eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myślenice › ZAKUP OPROGRAMOWANIA I LICENCJI WRAZ Z WDROŻENIEM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFII W POWIECIE MYŚLENICKIMOgłoszenie z dnia 2021-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZAKUP OPROGRAMOWANIA I LICENCJI WRAZ Z WDROŻENIEM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFII W POWIECIE MYŚLENICKIM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT MYŚLENICKI

1.3.) Oddział zamawiającego: pwmyslenice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351554459

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mikołaja Reja 13

1.5.2.) Miejscowość: Myślenice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-400

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@myslenicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.myslenicki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP OPROGRAMOWANIA I LICENCJI WRAZ Z WDROŻENIEM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFII W POWIECIE MYŚLENICKIM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c025071-508e-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00290464

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002176/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Zakup oprogramowania tj. licencji w ramach projektu RPO –E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Myślenickiego /zadanie nr 7

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

E-usługi w informacji przestrzennej

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.myslenicki.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zawarto w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Myślenicach. Pełna treść znajduje się w swz

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.272.12.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania i licencji wraz z wdrożeniem elektronicznych usług publicznych (e-usług) oraz dostosowaniem i migracją baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w wymaganym wdrożeniem zakresie, niezbędną integracją z wykorzystywanym przez Zamawiającego oprogramowaniem, w celu uruchomienia e-usług. Pełna treść znajduje się w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72212200-1 - Usługi opracowywania oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72310000-1 - Usługi przetwarzania danych

72312100-6 - Usługi przygotowywania danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na awarię lub usterkę

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej jedno zamówienie polegające na zakupie i wdrożeniu e-usług publicznych, na co najmniej 4 poziomie dojrzałości, w zakresie minimum internetowej sprzedaży danych z zasobów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy, na wezwanie Zamawiającego, składa następujące podmiotowe środki dowodowe: oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy.
Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy, dotyczących podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, składa podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa wyżej, w niniejszym ustępie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wykaz dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SWZ. Załącznik nr 3 do SWZ należy dołączyć do oferty pod rygorem jej odrzucenia (załącznik ten stanowi treść oferty).
Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SWZ.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie zamówienia.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku udostępnionego na miniPortalu.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub profilem zaufanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Ponadto Wykonawca wraz z zastrzeżeniem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku udostępnionego na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
Oferta powinna być podpisana wraz z załącznikami przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź ewidencji działalności gospodarczej lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty. Pełnomocnictwa do podpisywania oferty i oświadczeń składanych w imieniu Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także oświadczeń składanych w imieniu podmiotu, na którego potencjale polega Wykonawca, składane są w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Do oferty należy dołączyć:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy,
b) zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inne podmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
c) pełnomocnictwa lub dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty i innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych, oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

Ofertę, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach, o których mowa w swz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 3.000,0 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 zł).
Wniesienie wadium jest wymagane przed upływem terminu składania ofert na okres związania ofertą.
Pozostałe zapisy w swz

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SWZ.
Oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie oraz podmiot udostępniający potencjał, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca.1. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Oświadczenia lub dokumenty wymienione w SWZ składane są przez Wykonawców wspólnie, z wyjątkiem wymienionych w rozdziale VIII ust. 1 i ust. 3, które składane są przez każdego z Wykonawców oddzielnie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, określony w rozdziale VII pkt 4, musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Pełna treść instrukcji wspólnego składania ofert zawarta jest w SWZ (ze względu na ograniczenia niniejszego formularza nie ma technicznych możliwości aby wpisać pełną instrukcję).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy (niniejszy formularz ma ograniczenia w zakresie ilości znaków, stąd zaleca się zapoznanie z projektowanymi postanowieniami umowy zawartymi w swz, celem zapoznania się z tymi warunkami).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełna treść znajduje się w dokumentacji postępowania.

Pełna treść załączników do SWZ, jakie należy wykorzystać do złożenia oferty (w zależności od formy i rodzaju składania ofert):


Wykaz załączników:
1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Warunki Techniczne,
2. Załącznik nr 2 – Scenariusze testów.
3. Załącznik nr 3 – Parametry równoważności z tabelą równoważności.
4. Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy,
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału.
6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału (podmiot udostępniający).
7. Załącznik nr 7 – Wzór zobowiązania.
8. Załącznik nr 8 – Projektowane postanowienia umowy.
9. Załącznik nr 9 – Wzór oświadczenia na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp.
10. Załącznik nr 10 – Wzór oświadczenia o aktualności.
11. Załącznik nr 11 – Wzór oświadczenia o aktualności (podmiot trzeci).
12. Załącznik nr 12 – Doświadczenie zawodowe.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.