eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Janów › "Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie - etap I"Ogłoszenie z dnia 2022-08-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Wykonanie robót budowlanych polegających
na remoncie pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie – etap I”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Janów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659326

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Janów

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-130

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 85 7216288

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@janow.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.janow.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://janow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie robót budowlanych polegających
na remoncie pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie – etap I”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2aec7f74-ebb6-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00290836

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00049908/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie – etap I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00209185/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: B.271.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 424452,35 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie – etap I”.
2. Zakres prac remontowych przewidzianych w etapie I robót obejmuje piętro pierwsze i drugie budynku, w zakresie wykonania remontu klatki schodowej oraz obu korytarzy, a także w zakresie wykonania przebudowy łazienek na tych kondygnacjach. Projektowane prace remontowo-budowlane mają na celu poprawę warunków higieniczno-sanitarnych z uwagi na zastosowanie materiałów o powłokach antybakteryjnych i antywirusowych. Zakres prac dotyczących przebudowy łazienek obejmuje wykonanie ścianek działowych mających za zadanie wydzielenie nowego układu funkcjonalnego pomieszczeń, wymiany części stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej, przeprowadzeniem prac remontowych ścian, podsadzek i sufitów, wykonaniu nowych podejść wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i nowego rozkładu instalacji elektrycznej. Zachowano istniejące tablice rozdzielcze instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz wykorzystano istniejące piony i podejścia instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej. Zachowano istniejący układ oraz wielkość otworów okiennych i drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych. Nie zmieniono istotnych charakterystycznych parametrów budynku.

Charakterystyka robót do wykonania wg. kondygnacji

PIĘTRO I i II:
1) KORYTARZE:
– wymiana płytek PCV na wykładzinę PCV z wywinięciem na ściany
– wymiana parapetów
– wymiana drzwiczek/obudowy podtynkowej dwóch hydrantów
– wymiana drzwiczek skrzynki teletechnicznej
– rozbiórka ścianek działowych
– wymiana kratek wentylacyjnych
– wymiana łączników, gniazd i oświetlenia
– likwidacja kinkietów i łączników
– zamurowania kanałów wentylacyjnych
– wykonanie podejść wentylacyjnych z korytarza do sali zajęć nr 27B
– wykonanie lamperii w postaci tynku mozaikowego
– wykonanie tynku mozaikowego w glifie drzwi do sal zajęć od strony korytarza (wokół drzwi)
– wymiana naświetli przy pokoju księgowej
– montaż naświetla w projektowanej ścianie p. I ( 120/80 szt. 3)
– montaż listew narożnikowych PCV przy wejściach do klas lekcyjnych (tylko w ścianach gr. 42cm)
– szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów
– montaż osłon grzejników
– malowanie podejść do hydrantów i instalacji c.o. do grzejników wraz z odpowietrzeniem
– wymiana opraw osprzętu elektrycznego (gniazda, łączniki, oświetlenie)
- wymiana drzwi do pomieszczeń


2) ŁAZIENKI : damska / męska / personelu / ON
– demontaż stolarki drzwiowej
– demontaż armatury, osprzętu elektrycznego
– demontaż parapetów
– demontaż instalacji c.o. w zakresie podejść naczynia wzbiorczego
– wymiana pionów kanalizacji sanitarnej
– wykonanie nowych pionów kanalizacji sanitarnej
– wyprowadzenie odpowietrzenia pionów kanalizacji ponad dach
– zdjęcie okładzin ściennych i podłogowych
– rozbiórka ścianek działowych, poszerzenie otworów drzwiowych
– wykonanie ścianek działowych
– malowanie i naprawa podejść instalacji c.o.
– wykonanie nowych podejść kanalizacji sanitarnej, wody ciepłej i zimnej, kratki ściekowej
– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
– wykonanie zabudowy pionów instalacyjnych
– wykonanie instalacji elektrycznej (oświetleniowej, gniazd wtykowych, zasilania wentylatorów
osiowych, osuszaczy, instalacja przywoławcza w toalecie ON)
– wykonanie okładzin ścian i podłóg z wykładziny PCV
– szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów
– wykonanie sufitów podwieszanych
– montaż kabin ustępowych jako systemowe rozwiązanie ( płyta HPL)
– montaż osprzętu elektrycznego i armatury
– montaż luster nad umywalkami

PARTER / PIĘTO I i II
1) KLATKA SCHODOWA NR 1:
– wykonanie okładziny biegów i spoczników z płytek gresowych dedykowanych na stopnie schodowe
– malowanie i szpachlowanie ścian i sufitów
– malowanie barierek i poręczy
– likwidacja parapetów
– wykonanie obudowy pionów c.o.
– wykonanie lamperii ścian z tynku mozaikowego
– wymiana oświetlenia i łączników
– malowanie drabinki wyłazu dachowego

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45442100-8 - Roboty malarskie

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45431200-9 - Kładzenie glazury

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 798797,23 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 966450,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 798797,23 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kompleks Budownictwo Tomasz Wądołowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9661835982

7.3.3) Ulica: ul. Jacka Soplicy 7

7.3.4) Miejscowość: Zaścianki

7.3.5) Kod pocztowy: 15-521

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 798797,23 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-08-27

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.