eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Damasławek › Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Damasławku - ETAP 1Ogłoszenie z dnia 2023-07-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Damasławku – ETAP 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Damasławek

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791299

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 8

1.4.2.) Miejscowość: Damasławek

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-110

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.4.7.) Numer telefonu: 67 2613611

1.4.8.) Numer faksu: 67 2613627

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@damaslawek.nowoczesnagmina.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00292886

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-07-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00249800

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

Doświadczenie wykonawcy

Minimalny poziom zdolności:
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie oczyszczalni ścieków o średnio-dobowej przepustowości (Qdśr) minimum 200 m3/d o wartości wykonanych robót minimum 4 000 000,00 zł brutto (cztery miliony złotych brutto).

Uwaga:
1. W przypadku, gdy wartość robót budowlanych wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską
w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania).
3. Zamawiający określając warunki udziału w postępowaniu odniósł się do definicji, „budowa”, „przebudowa” w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.W przypadku gdy wykonawca wykazuje się doświadczeniem nabytym przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie tj. w ramach Konsorcjum, Zamawiający będzie weryfikował rzeczywisty (faktyczny i realny) udział tego wykonawcy w realizacji robót objętych tym zamówieniem.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie uznany za spełniony jeśli co najmniej jeden z wykonawców spełnia wyżej opisany warunek.

Osoby skierowane do realizacji zamówienia.

Minimalny poziom zdolności:
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, spełniającymi minimalne warunki
w zakresie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych jak poniżej:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Minimalny poziom zdolności:

1) Projektant branży sanitarnej - minimum jedna (1) osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, legitymująca się doświadczeniem zawodowym
w projektowaniu (nabytym po uzyskaniu uprawnień jw.). Przez doświadczenie zawodowe w projektowaniu o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający rozumie wykonanie (opracowanie) jako projektant lub projektant sprawdzający co najmniej 2 projektów budowlanych w powyższej specjalności (branży) po uzyskaniu uprawnień jw.
2) Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej - minimum jedna (1) osoba
z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, legitymująca się doświadczeniem zawodowym w projektowaniu (nabytym po uzyskaniu uprawnień jw.). Przez doświadczenie zawodowe w projektowaniu o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający rozumie wykonanie (opracowanie) jako projektant lub projektant sprawdzający co najmniej 2 projektów budowlanych w powyższej specjalności (branży) po uzyskaniu uprawnień jw.
3) Projektant branży elektrycznej - minimum jedna (1) osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, legitymująca się doświadczeniem zawodowym w projektowaniu (nabytym po uzyskaniu uprawnień jw.). Przez doświadczenie zawodowe w projektowaniu o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający rozumie wykonanie (opracowanie) jako projektant lub projektant sprawdzający co najmniej 2 projektów budowlanych w powyższej specjalności (branży) po uzyskaniu uprawnień jw.

UWAGA:
- Przez wykonanie (opracowanie) projektu budowlanego rozumie się wykonanie (opracowanie) projektu w myśl art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i jego ostateczny odbiór na podstawie protokołu odbioru lub równoważnego dokumentu. Zamawiający nie uzna za wykonanie (opracowanie) projektu budowlanego opracowania polegającego tylko na jego aktualizacji lub optymalizacji.
- Przez pełnienie funkcji projektanta lub sprawdzającego należy rozumieć pełnienie funkcji projektanta lub sprawdzającego w myśl art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykonawcy łącznie muszą dysponować ww. osobami.


ZESPÓŁ REALIZACYJNY (KADRA KIEROWNICZA)
Minimalny poziom zdolności:

1)Kierownik budowy – minimum jedna (1) osoba posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
2)Kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej - minimum jedna (1) osoba posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.
3)Kierownik robót branży elektrycznej - minimum jedna (1) osoba posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

UWAGA:
- Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które pozwalać będą na pełnienie określonych funkcji w zakresie objętym umową, a także dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
- Zamawiający dopuszcza pełnienie kilku funkcji z wymienionych powyżej przez tę samą osobę, pod warunkiem posiadania przez nią wymaganych uprawnień i legitymowania się doświadczeniem jw.
- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykonawcy łącznie muszą dysponować ww. osobami.

Po zmianie:
Warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

Doświadczenie wykonawcy

Minimalny poziom zdolności:
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie oczyszczalni ścieków o średnio-dobowej przepustowości (Qdśr) minimum 200 m3/d o wartości wykonanych robót minimum 4 000 000,00 zł brutto (cztery miliony złotych brutto).

