazanie przez Wykonawcę w formularzu oferty terminu realizacji zamówienia w terminie krótszym niż 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, spowoduje przyjęcie do oceny ofert 10-dniowego terminu realizacji zamówienia, a do umowy wartości wynikającej z treści złożonej oferty.
Niewskazanie przez Wykonawcę w ofercie terminu realizacji zamówienia spowoduje przyjęcie do oceny najdłuższego terminu realizacji zamówienia, tj.: 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
Ocena punktowa w kryterium „Najdłuższy okres gwarancji” dokonana zostanie na podstawie wskazanego w opisie przedmiotu oferty Wykonawcy okresu gwarancji na laptopy według zasad opisanych w tabeli powyżej.
W opisie przedmiotu oferty Wykonawcy należy wskazać liczbę miesięcy, na które Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający zaokrągli zaoferowaną wartość do pełnych miesięcy w dół (np. 24,5 miesiąca do 24 miesięcy).
Wskazanie w opisie przedmiotu oferty Wykonawcy okresu gwarancji w wymiarze niższym niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.
Niewskazanie przez Wykonawcę w opisie przedmiotu oferty Wykonawcy okresu gwarancji na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia spowoduje przyjęcie do oceny wartości 24 miesięcy.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia: poniżej 5 – należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 – należy zaokrąglić w górę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Najdłuższy okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostarczone laptopy w ilości 20 szt., systemy operacyjne (w każdym laptopie) oraz torby na laptopa (20 sztuk) muszą spełniać wartości minimalne wymagane przez Zamawiającego, wymienione w opisie przedmiotu oferty Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
Zastosowanie - Możliwość instalowania i poprawnego działania oprogramowania biurowego. Laptopy będą wykorzystywane przez pracowników socjalnych do przeprowadzania wywiadów środowiskowych z podopiecznymi w terenie. Dot. to takich aplikacji jak Pomost STD, czy Mouse.

4.2.5.) Wartość części: 43481,53 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48620000-0 - Systemy operacyjne

30237270-2 - Torby na komputery przenośne

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) „Całkowita cena oferty brutto” – C,
2) „Termin realizacji zamówienia” – T,
3) „Najdłuższy okres gwarancji” – G.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
L = C + T + G
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Całkowita cena oferty brutto”,
T - punkty uzyskane w kryterium Najkrótszy termin realizacji zamówienia”,
G – punkty uzyskane w kryterium „Najdłuższy okres gwarancji”.
Ocena punktowa w kryterium „Całkowita cena oferty brutto” dokonana zostanie na podstawie całkowitej ceny oferty brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
Ocena punktowa w kryterium „Najkrótszy termin realizacji zamówienia” dokonana zostanie na podstawie wskazanego w ofercie terminu realizacji zamówienia według wzoru opisanego w tabeli powyżej, gdzie:
To – termin realizacji zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę,
Tmax – oznacza maksymalny termin realizacji zamówienia, tj.: 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
Tmin – oznacza minimalny termin realizacji zamówienia, tj.: 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wskazanie przez Wykonawcę w formularzu oferty terminu realizacji zamówienia w terminie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.
Wskazanie przez Wykonawcę w formularzu oferty terminu realizacji zamówienia w terminie krótszym niż 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, spowoduje przyjęcie do oceny ofert 10-dniowego terminu realizacji zamówienia, a do umowy wartości wynikającej z treści złożonej oferty.
Niewskazanie przez Wykonawcę w ofercie terminu realizacji zamówienia spowoduje przyjęcie do oceny najdłuższego terminu realizacji zamówienia, tj.: 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
Ocena punktowa w kryterium „Najdłuższy okres gwarancji” dokonana zostanie na podstawie wskazanego w opisie przedmiotu oferty Wykonawcy okresu gwarancji na laptopy według zasad opisanych w tabeli powyżej.
W opisie przedmiotu oferty Wykonawcy należy wskazać liczbę miesięcy, na które Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający zaokrągli zaoferowaną wartość do pełnych miesięcy w dół (np. 24,5 miesiąca do 24 miesięcy).
Wskazanie w opisie przedmiotu oferty Wykonawcy okresu gwarancji w wymiarze niższym niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.
Niewskazanie przez Wykonawcę w opisie przedmiotu oferty Wykonawcy okresu gwarancji na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia spowoduje przyjęcie do oceny wartości 24 miesięcy.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia: poniżej 5 – należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 – należy zaokrąglić w górę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Najdłuższy okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, dotyczących wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia przez wykonawcę z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, dotyczących przypadków, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dotyczących wykonawcy, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
według wzoru z załącznika nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) Opis przedmiotu oferty Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
b) Dokument w postaci wydruku ze strony https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html, z okresu, od dnia ogłoszenia niniejszego zamówienia, do dnia złożenia oferty, potwierdzający średnią wydajność procesora ocenianą na co najmniej 6250 pkt w teście PassMark High End CPU’s.
c) Deklaracja zgodności CE lub certyfikat CE, potwierdzający, iż zaoferowane przez Wykonawcę komputery przenośne spełniają wymogi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które obowiązują w Unii Europejskiej.
d) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych, w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt 3.4.2.1: dokument z grudnia 2006),w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) Opis przedmiotu oferty Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
b) Dokument w postaci wydruku ze strony https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html, z okresu, od dnia ogłoszenia niniejszego zamówienia, do dnia złożenia oferty, potwierdzający średnią wydajność procesora ocenianą na co najmniej 6250 pkt w teście PassMark High End CPU’s.
c) Deklaracja zgodności CE lub certyfikat CE, potwierdzający, iż zaoferowane przez Wykonawcę komputery przenośne spełniają wymogi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które obowiązują w Unii Europejskiej.
d) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych, w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt 3.4.2.1: dokument z grudnia 2006),w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagane złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, zgodnego z załącznikiem nr 2 do SWZ.
Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,.

Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda, aby na co najmniej 2 dni przed zawarciem umowy została mu dostarczona kopia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawarto w załączniku nr 5 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z projektowanymi postanowienia umowy i ustawą PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.