eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Padew Narodowa › "Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Padwi Narodowej oraz uczniów niepełnosprawnych do Mielca i Tarnobrzega w roku szkolnym 2022/2023".Ogłoszenie z dnia 2022-08-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Padwi Narodowej oraz uczniów niepełnosprawnych do Mielca i Tarnobrzega w roku szkolnym 2022/2023”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PADEW NARODOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409360

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 2

1.5.2.) Miejscowość: Padew Narodowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-340

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 158514460

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@padewnarodowa.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.padewnarodowa.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Padwi Narodowej oraz uczniów niepełnosprawnych do Mielca i Tarnobrzega w roku szkolnym 2022/2023”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fcf62a12-136c-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00290904

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037911/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Padwi Narodowej oraz uczniów niepełnosprawnych do Mielca i Tarnobrzega w roku szkolnym 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://padewnarodowa.biuletyn.net/?bip=2&cid=1322&id=2523

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej gmina@padewnarodowa.com.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Padew Narodowa, ul. Grunwaldzka 2,
39-340 Padew Narodowa, tel. 15 851 44 60, adres e-mail: gmina@padewnarodowa.com.pl
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę się kontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych, kontakt: iod@padewnarodowa.com.pl lub pisemnie na adres administratora;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o stosowne zapisy ustawy Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z wymogami ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub zgodnie
z wytycznymi Projektu i umową o dofinansowanie;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku
z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy.
______________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres usług obejmował będzie:
Szkoła Podstawowa w Padwi Narodowej
Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Padwi Narodowej
w roku szkolnym 2022/2023 z niżej wymienionych miejscowości:

■ Zielona Szkoła Nowa Szkoła Razem Razem Nowa Szkoła Ogółem dowożonych
KIERUNKI Odległość w km Kl.
0-II Kl.
III Kl.
0-III Kl.
IV-VIII
Padew-Przybyły 2km 7 2 9 11 20
Pierzchne 2 km 2 2 4 9 13
Kębłów 4 km 11 1 12 7 19
Rożniaty 7 km 7 2 9 26 35
Padew-Bór 3 km 13 6 19 25 44
Padew
ul. Złota 2 km 7 4 11 7 18
Padew Wygwizdów 2 km 4 0 4 8 12
Babule 8 km 10 1 11 10 21
Piechoty 6 km 5 2 7 7 14
Zarównie 3 km 10 1 11 11 22
Zachwiejów 3 km 6 2 8 16 24
Wojków 3 km 8 4 12 17 29
Domacyny 4 km 9 0 9 19 28
Przykop 5 km 7 3 10 7 17
Zaduszniki 6 km 6 1 7 12 19
RAZEM 112 31 143 192 335

Lp. Miejsce zamieszkania ucznia Liczba uczniów
Rok szkolny
2022/2023
1 Babule 21
2 Piechoty 14
3 Zachwiejów 24
4 Zarównie 22
5 Kębłów 19
6 Rożniaty 35
7 Zaduszniki 19
8 Przykop 17
9 Domacyny 28
10 Wojków 29
11 Pierzchne 13
12 Padew (łącznie) 94
Łącznie 335

Zamawiający wymaga aby uczniowie zostali dowiezieni do szkoły o godzinie
w nawiasach podano ilość dzieci
- 7.40 - szkoła podstawowa klasy IV-VIII
L1 - Kębłów (7), Rożniaty (26), Zaduszniki (12) = 45
- 7.40 - szkoła podstawowa klasy IV-VIII
L2 - Przybyły (11), Pierzchne (9), Padew ul. Złota (7), Padew Wygwizdów (8) = 35
- 7.40 - szkoła podstawowa klasy IV-VIII
L3 - Przykop (7), Domacyny (19), Wojków (17) = 43
- 7.40 - szkoła podstawowa klasy IV-VIII
L4 - Bór (25) = 25
- 7.40 - szkoła podstawowa klasy IV-VIII
L5 - Babule (10), Piechoty (7), Zachwiejów (16), Zarównie (11) = 44
- 8.20 - szkoła podstawowa klasy 0-III
L6 - Kębłów (12), Rożniaty (9), Przybyły (9), Pierzchne (4), Padew ul. Złota (11) = 45
- 8.20 - szkoła podstawowa klasy 0-III
L7 – Wojków (12), Domacyny (9), Przykop (10), Zaduszniki (7), Padew Wygwizdów (4) = 42
- 8.20 - szkoła podstawowa klasy 0-III
L8 - Bór (19) = 19
L9 - Babule (11), Piechoty (7), Zachwiejów (8), Zarównie (11) = 37

