eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suchedniów › Dostawa sortów mundurowych leśnika oraz sortów BHP dla pracowników Nadleśnictwa SuchedniówOgłoszenie z dnia 2022-08-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sortów mundurowych leśnika oraz sortów BHP dla pracowników Nadleśnictwa Suchedniów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Suchedniów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290020118

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bodzentyńska 16

1.5.2.) Miejscowość: Suchedniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-130

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: suchedniow@radom.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: suchedniow.radom.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sortów mundurowych leśnika oraz sortów BHP dla pracowników Nadleśnictwa Suchedniów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-313b86bf-13e0-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00292601

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00320346/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sortów mundurowych leśnika oraz sortów BHP dla pracowników Nadleśnictwa Suchedniów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_suchedniow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_suchedniow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu platformy zakupowej opisane zostały w instrukcjach dla wykonawców „platformazakupowa.pl” Open Nexus dostępnymi pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oraz w Regulaminie platformazakupowa.pl Open Nexus dostępnym pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin .
Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z platformy zakupowej to: przeglądarka internetowa EDGE, Chrome, FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Platforma zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do 150 MB, przy maksymalnej liczbie 10 plików lub spakowanych folderów.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania w systemie.
Czas wyświetlany na platformie zakupowej (www.platformazakupowa.pl) synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Suchedniów. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Wioletę Filipowską, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem inspektorochronydanychiod@gmail.com.
Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Niezależnie od postanowień pkt. 19.7. SWZ, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe.
Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Więcej informacji na temat RODO w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.2.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sortów mundurowych leśnika oraz środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Suchedniów do siedziby Zamawiającego według poniższego zestawienia.

Lp. Nazwa sortu J. m. Ilość
I Mundur wyjściowy leśnika x x
1 Marynarka – gabardyna lub tropik x x
1a - męska szt. 34
1b - damska szt. 3
2 Spodnie – gabardyna lub tropik x x
2a - męskie para 40
2b - damskie para 2
3 Marynarka – gabardyna z wykończeniem oleofobowym x x
3a - męska szt. 6
3b - damska szt. 2
4 Spodnie – gabardyna z wykończeniem oleofobowym x. x
4a - męskie para 9
4b - damskie para 2
5 Spódnica – gabardyna lub tropik szt. 2
6 Spódnica – gabardyna z wykończeniem oleofobowym szt. 2
7a Koszula męska szt. 50
7b Bluzka damska szt. 2
8a Koszula męska – bawełna 100% szt. 48
8b Bluzka damska – bawełna 100% szt. 4
9 Krawat szt. 21
10 Czapka szt. 9
11 Płaszcz x X
11a - męski szt. 3
11b - damski szt. 2
12 Kapelusz x X
12a - męski szt. 3
12b - damski szt. 2
13 Kurtka x X
13a - męska szt. 30
13b - damska szt. 4
14 Szalik szt. 2
15 Rękawice x X
15a - męskie para 15
15b - damskie para 2
16 Skarpety x X
16a - letnie termoaktywne para 69
16b - przejściowe termoaktywne para 66
16c - zimowe termoaktywne para 84
17 Półbuty męskie, damskie x X
17a - męskie para 33
17b - damskie para 4
II Mundur codzienny leśnika x x
18a Koszula męska z długim rękawem szt. 39
18b Bluzka damska z długim rękawem szt. 2
19a Koszula męska z długim rękawem – bawełna 100% szt. 41
19b Bluzka damska z długim rękawem – bawełna 100% szt. 6
20a Koszula męska krótki rękaw szt. 17
20b Bluzka damska krótki rękaw szt. 6
21a Koszula męska krótki rękaw – bawełna 100% szt. 15
21b Bluzka damska krótki rękaw – bawełna 100% szt. 4
22 Sweter szt. 39
23 Kamizelka szt. 8
24 Bluza z polaru typu windstoper szt. 39
25 Kurtka wierzchnia szt. 9
26 Czapka zimowa szt. 11
27 Peleryna szt. 2
28 Półbuty typu „Sympatex” par 35
29 Półbuty typu „Gore-tex” par 38
III Mundur terenowy leśnika x x
30 Bluza z kamizelką letnią kpl 8
31 Spodnie letnie para 37
32 Czapka terenowa letnia szt. 17
33 Kurtka zimowa szt. 20
34 Spodnie zimowe para 22
35 Czapka terenowa zimowa szt. 18
36 Trzewiki typu „Sympatex” para 9
37 Trzewiki typu „Gore-tex” niskie par 18
38 Trzewiki typu „Gore-tex” wysokie para 30
39 Trzewiki typu „Sympatex” z ociepl. Typu „Thinsulate” para 11
40 Trzewiki typu „Gore-tex” niskie z ociepl. Typu „Thinsulate” para 6
41 Trzewiki typu „Gore-tex” wysokie z ociepl. Typu „Thinsulate” para 12
IV Oznaki x x
42 Stylizowany wizerunek orła szt. 10
43 Stylizowana gałązka modrzewia szt. 5
44 Oznaki identyfikacyjne szt. 4
45 Oznaki służbowe wyhaftowane bajorkiem kpl 9
V Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze x x
1 Ubranie letnie (w tym dwie pary spodni) kpl 31
2 Ubranie całoroczne, tkanina z membraną oddychającą kpl 6
3 Ubranie ocieplane, tkanina z membraną oddychającą kpl 8
4 Kurtka i spodnie przeciwdeszczowe kpl 17
5 Koszula robocza, długi rękaw szt. 48
6 Koszula krótki rękaw /T-shirt szt. 44
7 Buty terenowe wodochronne, z membraną oddychającą para 34
8 Buty (gumowe) wodoodporne para 8
9 Buty (gumowe) wodoodporne i ciepłochronne para 40
10 Skarpety letnie, termoaktywne para 101
11 Skarpety zimowe, termoaktywne para 101
12 Czapka letnia szt. 32
13 Czapka ocieplana szt. 11
14
Bielizna Koszula termoaktywna, krótki rękaw szt. 49
15 Koszula termoaktywna, długi rękaw szt. 51
16 Kalesony męskie termoaktywne/leginsy damskie termoaktywne szt. 51
17 Ochraniacze na buty (stuptuty) para 2
18 Kamizelka ostrzegawcza szt. 10
19 Rękawice robocze para 58
20 Hełm ochronny szt. 2
21 Czepek pod hełm ochronny szt. 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18200000-1 - Odzież wierzchnia

