eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubin › Wykonywanie usług dozorowania obiektów i mienia na potrzeby Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2022-08-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie usług dozorowania obiektów i mienia na potrzeby Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: REGIONALNE CENTRUM SPORTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390934223

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Odrodzenia 28 B

1.5.2.) Miejscowość: Lubin

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 76 846-08-28

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@rcslubin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rcslubin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

podmiot prawa handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność obiektów sportowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie usług dozorowania obiektów i mienia na potrzeby Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d170fa0-13c6-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00291385

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://lubin.ezamawiaiacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://lubin.ezamawiaiacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się drogą elektroniczną. Wszelkie oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składa się wyłącznie przy użyciu: platformy zakupowej, znajdującej się pod adresem: https://lubin.ezamawiaiacy.pl , w zakładce „Korespondencja ”.
2. Zamawiający wykorzystuje platformę zakupową Marketplanet OnePlace. Pod pojęciem „platforma zakupowa” należy rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń, zwane dalej „Platformą” lub „Systemem”.
3. Zamawiający informuje, że dokumenty elektroniczne są sporządzane i przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020. poz.2452).
4. Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452), określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego:
a) dokumenty w formacie .pdf, zaleca się podpisywać formatem PAdES,
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym, Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
5. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska do złożenia podpisu elektronicznego znajdą Państwa na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki .
6. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) Komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB RAM; procesor Intel IV 2GHZ; jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje,
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) Włączona obsługa JavaScript,
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf,
f) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: pliki o wielkości do 100MB
g) Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: plik załączony przez Wykonawcę na platformie zakupowej i zapisany, widoczny jest jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po upływie terminu składania ofert, po odszyfrowaniu przez Zamawiającego; oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.
7. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://lubin.ezamawiaiacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. , ul. Odrodzenia 28b, 59-300 Lubin, e-mail: biuro@rcslubin.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, w tym nie będą profilowane;
• odbiorcą danych osobowych będzie spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 49, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel platformy zakupowej, na której Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://lubin.ezamawiajacy.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RCS.ZP.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług dozorowania obiektów i mienia oraz usług porządkowych na potrzeby Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o. o. w Lubinie m.in.: ochronę przed kradzieżą z włamaniem, dewastacją lub zniszczeniem, kontrolę legalności przebywania osób, usługi porządkowe związane z organizowanymi wydarzeniami itp.
2. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa musi być realizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie.
3. Szczegółowy zakres zadań został zawarty w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98341140-8 - Usługi dozorowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-01 do 2024-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp (zamówienia podobne). Zakres tego zamówienia obejmować może kwotę maksymalnie do 50% wartości zamówienia podstawowego i polegać będzie na wykonaniu prac podobnych do zakresu zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania usług dozorowania obiektów i mienia – warunek będzie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia na terenie, gdzie będzie realizowane zamówienie,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania usług objętych zamówieniem - warunek będzie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że wykonał lub (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) wykonuje należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) co najmniej dwie usługi dozorowania zrealizowane lub realizowane oraz że wykazane usługi zostały wykonane (lub są wykonywane) należycie.
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi odpowiednie uprawnienia w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia, pracownikami ochrony do wykonania przedmiotu zamówienia w liczbie zapewniającej jego należyte wykonanie, którzy spełniają następujące wymagania: posiadają odpowiedni do realizacji zadania stan zdrowia i wiek, są przeszkoleni w zakresie metod i sposobów prowadzenia ochrony, posiadają m.in. 12-miesięczne doświadczenie w pracy o charakterze pracownika ochrony, są niekarani.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Ponad to w poniższych przypadkach wraz z ofertą Wykonawca składa następujące dokumenty:
1) W przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym:
a) Pełnomocnictwo lub inny dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) dokument ustanawiający pełnomocnika i upoważniający go do podpisywania oferty oraz reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu;
b) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.2. Załącznik Nr 2 do SWZ – składa każdy z Wykonawców osobno,
c) oświadczenie zawierające informacje, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - Załącznik Nr 3 do SWZ.

3. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów:
a) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
 sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega, w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ
b) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu, spełnianie warunków udziału w postepowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby – Załącznik Nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane - zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SWZ,
2. Dowody (referencje bądź inne dokumenty) wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, określające, że wyszczególnione w Załączniku Nr 5 do SWZ usługi zostały wykonane należycie.
3. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług dozorowania, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SWZ, wraz z oświadczeniem – zgodnie z Załącznikiem nr 6b do SWZ, że osoby wskazane w wykazie osób posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje w zakresie ochrony obiektów i mienia. W przypadku, kiedy wskazana osoba nie jest pracownikiem złożyć pisemne oświadczenie tych osób o deklaracji współpracy z Wykonawcą co najmniej na czas realizacji przedmiotu zamówienia wg Załącznika Nr 6a do SWZ .

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wadium w wysokości: 14 000,00 złotych (słownie: czternaście tysięcy złotych).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy zawartej w wyniku przedmiotowego postępowania zgodnie z Projektem Umowy (Załącznik Nr 8 do SWZ).
2. Wszystkie wprowadzone zmiany do umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://lubin.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.