Zamawiający wymaga aby autobusy dla odwiezienia uczniów ze szkół zostały podstawione o następujących godzinach:
12.00 spod zielonej szkoły, ul. Jana Pawła II 2
12.10 spod nowej szkoły, ul. Szkolna 1 (dalsza cześć kursu z godz. 12.00 z zielonej szkoły)
13.05 spod zielonej szkoły, ul. Jana Pawła II 2
13.15 spod nowej szkoły, ul. Szkolna 1 (dalsza cześć kursu z godz. 13.05 z zielonej szkoły)
13.55 spod nowej szkoły, ul. Szkolna 1

Dodatkowe kursy o godzinie 14.50, 3 razy w tygodniu
1. Szkoła - Kębłów - Rożniaty - Zaduszniki - Przykop - Domacyny - Wojków – Padew – Bór, długość trasy – około 25 km, 45 dzieci
2. Szkoła - Zarównie – Zachwiejów – Piechoty – Babule
długość trasy – około 30 km, 40 dzieci

maksymalny czas oczekiwania dzieci na autobus - 1 godzina
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu biletów w jedną stronę (tzw. połówki) w cenie 50% kosztu normalnego biletu na danej trasie.
Wykaz miejscowości z obowiązkowymi do zatrzymania przystankami - załącznik nr 8A 8B, 8C i 8D do SIWZ
Uwaga:
1. Wykonawca może zmienić zaproponowane trasy dowozu uczniów dopasowując je do posiadanego taboru pod warunkiem, że wszyscy uczniowie dowiezieni zostaną na wskazane w SWZ godziny. Nie można pominąć żadnego z wykazanych przystanków.
2. Wykonawca może zmienić zaproponowane trasy odwozu uczniów dopasowując je do posiadanego taboru pod warunkiem, że wszyscy uczniowie będą czekać nie dłużej niż 1 godzinę na autobus. Nie można pominąć żadnego z wykazanych przystanków.
Wykonawca może do oferty dołączy opracowane szczegółowe rozkład jazdy uwzględniający powyższe wymagania oraz zawarte w załącznikach nr 8A, 8B, 8C, 8D i 11 do SIWZ. Przedłożenie ich wymagane jest przed podpisaniem umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany części tras dowożonych uczniów
w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, jak również zmiany ilości dowożonych dzieci.
Usługa powinna być wykonywana autobusami, zapewniającymi miejsca siedzące dowożonym uczniom i osobom sprawującym opiekę podczas dowozu, odpowiednio oznakowanymi.
Przewoźnik jest zobowiązany zapewnic płyn do dezynfekcji rąk
Przewozy inne (dowóz uczniów na basen, przewozy sportowców, itp.) realizowane na zlecenie Zamawiającego wg bieżących potrzeb.
Do świadczenia usług w zakresie transportu dzieci do szkół gmina oddaje do dyspozycji Wykonawcy autobus szkolny. Warunki dzierżawy autobusu szkolnego określa projekt umowy dzierżawy, stanowiący integralną część umowy o świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do gimnazjum i szkoły podstawowej.
Ustala się minimalną stawkę czynszu dzierżawy w wysokości - 6 000,00 zł brutto za
1 pojazd.
Uczniowie placówek oświatowych będą korzystać z przewozu na podstawie imiennych biletów miesięcznych szkolnychSzkoły w Mielcu i Tarnobrzegu
Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych do Mielca i Tarnobrzegu
w roku szkolnym 2022/20223. Dzieci i młodzież niepełnosprawna nie ograniczona ruchowo lub
o niewielkim stopniu ograniczenia ruchowego, nie ma dzieci i młodzieży na wózkach inwalidzkich.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany części tras dowożonych uczniów w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, jak również zmiany ilości dowożonych dzieci.
Uczniowie przewidywani do przewozu
Lp. Adres zamieszkania Ilość dzieci Miejsce
dowozu
1 Padew Narodowa,
ul. Ludwiki Uzar Krysiakowej (skrzyżowanie z ul. Łukasiewicza) 1 Mielec
Królowej Jadwigi 1
2 Padew Narodowa,
ul. Ludwiki Uzar Krysiakowej (skrzyżowanie z ul. Łukasiewicza) 1 Mielec
Królowej Jadwigi 1
3 Padew Narodowa,
ul. Kościuszki (koło sklepu GS) 1 Mielec
Królowej Jadwigi 1
4 Padew Narodowa,
ul. Jeziórko 1 Mielec
Królowej Jadwigi 1
5 Padew Babulówka 1 Mielec
Królowej Jadwigi 1
6 Domacyny Morgi 1 Mielec
Królowej Jadwigi 1
7 Domacyny Chwałki 1 Mielec
Królowej Jadwigi 1
8 Rożniaty 1 Mielec
Królowej Jadwigi 1
9 Kębłów sklep 1 Tarnobrzeg
ul. M. Kopernika 18

