eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ziębice › WYPOSAŻENIE INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZIĘBICACH - MEBLE I AGD W RAMACH ZADANIA PN.: "UTWORZENIE INFRASTRUKTURY PRZEZNACZONEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W KŁODZKU, ZIĘBICACH I ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH"Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
WYPOSAŻENIE INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZIĘBICACH – MEBLE I AGD W RAMACH ZADANIA PN.: „UTWORZENIE INFRASTRUKTURY PRZEZNACZONEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W KŁODZKU, ZIĘBICACH I ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ziębice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718478

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przemysłowa 10

1.5.2.) Miejscowość: Ziębice

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748163851

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ziebice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ziebice.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYPOSAŻENIE INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZIĘBICACH – MEBLE I AGD W RAMACH ZADANIA PN.: „UTWORZENIE INFRASTRUKTURY PRZEZNACZONEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W KŁODZKU, ZIĘBICACH I ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b94c017a-0507-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252575

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029642/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Wyposażenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Ziębicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Utworzenie Infrastruktury Przeznaczonej dla Przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich nr RPDS.01.03.01-02-0005/21-00

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b94c017a-0507-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod
adresem https://ezamowienia.gov.pl
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy".

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
1) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności
przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie:
a) z ustawą Pzp. lub
b) rozporządzeniem Prezesa RM z dn. 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz.U.z
2020poz.2452).
- opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie
z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby,
podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się
uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
2) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie.
3) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4) Maks. rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików
przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5) Minim. wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące
specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy link
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu
6) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy użytkownicy mogą skorzystać ze
wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na
stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
7) W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia Zam-cy dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia.publiczne@ziebice.pl (nie dotyczy składania ofert).
8) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa RM z
dn. 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452).
2. Zamawiający na podstawie art. 66 ustawy Pzp. wymaga złożenia oferty przy pomocy interaktywnego formularza ofertowego
udostępnionego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
3. W-ca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym ) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .
4. Maks. łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
5. Szczegółowe informacje w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ziębice z siedzibą Urząd Miejski w Ziębicach ul. Przemysłowa 10, 57-
220Ziębice.
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Ziębice jest Pani Amelia Sołtysiak email:iod@ziebice.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c)RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.;
5) 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy a także o okres roszczeń wynikających z umowy (np. okres gwarancji, rękojmi za wady) a także okres archiwizacji dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) 5 lat postępowanie o udzielenie zamówienia i 10 lat umowa o udzielenie zamówienia oraz przez okres wynikający z umowy lub wytycznych otrzymanego dofinansowania wynikającego z projektu;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;3. Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane
osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę,
której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2
RODO.
Szczegółowe informacje zawarto w dziale XXIV SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem art. 19 ust. 3 ustawy Pzp . oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa(www.uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
2. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.”

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia wnętrz budynku Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. T. Kościuszki 15a w Ziębicach na działce nr 907, obręb Ziębice zachód, w ramach zadania pn.: „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich” .
3) Przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności dostawę mebli biurowych krzeseł, wyposażenia pomieszczeń oraz zabudowę meblową kuchni wraz ze sprzętem AGD zgodnie z rysunkiem A21 Projektu aranżacji wnętrz.
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do SWZ wraz z załącznikami:
a) Projekt aranżacji wnętrz stanowiący załącznik nr 1 do OPZ. UWAGA: Projekt aranżacji wnętrz zawiera szerszy zakres niż przedmiot niniejszego zamówienia. Projekt stanowi jedynie podstawę do określenia parametrów poszczególnych elementów wyposażenia.
b) Rozmieszczenie poszczególnych elementów wyposażenia w budynku określają Rzuty poszczególnych kondygnacji budynku stanowiące załącznik nr 2 do OPZ.
c) Szczegółowe zestawienie ilościowe poszczególnych elementów wyposażenia określa Wykaz wyposażenia stanowiący załącznik nr 3 do OPZ.
2. Ewentualne wskazanie w dokumentach zamówienia stanowiących opis przedmiotu zamówienia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi - nie ma na celu naruszenia art. 16 Pzp. oraz art. 99 ust. 4 Pzp, ale w szczególności służy realizacji art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp. Zawarte opisy w SWZ mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zgodnie z art. 99 ust. 5 i ust. 6 oraz art. 101 ust. 4 Pzp. Zamawiający wskazuje,
że wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia określonym opisem zawartym
w dokumentach zamówienia lub równoważnym.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego
w dokumentach zamówienia. W tym celu jeżeli zamawiający wskazał w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dołącza do dokumentów zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.
W każdym przypadku, gdy zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dopuszcza rozwiązania równoważne.
Zamawiający oświadcza, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentach zamówienia mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację dostaw zgodnie z dokumentami zamówienia oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Obowiązek wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy Pzp., który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą stosownych dowodów równoważności oferowanych produktów w stosunku do tych określonych w dokumentach zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39300000-5 - Różny sprzęt

