eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Padew Narodowa › "Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Padwi Narodowej oraz uczniów niepełnosprawnych do Mielca i Tarnobrzega w roku szkolnym 2022/2023".Ogłoszenie z dnia 2022-08-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Padwi Narodowej oraz uczniów niepełnosprawnych do Mielca i Tarnobrzega w roku szkolnym 2022/2023”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PADEW NARODOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409360

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 2

1.5.2.) Miejscowość: Padew Narodowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-340

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 158514460

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@padewnarodowa.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.padewnarodowa.biuletyn.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://padewnarodowa.biuletyn.net/?bip=2&cid=1322&id=2523

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Padwi Narodowej oraz uczniów niepełnosprawnych do Mielca i Tarnobrzega w roku szkolnym 2022/2023”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fcf62a12-136c-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00324159

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037911/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Padwi Narodowej oraz uczniów niepełnosprawnych do Mielca i Tarnobrzega w roku szkolnym 2022/2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00290904/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres usług obejmował będzie:
Szkoła Podstawowa w Padwi Narodowej
Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Padwi Narodowej
w roku szkolnym 2022/2023 z niżej wymienionych miejscowości:

■ Zielona Szkoła Nowa Szkoła Razem Razem Nowa Szkoła Ogółem dowożonych
KIERUNKI Odległość w km Kl.
0-II Kl.
III Kl.
0-III Kl.
IV-VIII
Padew-Przybyły 2km 7 2 9 11 20
Pierzchne 2 km 2 2 4 9 13
Kębłów 4 km 11 1 12 7 19
Rożniaty 7 km 7 2 9 26 35
Padew-Bór 3 km 13 6 19 25 44
Padew
ul. Złota 2 km 7 4 11 7 18
Padew Wygwizdów 2 km 4 0 4 8 12
Babule 8 km 10 1 11 10 21
Piechoty 6 km 5 2 7 7 14
Zarównie 3 km 10 1 11 11 22
Zachwiejów 3 km 6 2 8 16 24
Wojków 3 km 8 4 12 17 29
Domacyny 4 km 9 0 9 19 28
Przykop 5 km 7 3 10 7 17
Zaduszniki 6 km 6 1 7 12 19
RAZEM 112 31 143 192 335

Lp. Miejsce zamieszkania ucznia Liczba uczniów
Rok szkolny
2022/2023
1 Babule 21
2 Piechoty 14
3 Zachwiejów 24
4 Zarównie 22
5 Kębłów 19
6 Rożniaty 35
7 Zaduszniki 19
8 Przykop 17
9 Domacyny 28
10 Wojków 29
11 Pierzchne 13
12 Padew (łącznie) 94
Łącznie 335

Zamawiający wymaga aby uczniowie zostali dowiezieni do szkoły o godzinie
w nawiasach podano ilość dzieci
- 7.40 - szkoła podstawowa klasy IV-VIII
L1 - Kębłów (7), Rożniaty (26), Zaduszniki (12) = 45
- 7.40 - szkoła podstawowa klasy IV-VIII
L2 - Przybyły (11), Pierzchne (9), Padew ul. Złota (7), Padew Wygwizdów (8) = 35
- 7.40 - szkoła podstawowa klasy IV-VIII
L3 - Przykop (7), Domacyny (19), Wojków (17) = 43
- 7.40 - szkoła podstawowa klasy IV-VIII
L4 - Bór (25) = 25
- 7.40 - szkoła podstawowa klasy IV-VIII
L5 - Babule (10), Piechoty (7), Zachwiejów (16), Zarównie (11) = 44
- 8.20 - szkoła podstawowa klasy 0-III
L6 - Kębłów (12), Rożniaty (9), Przybyły (9), Pierzchne (4), Padew ul. Złota (11) = 45
- 8.20 - szkoła podstawowa klasy 0-III
L7 – Wojków (12), Domacyny (9), Przykop (10), Zaduszniki (7), Padew Wygwizdów (4) = 42
- 8.20 - szkoła podstawowa klasy 0-III
L8 - Bór (19) = 19
L9 - Babule (11), Piechoty (7), Zachwiejów (8), Zarównie (11) = 37

Zamawiający wymaga aby autobusy dla odwiezienia uczniów ze szkół zostały podstawione o następujących godzinach:
12.00 spod zielonej szkoły, ul. Jana Pawła II 2
12.10 spod nowej szkoły, ul. Szkolna 1 (dalsza cześć kursu z godz. 12.00 z zielonej szkoły)
13.05 spod zielonej szkoły, ul. Jana Pawła II 2
13.15 spod nowej szkoły, ul. Szkolna 1 (dalsza cześć kursu z godz. 13.05 z zielonej szkoły)
13.55 spod nowej szkoły, ul. Szkolna 1