Przewoźnik zapewnia opiekę przewożonym uczniom na swój koszt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabelach

Nazwa kryterium Waga kryterium
Cena 60 %
Czas podstawienia pojazdu zastępczego 5 %
Dzierżawa 35 %


2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma max liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

3. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Nazwa Kryterium Wzór Sposób
oceny
Cena Kc=(Kcmin/Kcbad) x Kp, gdzie
Kcmin - najniższe koszty realizacji zadania
Kcbad - koszty realizacji zadania badanej oferty
Kp - współczynnik proporcjonalności równy 60 % Ilość przyznanych punktów
Czas podstawienia pojazdu zastępczego Kz=(Kzmin/Kzbad) x Kp, gdzie
Kzmin – najkrótszy czas podstawienia pojazdu zastępczego
Kzbad – czas podstawienia pojazdu zastępczego w badanej ofercie
Kp - współczynnik proporcjonalności równy 5 % Ilość przyznanych punktów
Dzierżawa Kd=(Kdbad/Kdmax) x Kp, gdzie
Kdmax – najwyższa kwota dzierżawy
Kdbad – kwota dzierżawy dla zadania badanej oferty
Kp - współczynnik proporcjonalności równy 35 % Ilość przyznanych punktów

4. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (max liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
Cena przedmiotu zamówienia – oznacza łączną cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia. Jest to suma cen poszczególnych składowych zamówienia. Wielkość ta występuje na formularzu ofertowym.
Czas podstawienia pojazdu zastępczego - oznacza czas podstawienia pojazdu zastępczego na miejsce awarii. Wielkość ta występuje na formularzu ofertowym i jest podana jako ilość minut..
Ciąg dalszy sekcja IX

