eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzno › Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z realizacją projektu (etap I) na utworzenie strefy wypoczynku w rejonie nowo powstałego łącznika drogowego pomiędzy ul. Mieszka I a ul. Kolejową (...).Ogłoszenie z dnia 2022-08-03

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z realizacją projektu (etap I) na utworzenie strefy wypoczynku w rejonie nowo
powstałego łącznika drogowego pomiędzy ul. Mieszka I a ul. Kolejową (...).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Jaworzno, Urząd Miejski w Jaworznie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255370

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka 33

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.jaworzno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaworzno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z realizacją projektu (etap I) na utworzenie strefy wypoczynku w rejonie nowo
powstałego łącznika drogowego pomiędzy ul. Mieszka I a ul. Kolejową (...).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-87e83e17-123e-11ed-a35f-e2885ab918a3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00290439

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.bip.jaworzno.pl/m,19327,zamowienia-powyzej-130-000-zlotych.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
2. Oferta, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp sporządza się z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych zgodnym z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów informatycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 2247). Ze względów technicznych zamawiający zaleca stosowanie formatów .pdf, .doc, .docx lub .odt. W przypadku zastosowania innego formatu niż wynikające z powyższych przepisów, zamawiający może nie mieć możliwości zapoznania się z ofertą, co może spowodować jej odrzucenie. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został szczegółowo w Instrukcji korzystania z miniPortalu - dostępnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia między zamawiającym, a wykonawcą odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w ust. 5 i ust.6.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularza: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”.
5.Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami służąca do
składania/ wycofywania i zmiany oferty odbywa się wyłącznie za pośrednictwem: a) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ b)
ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal - adres skrzynki: /UMJAWORZNO/SkrytkaESP za pomocą dostępnego: „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym, a wykonawcami w zakresie składania
dokumentów elektronicznych (innych niż oferta i dokumenty składane wraz z ofertą), cyfrowych odwzorowań dokumentów,
oświadczeń oraz przekazywanych informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@um.jaworzno.pl oraz adres/adresy e-mail podane przez wykonawców w ofercie - bez konieczności szyfrowania. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują
się numerem ogłoszenia, znakiem postępowania lub innym określeniem identyfikującym przedmiotowe postępowanie.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, o których mowa w ust. 5 tj. ofert i dokumentów
składanych wraz z ofertą, opisane zostały w: a) Instrukcji użytkownika systemu miniPortal, dostępnej pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf ; b) Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej e-PUAP, dostępnych pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania .
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku wynosi 150 MB (dotyczy miniPortalu i ePUAP) oraz 70 MB (poczta elektroniczna zamawiającego).
9. Za datę przekazania: a) dokumentów, o których mowa w ust. 5, przekazywanych za pomocą ePUAP, przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP, b) dokumentów, o których mowa w ust. 6, przekazywanych za pomocą poczty elektronicznej, przyjmuje się
datę dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację na serwer pocztowy zamawiającego.
10. Szczegółowe wymagania w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Jaworzna z siedzibą w 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych wyznaczonym w Gminie Miasta Jaworzna możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@um.jaworzno.pl lub telefonicznie pod nr (32) 61 81 543;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu prowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na zamawiającym;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu, a po tym czasie
przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art.14 RODO względem
osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń , o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPU.271.1.18.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z realizacją projektu (etap I) na utworzenie
strefy wypoczynku w rejonie nowo powstałego łącznika drogowego pomiędzy ul. Mieszka I a ul. Kolejową wraz z
uzyskaniem dostępności terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Program zazieleń śródmiejskich – zwiększenie
powierzchni terenów zieleni miejskiej oraz stref odpoczynku".
2. Zadanie inwestycyjne polega na:
- wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniu decyzji ZRID;
- wykonaniu I etapu robót budowlanych na podstawie opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego. Program
funkcjonalno-użytkowy określa zakres inwestycyjny polegający na budowie łącznika drogowego od istniejącej ul. Mieszka I
do istniejącego zjazdu w ul. Kolejowej, oraz zazielenienia obszaru polegającego na nasadzeniach drzew i krzewów.
3. Zakres realizacji inwestycyjny polegał będzie na wykonaniu I etapu zakresu robót, tj. na:
a) wykonaniu dokumentacji projektowej i formalnym uzyskaniu decyzji ZRID na podstawie wykonanego programu PFU,
b) dokonaniu wyburzenia, wywozu i utylizacji rozbiórki budynku będącego w kolizji przedmiotowego łącznika drogowego
wraz z rozbiórką nawierzchni z trylinki;
c) wykonaniu właściwej niwelacji terenu w odniesieniu do istniejących obiektów drogowych np. przebiegu velostrady;
d) przebudowie podziemnej infrastruktury w związku przebudową układu drogowego;
e) wykonaniu koncepcji i dokonaniu nasadzeń zieleni miejskiej wysokiej i niskiej – przedstawienia propozycji nasadzeń
drzew i krzewów;
f) wykonanie plantowania terenu wraz z humusowaniem i obsianiem;
g) wykonaniu punktu poboru wody