Dodatkowe kursy o godzinie 14.50, 3 razy w tygodniu
1. Szkoła - Kębłów - Rożniaty - Zaduszniki - Przykop - Domacyny - Wojków – Padew – Bór, długość trasy – około 25 km, 45 dzieci
2. Szkoła - Zarównie – Zachwiejów – Piechoty – Babule
długość trasy – około 30 km, 40 dzieci

maksymalny czas oczekiwania dzieci na autobus - 1 godzina
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu biletów w jedną stronę (tzw. połówki) w cenie 50% kosztu normalnego biletu na danej trasie.
Wykaz miejscowości z obowiązkowymi do zatrzymania przystankami - załącznik nr 8A 8B, 8C i 8D do SIWZ
Uwaga:
1. Wykonawca może zmienić zaproponowane trasy dowozu uczniów dopasowując je do posiadanego taboru pod warunkiem, że wszyscy uczniowie dowiezieni zostaną na wskazane w SWZ godziny. Nie można pominąć żadnego z wykazanych przystanków.
2. Wykonawca może zmienić zaproponowane trasy odwozu uczniów dopasowując je do posiadanego taboru pod warunkiem, że wszyscy uczniowie będą czekać nie dłużej niż 1 godzinę na autobus. Nie można pominąć żadnego z wykazanych przystanków.
Wykonawca może do oferty dołączy opracowane szczegółowe rozkład jazdy uwzględniający powyższe wymagania oraz zawarte w załącznikach nr 8A, 8B, 8C, 8D i 11 do SIWZ. Przedłożenie ich wymagane jest przed podpisaniem umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany części tras dowożonych uczniów
w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, jak również zmiany ilości dowożonych dzieci.
Usługa powinna być wykonywana autobusami, zapewniającymi miejsca siedzące dowożonym uczniom i osobom sprawującym opiekę podczas dowozu, odpowiednio oznakowanymi.
Przewoźnik jest zobowiązany zapewnic płyn do dezynfekcji rąk
Przewozy inne (dowóz uczniów na basen, przewozy sportowców, itp.) realizowane na zlecenie Zamawiającego wg bieżących potrzeb.
Do świadczenia usług w zakresie transportu dzieci do szkół gmina oddaje do dyspozycji Wykonawcy autobus szkolny. Warunki dzierżawy autobusu szkolnego określa projekt umowy dzierżawy, stanowiący integralną część umowy o świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do gimnazjum i szkoły podstawowej.
Ustala się minimalną stawkę czynszu dzierżawy w wysokości - 6 000,00 zł brutto za
1 pojazd.
Uczniowie placówek oświatowych będą korzystać z przewozu na podstawie imiennych biletów miesięcznych szkolnychSzkoły w Mielcu i Tarnobrzegu
Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych do Mielca i Tarnobrzegu
w roku szkolnym 2022/20223. Dzieci i młodzież niepełnosprawna nie ograniczona ruchowo lub
o niewielkim stopniu ograniczenia ruchowego, nie ma dzieci i młodzieży na wózkach inwalidzkich.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany części tras dowożonych uczniów w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, jak również zmiany ilości dowożonych dzieci.
Uczniowie przewidywani do przewozu
Lp. Adres zamieszkania Ilość dzieci Miejsce
dowozu
1 Padew Narodowa,
ul. Ludwiki Uzar Krysiakowej (skrzyżowanie z ul. Łukasiewicza) 1 Mielec
Królowej Jadwigi 1
2 Padew Narodowa,
ul. Ludwiki Uzar Krysiakowej (skrzyżowanie z ul. Łukasiewicza) 1 Mielec
Królowej Jadwigi 1
3 Padew Narodowa,
ul. Kościuszki (koło sklepu GS) 1 Mielec
Królowej Jadwigi 1
4 Padew Narodowa,
ul. Jeziórko 1 Mielec
Królowej Jadwigi 1
5 Padew Babulówka 1 Mielec
Królowej Jadwigi 1
6 Domacyny Morgi 1 Mielec
Królowej Jadwigi 1
7 Domacyny Chwałki 1 Mielec
Królowej Jadwigi 1
8 Rożniaty 1 Mielec
Królowej Jadwigi 1
9 Kębłów sklep 1 Tarnobrzeg
ul. M. Kopernika 18

Przewoźnik zapewnia opiekę przewożonym uczniom na swój koszt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 480000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 480000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 480000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8672056844

7.3.3) Ulica: Zwierzyniecka

7.3.4) Miejscowość: Tarnobrzeg

7.3.5) Kod pocztowy: 39-400

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 480000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.