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dzierżawa

4.3.6.) Waga: 35

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu
- spełniają warunki udziału w postępowaniu
2) Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu odpowiednio w zakresie:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia wymagań
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał Licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób autobusem oraz zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu stosownie do postanowień ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.). Zezwolenia lub licencje udzielone na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów będą akceptowane jeżeli zachowały moc prawną, nie wygasły bądź nie zostały cofnięte.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia wymagań
4. zdolności technicznej lub zawodowej.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, że spełnia warunki dotyczące posiadania odpowiedniej sytuacji technicznej lub zawodowej do wykonywania zamówienia, a ponadto:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
wykonał w okresie ostatnich, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
Wykonawca musi wykazać, że zrealizował i/lub realizuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zadania, polegające na dowozie dzieci do szkol i 3 zadania polegające na dowozie osób niepełnosprawnych, zakresie, stopniu, złożoności porównywalnym do usług będących przedmiotem niniejszego przetargu.
W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, zamawiający może dopuścić złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, ze Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia..
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków prawnych.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę
z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi lub roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
a) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
b) odpis lub informację z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
odpisu albo informacji z KRS lub z CEiIDG, o których mowa w ppkt. 4.1.b – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty, o którym mowa wyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Dokumenty i oświadczenia, o którym mowa wyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed ich złożeniem.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ppkt 4 oraz ppkt 1, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
b) Licencja na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób autobusem oraz zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu stosownie do postanowień ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.).
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
odpisu albo informacji z KRS lub z CEiIDG, o których mowa w ppkt. 4.1.b – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty, o którym mowa wyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Dokumenty i oświadczenia, o którym mowa wyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed ich złożeniem.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ppkt 4 oraz ppkt 1, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia
z postępowania.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz cenowy.
2. Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym.
3. Rozkład jazdy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 3 000,00 zł, słownie: trzy tysiące 00/100 złotych.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie
o którym mowa w rozdziale XX pkt 3. ppkt. 1 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców .

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-11 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-11 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy z sekcji IV pkt 4.3.1
5. Punkty w ramach poszczególnych kryteriów przyznawane będą w następujący sposób:
Kryterium: cena
oferta z najniższą ceną otrzyma max ilość punktów = 100, pomnożoną przez współczynnik 0,60; oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z najniższą ceną, wg wzoru:
Kc = (cena najniższa : cena oferty badanej) x 100 pkt x 0,60
W kryterium „cena” badana oferta może uzyskać max 60,00 pkt.
Kryterium: czas podstawienia pojazdu zastępczego
oferta z najkrótszym czasem podstawienia pojazdu otrzyma max liczbę punktów =100, pomnożoną przez współczynnik 0,05; oferty następnie będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z najkrótszym czasem podstawienia pojazdu zastępczego, wg wzoru:
Kg = (najkrótszy czas podstawienia pojazdu zastępczego : czas podstawienia pojazdu zastępczego w ofercie badanej) x 100 pkt x 0,05.
W kryterium „czas podstawienia pojazdu zastępczego” badana oferta może uzyskać max 5,00 pkt.
Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie czasu podstawienia pojazdu zastępczego, podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Max czas podstawienia pojazdu zastępczego wynosi 45 minut. W przypadku podania w formularzu ofertowym dłuższego czasu podstawienia pojazdu zastępczego niż 45 minut lub nie podanie (nie wpisanie) czasu podstawienia pojazdu zastępczego, oferta Wykonawcy zostanie uznana jako niezgodna z SWZ i odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Min punktowany czas podstawienia pojazdu zastępczego wynosi 15 minut. Jeżeli wykonawca zaoferuje czas podstawienia pojazdu zastępczego krótszy niż 15 minut do oceny oferty zostanie przyjęty czas 15 minut.
Kryterium: dzierżawa
oferta z najwyższą kwotą dzierżawy otrzyma max ilość punktów = 100, pomnożoną przez współczynnik 0,35; oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z najwyższą kwotą dzierżawy, wg wzoru:
Kc = (kwota dzierżawy oferty badanej: najwyższa kwota dzierżawy) x 100 pkt x 0,35
W kryterium „dzierżawa” badana oferta może uzyskać maksymalnie 35,00 pkt.
Punkty za to kryterium przyznawane będą n. podstawie kwoty dzierżawy przedstawionej w ofercie. Min. kwota dzierżawy 5 000,00 zł. Max kwota dzierżawy 10 000,00 zł. W przypadku podania w formularzu ofertowym kwoty wyższej niż max ustalona przez zamawiającego, do oceny oferty zostanie przyjęta max kwota podana przez zamawiającego. W przypadku podania w formularzu ofertowym kwoty dzierżawy niższej niż określona przez zamawiającego lub nie podanie (nie wpisanie) jej, oferta Wykonawcy zostanie uznana jako niezgodna z SWZ i odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5
Punktacja zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
6. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.
8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa wyżej, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.