eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipno › Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy LipnoOgłoszenie z dnia 2022-08-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lipno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050764

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Wielkopolskich 9

1.5.2.) Miejscowość: Lipno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-111

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@lipno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lipno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d18499e-131a-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00291788

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026612/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa w Wilkowicach

1.1.11 Przebudowa dróg asfaltowych w Gminie Lipno

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym w Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
www.platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings.
Komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem
platformazakupowa.pl.
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings. Informacje dotyczące odpowiedzi na
pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi
przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings. do
konkretnego wykonawcy. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji
elektronicznej zostały ujęte w
rozdziale IX i X Specyfikacji Warunków Zamówienia. Z uwagi na limit znaków w ogłoszeniu.
Zamawiający w niniejszym punkcie nie jest w stanie opisać wszystkich wymagań.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Lipno ul. Powstańców
Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno, reprezentowany przez Wójta Gminy Lipno.
2) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iod@lipno.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wypełnienie obowiązku
pranego ciążącego na Administratorze Danych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa
lub zawartych umów i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym
zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa a art 20 RODO
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1: „Przebudowa drogi gminnej - ul. M. Jackowskiego w Lipnie”
Zakres Części nr 1 obejmuje w szczególności przebudowę drogi gminnej
– ul. M. Jackowskiego w Lipnie, na odcinku długości 0,350 km i szerokości 3,5 m polegającą na:
1) Ustawieniu opornika betonowego wibroprasowanego 12*25*100 cm na ławie betonowej z oporem w ilości 91,00 m.
2) Wyprofilowaniu i zagęszczeniu nawierzchni z tłucznia o szer. 4,50 m i długości 350,00 mb w ilości 1.435,00 m2.
3) Wykonaniu warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie śr. grub. 10 cm w ilości 1.225,0 m2.
4) Wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, KR2 o grub. 5 cm w ilości 1.225,0 m2.
5) Regulacji wysokościowa studni kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych
6) Wyprofilowaniu 700,00 mb poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu stabilizowanym mechanicznie śr. grub. 10 cm na szer. 0,50 m
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 określa:
- opis techniczny stanowiący załącznik nr 3 do SWZ,
- przedmiar robót stanowiący załącznik nr 4 do SWZ,
- załącznik graficzny stanowiący załącznik nr 5 do SWZ,
- stwior stanowiący załącznik nr 18 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wymaganiom
zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną w oparciu o kryteria
określone w rozdziale XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 „Przebudowa drogi gminnej -ul. Przemysłowa w Wilkowicach”
Zakres Części nr 2 obejmuje w szczególności przebudowę drogi gminnej
– ul. Przemysłowa w Wilkowicach na odcinku długości 0,284 km i szerokości 4,5 m polegającą na:
1) Ustawieniu opornika betonowego wibroprasowanego 12*25*100 cm na ławie betonowej z oporem w ilości 63,00 m.
2) Wyprofilowaniu i zagęszczeniu nawierzchni z tłucznia o szer. 5,50 m i długości 284,00 mb w ilości 1.435,00 m2.
3) Wykonaniu warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie śr. grub. 10 cm w ilości 1.278,0 m2.
4) Wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, KR2 o grub. 5 cm w ilości 1278,0 m2.
5) Regulacji wysokościowa studni kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych.
6) Wyprofilowaniu 568,0 mb poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu stabilizowanym mechanicznie śr. grub. 10 cm na szer. 0,50 m
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 określa:
- opis techniczny stanowiący załącznik nr 6 do SWZ,
- przedmiar robót stanowiący załącznik nr 7 do SWZ,
- załącznik graficzny stanowiący załącznik nr 8 do SWZ,
- stwior stanowiący załącznik nr 18 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wymaganiom
zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną w oparciu o kryteria
określone w rozdziale XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3 „Przebudowa drogi gminnej - ul. Rabatowa w Wilkowicach”