18300000-2 - Części garderoby

18400000-3 - Odzież specjalna i dodatki

18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

18110000-3 - Odzież branżowa

18800000-7 - Obuwie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre sorty opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 2 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1 Cena brutto 60% 60 pkt.
2 Okres gwarancji 40% 40 pkt.
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Sposób obliczania punktów za kryteria:
Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb x 60
gdzie:
- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb – cena oferty badanej
-60 wskaźnik stały
Okres wydłużonego okresu udzielonej gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia
Za udzielenie gwarancji jakości na okres:
poniżej 12 miesięcy, oferta zostanie odrzucona,
12 miesięcy, Wykonawca otrzyma – 0 pkt.
13 - 23 miesięcy, Wykonawca otrzyma – 20 pkt.
24 miesięcy i więcej, Wykonawca otrzyma – 40 pkt.
Przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. Dla każdej oferty wynik oceny łącznej zostanie obliczony jako suma punktów przyznanych w powyższych kryteriach.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta Wykonawcy, która spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ i uzyska największą liczbę punktów.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 14.6. SWZ, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego (w Ofercie – załącznik nr 1 do SWZ), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku, a także wskazując stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. Brak wskazania w formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ) informacji czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług będzie uznawane jako informacja, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP,
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa świadczenia polegające na dostawie sortów mundurowych oraz sortów bhp dla jednostek Lasów Państwowych, wojska, policji, straży pożarnej lub innych służb mundurowych o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto każda (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców (konsorcjantów). W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, które Wykonawca nadal wykonuje, wymagane jest, aby już zrealizowany zakres dostawy (zamówienia) spełniał wymogi opisanego wyżej warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: c) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz dostaw (porównywalnych z dostawami stanowiącymi przedmiot zamówienia), wykonanych w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych dostaw), dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (załącznik nr 8 do SWZ).
b) dowody, że wskazane przez Wykonawcę dostawy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia, zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 6.1. SWZ) podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: (1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; (2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; (3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą;
b) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu z postępowania oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał (załącznik nr 5 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 4 000,00 (słownie złotych: cztery tysiące)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).
Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BNP Paribas nr rachunku: 67 2030 0045 1110 0000 0027 6610 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu pn. „Dostawa sortów mundurowych leśnika oraz sortów BHP dla pracowników Nadleśnictwa Suchedniów”
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia przy uwzględnieniu poniższych warunków:
a) żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania,
b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający dopuszcza, by warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej spełniał co najmniej jeden z Wykonawców,
c) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy,
d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów,
e) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna):
a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
c) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wraz z ofertą;
d) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 SWZ) potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wraz z ofertą;
e) w sytuacji, o której mowa w pkt 6.3. lit. c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (jeżeli dotyczy);
f) oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie na wezwanie, o którym mowa w ppkt 7.1.2. SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dla wszelkich zmian w Umowie wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności.
2. Ewentualne istotne zmiany postanowień umowy mogą nastąpić jedynie w następujących sytuacjach:
a) zaistnienia, po zawarciu umowy, siły wyższej, przez którą rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne:
- o charakterze niezależnym od Stron umowy,
- którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
- którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności:
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, w tym wewnętrznych aktów prawnych Lasów Państwowych;
c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;
d) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy,
– w takich sytuacjach Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.
e) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT:
- jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę,
- jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę.
3. Wszelkie zmiany do umowy mogą być wprowadzone za obopólną zgodą Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności w trybie aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej adres platformazakupowa.pl/pn/lasy_suchedniow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-12 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) termin płatności: przelew 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury;
b) Zamawiający nie przewiduje płatności w formie przedpłat lub zaliczek na poczet zakupu materiałów przez Wykonawcę;
c) forma zapłaty – przelew na rachunek Wykonawcy lub na konto wskazane na fakturze;
d) elementy umundurowania leśnika oraz środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze będą dostarczane do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy w terminie do 15 – tu dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia. Dostawy sortów będą realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamówione sorty będą przekazywane bezpośrednio uprawnionym pracownikom Nadleśnictwa Suchedniów na podstawie ważnego upoważnienia lub wykazu pracowników wystawionego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru przedmiotów umundurowania oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego przez upoważnionych pracowników bezpośrednio w magazynie Wykonawcy;
Wydanie przez Wykonawcę sortów w magazynie Wykonawcy dotyczy wyłącznie pracowników Zamawiającego posiadających jednorazowe upoważnienie do odbioru z określeniem ilości punktów przysługujących pracownikowi.
e) Wykonawca zapewni pracownikom Zamawiającego upoważnionym do odbioru sortów mundurowych oraz środków ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze możliwość indywidualnego przymierzenia w/w sortów poprzez wyposażenie punktu sprzedaży (magazynu) w przymierzalnię;
f) nie ustala się minimalnej wartości jednorazowej dostawy realizowanej w oparciu o zlecenie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje dostaw zbiorczych do magazynu Nadleśnictwa, sporadycznie dopuszcza się jedynie uzupełnienie brakującego asortymentu wymiarowego poprzez dostawę do siedziby jednostki organizacyjnej pracownika, przy czym Wykonawca pokrywa w tym przypadku koszty dostawy i ewentualnego zwrotu dostarczonych wadliwych towarów;
g) dla osób o nietypowych cechach wzrostu lub postawy, Wykonawca zobowiązany jest pobrać miarę i uszyć potrzebną odzież odpowiadającą przedmiotowi zamówienia w terminie 60 dni, bez zmiany jej ceny, uwzględnionej w ofercie;
h) Wykonawca zapewni minimum 12 miesięczną (liczoną od daty dostawy) gwarancję i rękojmię na dostarczone przedmioty umundurowania na warunkach określonych w umowie;
i) wyszczególnione ilości poszczególnych sortów mundurowych oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego, środków ochrony osobistej stanowią przykładowe zestawienie sortów składających się na przedmiot zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie rodzaju i ilości poszczególnych sortów przy zastosowaniu zapłaty za ich dostawę po zaoferowanych cenach jednostkowych odpowiadających poszczególnym elementom (sortom) umundurowania oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego, środków ochrony osobistej. Zmiany ilościowe poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zostaną dokonane w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia;
j) Wykonawca umożliwi pracownikom Zamawiającego dostęp do sortów mundurowych oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego, środków ochrony osobistej, które pojawią się w ofercie Wykonawcy w czasie obowiązywania umowy;
k) Wykonawca winien wskazać w ofercie, jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizował samodzielnie, a w jakim zakresie przedmiot zamówienia będzie realizował za pomocą podwykonawców. Brak takiego wskazania w ofercie Zamawiający odczyta, jako zamiar samodzielnego zrealizowania całości zamówienia, bez udziału podwykonawców.
l) Zamawiający żąda wskazania wszystkich podwykonawców, którzy będą realizować zamówienie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.