Uwaga:
1. W przypadku, gdy wartość robót budowlanych wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską
w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania).
3. Zamawiający określając warunki udziału w postępowaniu odniósł się do definicji, „budowa”, „przebudowa” w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.W przypadku gdy wykonawca wykazuje się doświadczeniem nabytym przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie tj. w ramach Konsorcjum, Zamawiający będzie weryfikował rzeczywisty (faktyczny i realny) udział tego wykonawcy w realizacji robót objętych tym zamówieniem.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie uznany za spełniony jeśli co najmniej jeden z wykonawców spełnia wyżej opisany warunek.

Osoby skierowane do realizacji zamówienia.

Minimalny poziom zdolności:
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, spełniającymi minimalne warunki
w zakresie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych jak poniżej:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Minimalny poziom zdolności:

1) Projektant branży sanitarnej - minimum jedna (1) osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, legitymująca się doświadczeniem zawodowym
w projektowaniu (nabytym po uzyskaniu uprawnień jw.). Przez doświadczenie zawodowe w projektowaniu o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający rozumie wykonanie (opracowanie) jako projektant lub projektant sprawdzający co najmniej 2 projektów budowlanych w powyższej specjalności (branży) po uzyskaniu uprawnień jw.
2) Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej - minimum jedna (1) osoba
z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, legitymująca się doświadczeniem zawodowym w projektowaniu (nabytym po uzyskaniu uprawnień jw.). Przez doświadczenie zawodowe w projektowaniu o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający rozumie wykonanie (opracowanie) jako projektant lub projektant sprawdzający co najmniej 2 projektów budowlanych w powyższej specjalności (branży) po uzyskaniu uprawnień jw.
3) Projektant branży elektrycznej - minimum jedna (1) osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, legitymująca się doświadczeniem zawodowym w projektowaniu (nabytym po uzyskaniu uprawnień jw.). Przez doświadczenie zawodowe w projektowaniu o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający rozumie wykonanie (opracowanie) jako projektant lub projektant sprawdzający co najmniej 2 projektów budowlanych w powyższej specjalności (branży) po uzyskaniu uprawnień jw.

UWAGA:
- Przez wykonanie (opracowanie) projektu budowlanego rozumie się wykonanie (opracowanie) projektu w myśl art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i jego ostateczny odbiór na podstawie protokołu odbioru lub równoważnego dokumentu. Zamawiający nie uzna za wykonanie (opracowanie) projektu budowlanego opracowania polegającego tylko na jego aktualizacji lub optymalizacji.
- Przez pełnienie funkcji projektanta lub sprawdzającego należy rozumieć pełnienie funkcji projektanta lub sprawdzającego w myśl art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykonawcy łącznie muszą dysponować ww. osobami.


ZESPÓŁ REALIZACYJNY (KADRA KIEROWNICZA)
Minimalny poziom zdolności:

1) Kierownik budowy
minimum jedna (1) osoba posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
LUB
minimum jedna (1) osoba posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.
2) Kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej/Kierownik robót branży sanitarnej
minimum jedna (1) osoba posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.
LUB
minimum jedna (1) osoba posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

UWAGA:
- W przypadku, gdy Wykonawca jako Kierownika budowy wskaże osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń to jest obowiązany wskazać osobę na funkcję Kierownika robót branży konstrukcyjno – budowlanej, tj. osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.
- W przypadku, gdy Wykonawca jako Kierownika budowy wskaże osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń to jest obowiązany wskazać osobę na funkcję Kierownika robót branży instalacyjnej, tj. osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

3) Kierownik robót branży elektrycznej - minimum jedna (1) osoba posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

UWAGA:
- Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które pozwalać będą na pełnienie określonych funkcji w zakresie objętym umową, a także dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
- Zamawiający dopuszcza pełnienie kilku funkcji z wymienionych powyżej przez tę samą osobę, pod warunkiem posiadania przez nią wymaganych uprawnień i legitymowania się doświadczeniem jw.
- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykonawcy łącznie muszą dysponować ww. osobami.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-07-11 11:00

Po zmianie:
2023-07-14 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-07-11 12:00

Po zmianie:
2023-07-14 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-08-09

Po zmianie:
2023-08-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.