eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dubienka › Modernizacja ujęć zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Dubienka i SkryhiczynOgłoszenie z dnia 2022-06-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja ujęć zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Dubienka i Skryhiczyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DUBIENKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110198089

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 6

1.5.2.) Miejscowość: Dubienka

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-145

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@dubienka.eurzad.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dubienka.eurzad.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja ujęć zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Dubienka i Skryhiczyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9bace9a5-f611-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00226342

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025076/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 "MODERNIZACJA UJĘĆ ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ W MIEJSCOWOŚCI DUBIENKA I SKRYHICZYN"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminadubienka.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminadubienka.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://gminadubienka.ezamawiajacy.pl w zakładce
„Korespondencja”.
2.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeżeli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu (godziny pracy Zamawiającego: 7.30-15.30 w dni robocze). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na
Platformie.
4.Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Nazwa Jednostki;
https://gminadubienka.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
5.Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
6.Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie
czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
7.Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
8.Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca
winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Nazwa Jednostki tel. +48 (22) 257-22-23
(infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl 9.Oferta, dokumenty i oświadczenia
składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za
pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://gminadubienka.ezamawiajacy.pl (korzystanie z platformy jest bezpłatne). W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
10. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y
upoważnioną/-e.
11. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w postaci elektronicznej w formacie danych zgodnym z formatami wyszczególnionymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – zaleca się sporządzenie oferty w formatach .doc, .docx, .pdf.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://gminadubienka.ezamawiajacy.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: Ireneusz Grzyb tel. 733 119 800, e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 PZP oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej
ustawy.
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8. posiada Pani/Pan:
1) . prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania)
3) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie
ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);
4). prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
1) prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych;
3) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym.
Ponadto Zamawiający informuje, iż:
1. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu;
2. wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GP.271.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ujęć zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Dubienka i Skryhiczyn.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych:
1) W zakresie przebudowy budynku Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Dubience związanej z wymianą technologii pozyskania i uzdatniania wody pitnej.
Budynek zostanie dostosowany do aktualnych przepisów pod względem wymagań izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii. Dodatkowo przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa stalowego zbiornika retencyjnego na wodę pitną o pojemności całkowitej VC=160,7 m3. Zbiornik retencyjny o średnicy zewnętrznej 5940 mm posadowiony będzie na płytowym fundamencie żelbetowym o średnicy 5900 mm. Wykonana zostanie rozbiórka istniejących zbiorników podziemnych o poj. V= 2 x 50m3, oraz rozbiórka garażu dobudowanego do budynku suw. Do celów sanitarnych zostanie wykonana budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe. Poprawiona zostanie widoczność całego terenu nocą poprzez budowę oświetlenia zewnętrznego. Dodatkowo z innych prac modernizacji zostaną wykonane: wymiana pomp głębinowych, wymiana urządzeń technologii uzdatniania wody wraz z wymianą instalacji budynku stacji uzdatniania wody, budowa elektrowni solarnej, zamontowanie ogrodzenia systemowego wraz z bramą wjazdową i furtką, modernizacja drogi wewnętrznej. Inwestycja będzie realizowana na działkach Inwestora nr ewid. 863, 882, 1499/2 jednostka ewidencyjna: 060305_2, obręb: 060305_2.0002 Dubienka.
2) W zakresie przebudowy budynku Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Skryhiczynie związanej z poprawą funkcjonalności, wymianą instalacji, dociepleniem oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.
Dodatkowo przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa stalowego zbiornika retencyjnego na wodę pitną o pojemności całkowitej VC=75,0m3. Zbiornik retencyjny o średnicy zewnętrznej 4740 mm posadowiony będzie na płytowym fundamencie żelbetowym o średnicy 4700 mm, Dodatkowo z innych prac modernizacji zostaną wykonane: budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 2,5 m3, rozbiórka istniejącego retencyjnego żelbetowego zbiornika podziemnego o poj. V= 150m3, budowa oświetlenia zewnętrznego. Ponadto wykonane zostaną: wymiana pomp głębinowych, wymiana urządzeń technologii uzdatniania wody wraz z wymianą instalacji w budynku stacji uzdatniania wody, budowa elektrowni solarnej, zamontowanie ogrodzenia systemowego - wraz z bramą wjazdową i furtką, modernizacja drogi wewnętrznej. Inwestycja będzie realizowana na działce Inwestora nr ewid. 177 jednostka ewidencyjna: 060305_2, obręb: 060305_2.0014 Skryhiczyn.
3. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia określają:
1) Dokumentacja Techniczna zawierająca m.in.:
a) Przedmiary robót budowlanych
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
c) Projekt Budowlany
dostępna w odrębnym pliku stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ;
2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiące Załącznik nr 10 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (PO)
obliczoną na podstawie wzoru: P0= PC+ PG,
gdzie:
P0 – łączna ilość punktów oferty ocenianej,
PC - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
PG - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia nie niższą niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100).
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub modernizacji ujęć zbiorowego zaopatrzenia w wodę wraz ze stacją uzdatniania wody o wartości tych robót budowlanych co najmniej 1 000 000,00 zł brutto (słownie złotych brutto: jeden milion złotych 00/100) każda.
Przez roboty budowlane wykonane należy rozumieć:
- roboty budowlane rozpoczęte i zakończone w w/w okresie,
- roboty budowlane zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.
W niniejszym postępowaniu przez jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 1 mln zł brutto rozumieć należy jedną umowę na robotę budowlaną o wartości co najmniej 1 mln zł brutto, która swym zakresem obejmowała budowę lub przebudowę lub modernizację ujęć zbiorowego zaopatrzenia w wodę wraz ze stacją uzdatniania wody.
b) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia w charakterze Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Robót w zakresie określonym dla niniejszego zamówienia.
c) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia w charakterze Kierownika robót ogólnobudowlanych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie niniejszego zamówienia.
d) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia w charakterze Kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Robót w zakresie określonym dla niniejszego zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o której mowa w Sekcji V pkt 5.4 ust. 1 pkt 1) ogłoszenia – dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia,
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w Sekcji V pkt 5.4 ust. 1 pkt 2a ogłoszenia;
3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia (technolog) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ) – w odniesieniu do warunku określonego w sekcji V pkt 5.4. ust. 1 pkt 2b-d ogłoszenia

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach).
2. Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 sporządzone na załącznikach nr 2 i 4 do SWZ oraz oświadczenie o którym mowa w sekcji IX ust. 2 ogłoszenia; sporządzone na załączniku nr 3 do SWZ
3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy) sporządzone na załączniku nr 5 do SWZ
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, sporządzone na załączniku nr 6 do SWZ lub inne dokumenty, o których mowa w art. 118 ustawy Pzp.
5. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100). 1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz składają oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w
okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy Pzp (oświadczenie stanowiące Załącznik
nr 2 do SWZ) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ), jak również oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ).
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki cywilnej oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt.
Oświadczenie należy złożyć wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ oraz zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w sekcji 5.7 ogłoszenia przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w
sekcji 5.7.1. i 5.7.2. SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w § 18 Załącznika nr 10 do SWZ (PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminadubienka.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający doprecyzowuje termin wykonania zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie w/w przesłanki Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu potwierdzające brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.