Zakres Części nr 3 obejmuje w szczególności przebudowę drogi gminnej ul. Rabatowa w Wilkowicach na odcinku długości 0,200 km i szerokości 4,5 m polegającą na:
1) Ustawieniu opornika betonowego wibroprasowanego 12*25*100 cm na ławie betonowej z oporem w ilości 405,00 m.
2) Wyprofilowaniu i zagęszczeniu nawierzchni z tłucznia o średniej szer. 5,50 m i długości 200,00 mb w ilości 1.154,00 m2.
3) Wykonaniu warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie śr. grub. 10 cm w ilości 954,0 m2.
4) Wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11S, KR2 o grub. 4 cm w ilości 954,0 m2.
5) Wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, KR2 o grub. 4 cm w ilości 954,0 m2.
6) Regulacji wysokościowa studni kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych.
7) Plantowanie terenu przy opornikach.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części nr 3 określa:
- opis techniczny stanowiący załącznik nr 9 do SWZ,
- przedmiar robót stanowiący załącznik nr 10 do SWZ,
- załącznik graficzny stanowiący załącznik nr 11 do SWZ,
- stwior stanowiący załącznik nr 18 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wymaganiom
zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną w oparciu o kryteria
określone w rozdziale XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.4. Część nr 4 „Przebudowa drogi gminnej – ul. Lipowa w Wilkowicach”
Zakres Części nr 4 obejmuje w szczególności przebudowę drogi gminnej ul. Lipowej w Wilkowicach na odcinku długości 0,131 km i szerokości 4,5 m polegające na:
1) Ustawieniu opornika betonowego wibroprasowanego 12*25*100 cm na ławie betonowej z oporem w ilości 36,00 m.
2) Wyprofilowaniu i zagęszczeniu nawierzchni z tłucznia o szer. 5,50 m i długości 131,00 mb w ilości 720,50 m2.
3) Wykonaniu warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie śr. grub. 10 cm w ilości 589,50 m2.
4) Wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, KR2 o grub. 5 cm w ilości 589,50 m2.
5) Regulacji wysokościowa studni kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych.
6) Wyprofilowaniu 262,0 mb poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu stabilizowanym mechanicznie śr. grub. 10 cm na szer. 0,50 m
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części nr 4 określa:
- opis techniczny stanowiący załącznik nr 12 do SWZ,
- przedmiar robót stanowiący załącznik nr 13 do SWZ,
- załącznik graficzny stanowiący załącznik nr 14 do SWZ,
- stwior stanowiący załącznik nr 18 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wymaganiom
zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną w oparciu o kryteria
określone w rozdziale XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 5 „Przebudowa drogi gminnej – ul. Dębowa w Wilkowicach”
Zakres Części nr 5 obejmuje w szczególności przebudowę drogi gminnej - ul. Dębowej w Wilkowicach na odcinku długości 0,130 km i szerokości 5,0 m polegającą na:
1) Ustawieniu opornika betonowego wibroprasowanego 12*25*100 cm na ławie betonowej z oporem w ilości 330,00 m.
2) Mechanicznym wykonaniu korytowania pod warstwy konstrukcyjne o gr. 25 cm w ilości 845,00 m2 wraz z wywozem urobku.
3) Wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża w ilości 845,00 m2.
4) Wykonanie podbudowy z betonu z betonu kl. C8/10 grub 15 cm w ilości 845,00 m2.
5) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, szarej o gr. 8 cm w ilości 845,00 m2.
6) Plantowanie terenu przy opornikach.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Częsci nr 5 określa:
- opis techniczny stanowiący załącznik nr 15 do SWZ,
- przedmiar robót stanowiący załącznik nr 16 do SWZ,
- załącznik graficzny stanowiący załącznik nr 17 do SWZ,
- stwior stanowiący załącznik nr 18 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wymaganiom
zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną w oparciu o kryteria
określone w rozdziale XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1 Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym zgodnie z:
Załącznikiem nr 1a-Część nr 1 ,
Załącznikiem nr 1b – Część nr 2
Załącznikiem nr 1c – Część nr 3
Załącznikiem nr 1d – Część nr 4
Załącznikiem nr 1e- Część nr 5
do SWZ
2. Do oferty należy załączyć odpowiednie oświadczenia/dokumenty, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEIDG) do oferty należy załączyć dokument potwierdzający umocowanie danej osoby/osób do podpisania oferty.
4. W przypadku gdy Wykonawcę/wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie reprezentuje pełnomocnik, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/-ów określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/-ów. Pełnomocnictwo składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio w postaci papierowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
2. pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy zawarte są we „wzorze umowy” stanowiącym Załącznik do SWZ nr 19a dla Części nr 1, nr 19b dla Części nr 2, nr 19c dla Części nr 3, nr 19d dla Części nr 4 i nr 19e dla Części nr 5

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.