eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Damasławek › Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Damasławku - ETAP 1



Ogłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Damasławku – ETAP 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Damasławek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791299

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 8

1.5.2.) Miejscowość: Damasławek

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-110

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 67 2613611

1.5.8.) Numer faksu: 67 2613627

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@damaslawek.nowoczesnagmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Damasławku – ETAP 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-092d7814-0455-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249800

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027922/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Damasławek - etap I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_damaslawek

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_damaslawek

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach, przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami (poza składaniem ofert) w zakresie opisanym w SWZ odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
4. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje o RODO zostały zawarte w Rozdziale XX SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje o RODO zostały zawarte w Rozdziale XX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Inw.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Damasławku – ETAP 1, na warunkach określonych w SWZ wraz z załącznikami.
2. Celem przebudowy i rozbudowy jest dostosowanie obiektów oczyszczalni do zwiększonego obciążenia hydraulicznego i ładunku zanieczyszczeń wynikającego z zakładanego zwiększenia zlewni oczyszczalni w Damasławku.
3. Dla przedmiotowego zamówienia przewiduje się zaprojektowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Damasławku polegające na budowie nowych obiektów oraz modernizacji istniejących.
4. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy zatytułowany „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Damasławku – ETAP 1, Działka nr 79; jednostka ewid. DAMASŁAWEK – OBSZAR WIEJSKI; obręb ewid. 302802_2.0001, DAMASŁAWEK”, opracowany przez ECO-TREATMENT Mirosław Bździak ul. Elizy Orzeszkowej 29B/1, 62-200 Gniezno, stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45232460-4 - Roboty sanitarne

45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

16700000-2 - Ciągniki

34223300-9 - Przyczepy

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233140-2 - Roboty drogowe

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

Doświadczenie wykonawcy

Minimalny poziom zdolności:
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie oczyszczalni ścieków o średnio-dobowej przepustowości (Qdśr) minimum 200 m3/d o wartości wykonanych robót minimum 4 000 000,00 zł brutto (cztery miliony złotych brutto).

Uwaga:
1. W przypadku, gdy wartość robót budowlanych wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską
w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania).
3. Zamawiający określając warunki udziału w postępowaniu odniósł się do definicji, „budowa”, „przebudowa” w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.W przypadku gdy wykonawca wykazuje się doświadczeniem nabytym przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie tj. w ramach Konsorcjum, Zamawiający będzie weryfikował rzeczywisty (faktyczny i realny) udział tego wykonawcy w realizacji robót objętych tym zamówieniem.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie uznany za spełniony jeśli co najmniej jeden z wykonawców spełnia wyżej opisany warunek.

Osoby skierowane do realizacji zamówienia.

Minimalny poziom zdolności:
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, spełniającymi minimalne warunki
w zakresie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych jak poniżej:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Minimalny poziom zdolności:

1) Projektant branży sanitarnej - minimum jedna (1) osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, legitymująca się doświadczeniem zawodowym
w projektowaniu (nabytym po uzyskaniu uprawnień jw.). Przez doświadczenie zawodowe w projektowaniu o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający rozumie wykonanie (opracowanie) jako projektant lub projektant sprawdzający co najmniej 2 projektów budowlanych w powyższej specjalności (branży) po uzyskaniu uprawnień jw.
2) Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej - minimum jedna (1) osoba
z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, legitymująca się doświadczeniem zawodowym w projektowaniu (nabytym po uzyskaniu uprawnień jw.). Przez doświadczenie zawodowe w projektowaniu o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający rozumie wykonanie (opracowanie) jako projektant lub projektant sprawdzający co najmniej 2 projektów budowlanych w powyższej specjalności (branży) po uzyskaniu uprawnień jw.
3) Projektant branży elektrycznej - minimum jedna (1) osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, legitymująca się doświadczeniem zawodowym w projektowaniu (nabytym po uzyskaniu uprawnień jw.). Przez doświadczenie zawodowe w projektowaniu o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający rozumie wykonanie (opracowanie) jako projektant lub projektant sprawdzający co najmniej 2 projektów budowlanych w powyższej specjalności (branży) po uzyskaniu uprawnień jw.

UWAGA:
- Przez wykonanie (opracowanie) projektu budowlanego rozumie się wykonanie (opracowanie) projektu w myśl art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i jego ostateczny odbiór na podstawie protokołu odbioru lub równoważnego dokumentu. Zamawiający nie uzna za wykonanie (opracowanie) projektu budowlanego opracowania polegającego tylko na jego aktualizacji lub optymalizacji.
- Przez pełnienie funkcji projektanta lub sprawdzającego należy rozumieć pełnienie funkcji projektanta lub sprawdzającego w myśl art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykonawcy łącznie muszą dysponować ww. osobami.


ZESPÓŁ REALIZACYJNY (KADRA KIEROWNICZA)
Minimalny poziom zdolności:

1)Kierownik budowy – minimum jedna (1) osoba posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
2)Kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej - minimum jedna (1) osoba posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.
3)Kierownik robót branży elektrycznej - minimum jedna (1) osoba posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

UWAGA:
- Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które pozwalać będą na pełnienie określonych funkcji w zakresie objętym umową, a także dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
- Zamawiający dopuszcza pełnienie kilku funkcji z wymienionych powyżej przez tę samą osobę, pod warunkiem posiadania przez nią wymaganych uprawnień i legitymowania się doświadczeniem jw.
- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykonawcy łącznie muszą dysponować ww. osobami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych (odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego
lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 3 do SWZ dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów.
2) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ; W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa
każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną
2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy P.z.p., złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1
ppkt 1 niniejszego Rozdziału, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia z postępowania.
Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy P.z.p. mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się postanowienia pkt 3 i następne.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w
pkt 1 ppkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że:
1) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
4. Dokument, o którym mowa w pkt 6 ppkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie
dokumenty- załącznik nr 6 do SWZ;
Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi
wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania wykonawca
składa wraz z ofertą:
a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru. Uwaga: Wykonawca nie jest
zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 2 do SWZ (formularz ofertowy) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
b) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej. Powyższe stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Pozostałe dokumenty:
a) Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 8 SWZ i/lub inny podmiotowy środek dowodowy
(jeżeli dotyczy);
b) Dowód wniesienia wadium w przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej;
c) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Oświadczenie konsorcjum/ spółki
cywilnej z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy – oświadczenie składane na
załączniku nr 4 do SWZ.
Zgodnie z treścią Rozdziału Va SWZ - PODSTAWY WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 7 KWIETNIA 2022
R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ
ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego wystąpią przesłanki wykluczenia określone w art. 7 ustawy z dnia 7
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego
UWAGA!!!: w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z ww. podstawy prawnej Wykonawca jest zobowiązany do
złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku podstaw wykluczenia w ww. zakresie na załączniku nr 3a.
Załącznik nr 3a do SWZ składa Wykonawca oraz każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiot/-ty udostępniający/-ce swoje zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany - przed upływem terminu składania ofert - wnieść wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie zł: sto tysięcy 00/100 złotych).
2. Szczegółowe informacje dotyczące wadium określa Rozdział VIII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1 i 6 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie jw. przedkłada się, w przypadku określonym w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy P.z.p., zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzenia we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-21 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_damaslawek

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-21 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.