eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamienna Góra › Wykonanie ścieżki dydaktycznej w ramach projektu "Historyczny spacer po Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze"Ogłoszenie z dnia 2022-08-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie ścieżki dydaktycznej w ramach projektu „Historyczny spacer po Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 231139207

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Janusza Korczaka 1

1.5.2.) Miejscowość: Kamienna Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dcro.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dcro.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/627104

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie ścieżki dydaktycznej w ramach projektu „Historyczny spacer po Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-76b93e12-f856-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00292244

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie objęte jest dofinansowaniem jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa w projekcie pn.: „Historyczny spacer po Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze”.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00232203/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DI-Z.26.15.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 95020,57 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ścieżki dydaktycznej na terenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Kamiennej Górze, ul. J. Korczaka 1 (działki wg ewidencji gruntów: 10/6, 10/7, obr. Kamienna Góra-8).
2. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia objęte są dofinansowaniem jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa w projekcie pn.: „Historyczny spacer po Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze”.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
a) dostawę i montaż nowych latarni,
b) renowację i uruchomienie historycznych latarni;
c) dostawę i montaż koszy na śmieci i ławek,
d) dostawę i montaż tablic informacyjnych wraz z naniesioną treścią przekazaną przez Zamawiającego;
e) uporządkowanie terenu po wykonanych robotach.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących załącznikach:
1) Część II Specyfikacji Warunków Zamówienia – Przedmiot zamówienia.
2) Dokumentacji projektowej – Projekt zagospodarowania terenu. Wykonanie ścieżki dydaktycznej „Historyczny spacer” na terenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze, z grudnia 2021 r.;
3) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 179580,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 349000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 179580,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Montażowo Budowlane A.J.M. Artur Gawłowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 021820008

7.3.3) Ulica: Spacerowa 5a

7.3.4) Miejscowość: Kamienna Góra

7.3.5) Kod pocztowy: 58-400

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 179580,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.