eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nawojowa › ZAKUP I DOSTAWY WĘGLA dla Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w MarcinkowicachOgłoszenie z dnia 2022-08-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
ZAKUP I DOSTAWY WĘGLA dla Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NAWOJOWEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365987383

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Podkamienne 8

1.5.2.) Miejscowość: Nawojowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-335

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kierownik@pcuw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcuw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0c076886-0cb1-11ed-8000-d680d39e541a

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP I DOSTAWY WĘGLA dla Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c076886-0cb1-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00290878

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00056904/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 ZAKUP I DOSTAWY WĘGLA dla Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00276622/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PCUW 261.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sprzedaż i dostarczenie 100 ton węgla „Orzech I” o wartości opałowej 25.000 – 28.000 Mj/kg, przy zapopielaniu od 5% do 10 % oraz przy zawartości siarki od 0,40 % do 0,60 %, wilgotności 5-10. Sprzedawany
i dostarczany opał winien spełniać wymogi Polskich Norm Branżowych.
Dostawa węgla może być rozłożona na kilka dni – po uzgodnieniu obu stron. Dziennie możliwe jest dostarczenie ok. 20 - 30 ton w godzinach 7:00 -15:00.

4.5.3.) Główny kod CPV: 24311800-5 - Węgiel

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 343170 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 349086,42 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.