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 525 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z swz

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp zobowiązani są złożyć wraz z
ofertą wykonawca oraz wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy i wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia jest umocowana do ich reprezentowania, w/w podmioty składają odpowiednio - odpis lub informację z
Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru. W/w podmioty nie są zobowiązane do złożenia dokumentów, o których wyżej mowa, jeżeli zamawiający może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile w formularzu ofertowym wskazano dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3. Jeżeli w imieniu wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, działa osoba, której
umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 2 – w/w podmioty zobowiązane są
przedłożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka
zarządu spółki lub umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako
umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do ich reprezentowania.
4. Szczegółowe wymagania w zakresie składanych dokumentów przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, jak również podmioty udostępniające zasoby zostały określone w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne). W takim przypadku - wraz z
ofertą - należy przedłożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania.
3. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Szczegółowe wymagania w zakresie przesłanek wykluczenia oraz składanych dokumentów przez podmioty wspólnie
ubiegające się o udzielenie zamówienia zostały określone w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian kontraktowych w zawartej umowie (art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy
Pzp). Zmiany przewidziane mogą dotyczyć w szczególności kwestii: a) aktualizacji rozwiązań projektowych ze względu na
postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów;
b) zastosowania robót zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, jeżeli stanowią one nieistotną zmianę zatwierdzonego projektu lub STWiORB lub warunków pozwolenia na budowę; skutki zastosowania robót zamiennych mogą stanowić podstawę - na wniosek wykonawcy - do zmiany terminu zakończenia robót o czas niezbędny do prawidłowego wykonania tych robót;
c) wszelkie zmiany dostosowujące umowę do zmienionych przepisów, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na realizacje umowy;
d) zmiany wynagrodzenia wykonawcy w szczególności w przypadku: ustawowej zmiany stawki podatku VAT, ograniczenia zakresu robót przez zamawiającego;
e) zmiany w kolejności i terminach wykonywania części robót budowlanych;
f) zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności w przypadku: konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek: • zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze
niezależnym od stron - którego strony nie mogły przewidzieć przez zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, - której nie można przypisać drugiej stronie; za
siłę wyższą gwarantującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, i inne klęski żywiołowe,
epidemie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; • przedłużenia prawnie określonego terminu
(wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa) na załatwienie określonej sprawy o ilość dni wynikających z
opóźnienia/zwłoki właściwej instytucji lub/i organu na wydanie decyzji, opinii, postanowień, uzgodnień, warunków, operatów,
map w załatwieniu sprawy w przedmiocie wydania decyzji, opinii, postanowień, uzgodnień, warunków, operatów, map, które
są lub okażą się niezbędne do wykonania przez Wykonawcę dokumentacji określonej niniejszą umową i pozwolą
Zamawiającemu na realizację zadań z niej wynikających; powyższe przedłużenie terminu jest możliwe tylko w przypadku,
gdy Wykonawca udowodni zamawiającemu fakt wystąpienia przez niego do stosownych instytucji/organów o wydanie
decyzji, opinii, postanowień, uzgodnień, warunków, operatów, map w niezwłocznie terminie niezwłocznym od dnia, kiedy to
wystąpienie stało się możliwe; • przedłużenie terminu wynikające ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
których wejście w życie nastąpiło po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści jednoznacznie wynika konieczność
lub zasadność wprowadzenia zmian w zakresie terminu z uwagi na ich wpływ na termin realizacji umowy;
• okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w tym opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań
wynikających z umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie umowy
przez Wykonawcę;
g) zmiany w zakresie kluczowego personelu wykonawcy ;
h) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy robót lub wprowadzenia nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w
formularzu oferty – może to nastąpić za pisemną zgodą zamawiającego, gdy wykonawca wystąpi z takim wnioskiem do
zamawiającego;
i) inne zmiany niż wyżej wymienione, pod warunkiem, ze zmiany te będą dopuszczalne w świetle zapisów ustawy Pzp.
Szczegółowy zakres przewidywanych zmian określa SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/FormsRedirect

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

termin realizacji - 75 tygodni od podpisania umowy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.