eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dubienka › Modernizacja ujęć zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Dubienka i SkryhiczynOgłoszenie z dnia 2022-08-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja ujęć zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Dubienka i Skryhiczyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DUBIENKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110198089

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 6

1.5.2.) Miejscowość: Dubienka

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-145

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@dubienka.eurzad.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dubienka.eurzad.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminadubienka.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja ujęć zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Dubienka i Skryhiczyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9bace9a5-f611-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293264

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025076/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 "MODERNIZACJA UJĘĆ ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ W MIEJSCOWOŚCI DUBIENKA I SKRYHICZYN"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00226342/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GP.271.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ujęć zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Dubienka i Skryhiczyn.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych:
1) W zakresie przebudowy budynku Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Dubience związanej z wymianą technologii pozyskania i uzdatniania wody pitnej.
Budynek zostanie dostosowany do aktualnych przepisów pod względem wymagań izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii. Dodatkowo przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa stalowego zbiornika retencyjnego na wodę pitną o pojemności całkowitej VC=160,7 m3. Zbiornik retencyjny o średnicy zewnętrznej 5940 mm posadowiony będzie na płytowym fundamencie żelbetowym o średnicy 5900 mm. Wykonana zostanie rozbiórka istniejących zbiorników podziemnych o poj. V= 2 x 50m3, oraz rozbiórka garażu dobudowanego do budynku suw. Do celów sanitarnych zostanie wykonana budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe. Poprawiona zostanie widoczność całego terenu nocą poprzez budowę oświetlenia zewnętrznego. Dodatkowo z innych prac modernizacji zostaną wykonane: wymiana pomp głębinowych, wymiana urządzeń technologii uzdatniania wody wraz z wymianą instalacji budynku stacji uzdatniania wody, budowa elektrowni solarnej, zamontowanie ogrodzenia systemowego wraz z bramą wjazdową i furtką, modernizacja drogi wewnętrznej. Inwestycja będzie realizowana na działkach Inwestora nr ewid. 863, 882, 1499/2 jednostka ewidencyjna: 060305_2, obręb: 060305_2.0002 Dubienka.
2) W zakresie przebudowy budynku Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Skryhiczynie związanej z poprawą funkcjonalności, wymianą instalacji, dociepleniem oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.
Dodatkowo przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa stalowego zbiornika retencyjnego na wodę pitną o pojemności całkowitej VC=75,0m3. Zbiornik retencyjny o średnicy zewnętrznej 4740 mm posadowiony będzie na płytowym fundamencie żelbetowym o średnicy 4700 mm, Dodatkowo z innych prac modernizacji zostaną wykonane: budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 2,5 m3, rozbiórka istniejącego retencyjnego żelbetowego zbiornika podziemnego o poj. V= 150m3, budowa oświetlenia zewnętrznego. Ponadto wykonane zostaną: wymiana pomp głębinowych, wymiana urządzeń technologii uzdatniania wody wraz z wymianą instalacji w budynku stacji uzdatniania wody, budowa elektrowni solarnej, zamontowanie ogrodzenia systemowego - wraz z bramą wjazdową i furtką, modernizacja drogi wewnętrznej. Inwestycja będzie realizowana na działce Inwestora nr ewid. 177 jednostka ewidencyjna: 060305_2, obręb: 060305_2.0014 Skryhiczyn.
3. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia określają:
1) Dokumentacja Techniczna zawierająca m.in.:
a) Przedmiary robót budowlanych
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
c) Projekt Budowlany
dostępna w odrębnym pliku stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ;
2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiące Załącznik nr 10 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu złożona oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przewidział na realizację zamówienia, jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przewidzianej na realizację do ceny oferty, która została złożona.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6213406,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6213406,50 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.