eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ziębice › WYPOSAŻENIE INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZIĘBICACH - MEBLE I AGD W RAMACH ZADANIA PN.: "UTWORZENIE INFRASTRUKTURY PRZEZNACZONEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W KŁODZKU, ZIĘBICACH I ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH"Ogłoszenie z dnia 2023-07-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
WYPOSAŻENIE INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZIĘBICACH – MEBLE I AGD W RAMACH ZADANIA PN.: „UTWORZENIE INFRASTRUKTURY PRZEZNACZONEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W KŁODZKU, ZIĘBICACH I ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ziębice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718478

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przemysłowa 10

1.5.2.) Miejscowość: Ziębice

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748163851

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ziebice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ziebice.biuletyn.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b94c017a-0507-11ee-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYPOSAŻENIE INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZIĘBICACH – MEBLE I AGD W RAMACH ZADANIA PN.: „UTWORZENIE INFRASTRUKTURY PRZEZNACZONEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W KŁODZKU, ZIĘBICACH I ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b94c017a-0507-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00292700

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029642/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Wyposażenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Ziębicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Utworzenie Infrastruktury Przeznaczonej dla Przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich nr RPDS.01.03.01-02-0005/21-00

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252575

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.11.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 253939,48 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia wnętrz budynku Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. T. Kościuszki 15a w Ziębicach na działce nr 907, obręb Ziębice zachód, w ramach zadania pn.: „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich” .
3) Przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności dostawę mebli biurowych krzeseł, wyposażenia pomieszczeń oraz zabudowę meblową kuchni wraz ze sprzętem AGD zgodnie z rysunkiem A21 Projektu aranżacji wnętrz.
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do SWZ wraz z załącznikami:
a) Projekt aranżacji wnętrz stanowiący załącznik nr 1 do OPZ. UWAGA: Projekt aranżacji wnętrz zawiera szerszy zakres niż przedmiot niniejszego zamówienia. Projekt stanowi jedynie podstawę do określenia parametrów poszczególnych elementów wyposażenia.
b) Rozmieszczenie poszczególnych elementów wyposażenia w budynku określają Rzuty poszczególnych kondygnacji budynku stanowiące załącznik nr 2 do OPZ.
c) Szczegółowe zestawienie ilościowe poszczególnych elementów wyposażenia określa Wykaz wyposażenia stanowiący załącznik nr 3 do OPZ.
2. Ewentualne wskazanie w dokumentach zamówienia stanowiących opis przedmiotu zamówienia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi - nie ma na celu naruszenia art. 16 Pzp. oraz art. 99 ust. 4 Pzp, ale w szczególności służy realizacji art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp. Zawarte opisy w SWZ mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zgodnie z art. 99 ust. 5 i ust. 6 oraz art. 101 ust. 4 Pzp. Zamawiający wskazuje,
że wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia określonym opisem zawartym
w dokumentach zamówienia lub równoważnym.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego
w dokumentach zamówienia. W tym celu jeżeli zamawiający wskazał w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dołącza do dokumentów zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.
W każdym przypadku, gdy zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dopuszcza rozwiązania równoważne.
Zamawiający oświadcza, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentach zamówienia mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację dostaw zgodnie z dokumentami zamówienia oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Obowiązek wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy Pzp., który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą stosownych dowodów równoważności oferowanych produktów w stosunku do tych określonych w dokumentach zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39300000-5 - Różny sprzęt

39130000-2 - Meble biurowe

39121100-7 - Biurka

39113100-8 - Fotele

39113000-7 - Różne siedziska i krzesła

39143310-2 - Stoliki

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

39132100-7 - Szafy na akta

39151000-5 - Meble różne

39131000-9 - Regały biurowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 314541,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 516600,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 314541,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Lucjan sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 081220840

7.3.3) Ulica: Toruńska 39

7.3.4) Miejscowość: Solec Kujawski

7.3.5) Kod pocztowy: 86-050

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 314541,75 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-08-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.