39130000-2 - Meble biurowe

39121100-7 - Biurka

39113100-8 - Fotele

39113000-7 - Różne siedziska i krzesła

39143310-2 - Stoliki

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

39132100-7 - Szafy na akta

39151000-5 - Meble różne

39131000-9 - Regały biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający przewiduje prawo opcji.
a) Rodzaj opcji:
− zwiększenie ilości wymienionych elementów wyposażenia w stosunku do ilości elementów wyposażenia przewidzianych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;
− wartość opcji stanowi do 50% wartości zamówienia podstawowego wyliczonego przez Zamawiającego przed wszczęciem postępowania;
b) Okoliczności skorzystania z opcji:
− konieczność doposażenia w celu poprawy warunków użytkowania obiektu;
c) Warunki płatności w przypadku skorzystania z prawa opcji:
− w ramach prawa opcji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie równe iloczynowi ilości dodatkowych dostaw i ceny jednostkowej określonej w kalkulacji cen jednostkowych, o której mowa w §1 ust. 6 umowy.
d) Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie oświadczenia przez Zamawiającego Wykonawcy w trakcie trwania umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie zamawiającego.
1) Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona następujące podmiotowe środki dowodowe w celu
potwierdzenia brak podstaw do wykluczenia.
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp., - wg wzoru załącznika nr 3 do SWZ o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp., potwierdzających, że nie
zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.
2) Podmiotowe środki dowodowe dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
- odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa
w pkt 1 ppkt 1 lit. b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
-- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
b) Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 lit. a) myślnik pierwszy powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego
złożeniem.
c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Pkt 1 ppkt 2 lit. b stosuje się.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Możliwość zastąpienia podmiotowych środków dowodowych odpowiednim zaświadczeniem o wpisie do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub certyfikatem wydanym przez jednostkę certyfikującą:
1) zgodnie z ust. 1 par. 12;
2) zgodnie z ust. 3 par. 12;
- rozporządzenia MRPiT z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
2. Inne dokumenty lub oświadczenia składane wraz z ofertą.
1) Oferta, - na ofertę składa się:
a) Interaktywny formularz ofertowy udostępniony na Platformie e-Zamówienia zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”;
2) Pełnomocnictwo/a jeśli czynności zostały dokonane przez pełnomocnika;
3. Inne dokumenty lub oświadczenia, których może żądać zamawiający:
1) W sytuacji, gdy wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył pełnomocnictwa wadliwe Zamawiający
może na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp. wezwać do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Pełnomocnictwo wymagane jest w szczególności w przypadku osoby działającej w imieniu wykonawcy, działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego lub działającej w imieniu podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby. Co do zasady pełnomocnictwo/a składa się wraz z ofertą lub z pierwszym oświadczeniem lub dokumentem, do którego pełnomocnictwo jest wymagane. Forma pełnomocnictw: Zgodnie z art.99 § 1 Kodeksu cywilnego jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.
Pełnomocnictwo sporządza się w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postacipapierowej dokonuje mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej
może dokonać również notariusz. Stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie
elektroniczne poświadczenie zgodności z okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
2) zamawiający może żądać pełnomocnictwa lub innych dokumentów w przypadku ustanowienia pełnomocnika zgodnie z par. 13 rozporządzenia MRPiT z dnia 23.12.2020 w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( konsorcjum) art. 58 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty pełnomocnictwo.
2. Korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem.
3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę (np. umowa konsorcjum) zawierającej, co najmniej:
1) wyznaczenie jednego z partnerów konsorcjum, jako partner kierujący (lider), który będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów.
2) W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi za wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części dostawy wynikających z Umowy jak też dochodzenia roszczeń z rękojmi za Wady lub gwarancji od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli jest wymagane).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp. oraz w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w par. 8 postanowień umownych. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków ogłoszenia należy odnieść się do wzoru umowy.
2. Postanowienia, które stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
3. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgodą drugiej strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Istotność zmiany umowy zamawiający będzie rozpatrywał biorąc pod uwagę art. 454 ust. 2 ustawy Pzp .

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się przez Platformę e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl za pośrednictwem zakładki oferty/wnioski widocznej w podglądze postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Dowody tymczasowo zastępujące wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
Do oferty w postępowaniu wykonawca dołącza:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. o niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru załącznika nr 1 do SWZ,
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 129 z późn. zm.) zgodnie z wzorem załącznika nr 2 do SWZ,

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
2. Środki naprawcze (self cleaning): wykonawca nie podlega wykluczeniu
w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom,
wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi
za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub
standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.