eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kłodzko › "Zakup soli kamiennej drogowej wraz z dostawą na bazy Obwodów Drogowych nr 1 w Szczytnej, nr 2 w Bystrzycy Kł. i nr 3 w Nowej Rudzie - zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023"Ogłoszenie z dnia 2022-08-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup soli kamiennej drogowej wraz z dostawą na bazy Obwodów Drogowych nr 1 w Szczytnej, nr 2 w Bystrzycy Kł. i nr 3 w Nowej Rudzie - zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890723858

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wyspiańskiego 2k

1.5.2.) Miejscowość: Kłodzko

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 74/868 01 80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdp.klodzko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zdp.bip.klodzko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup soli kamiennej drogowej wraz z dostawą na bazy Obwodów Drogowych nr 1 w Szczytnej, nr 2 w Bystrzycy Kł. i nr 3 w Nowej Rudzie - zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e63a8d4-1312-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00289899

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036821/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup soli kamiennej drogowej wraz z dostawą na bazy Obwodów Drogowych nr 1 w Szczytnej, nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej i nr 3 Nowej Rudzie - zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_klodzko

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_klodzko

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem: platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_klodzko. 2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce "Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 3. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, 4) wyłączona obsługa JavaScrip, 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. Czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 8) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 9)akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 10) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. Wszystkie niezbędne informacje zawarte zostały w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w rozdziale I pkt. 5.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zebranych przez Zamawiającego w toku postępowania zostały zawarte w rozdziale I ust. 18

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zebranych przez Zamawiającego w toku postępowania zostały zawarte w rozdziale I ust. 18

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.2000/AZ/20/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 127608,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zadania nadana przez zamawiającego: „Zakup soli kamiennej drogowej wraz z dostawą na bazy Obwodów Drogowych nr 1 w Szczytnej, nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej i nr 3 w Nowej Rudzie - zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023”
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest: dostawa
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup i dostawę luzem do 104 Mg soli kamiennej drogowej DR sort 1N i do 208 Mg soli kamiennej drogowej DR sort ON na n/w składowiska materiałów:
1) Obwód Drogowy nr 1 w:
a) Szczytna, ul. Bobrownicka 1a - do 104 Mg soli kamiennej DR sort ON,
b) Kłodzko ul. Objazdowa 20 - do 104 Mg soli kamiennej drogowej sort 1N
2) Obwód Drogowy nr 2:
a) Bystrzyca Kłodzka, ul. Zamenhofa 41 – do 52 Mg soli kamiennej drogowej DR sort ON
3) Obwód Drogowy nr 3:
a) Nowa Ruda, ul. Młyńska 7 – do 52 Mg soli kamiennej drogowej sort ON
4. Sól drogowa powinna spełniać wymagania normy PN-86/C-84081/02 i norm pokrewnych.
5. Wymagania dotyczące soli drogowej:
1) barwa biała lub szara o odcieniu szarym lub różowym
2) skład chemiczny soli drogowej typu DR wg PN-86/C-84081.02:
a) NaCl – 90% min
b) H2O – 3,0% max
c) części nierozpuszczalne w wodzie – 8,0% max
d) zawartość antyzbrylacza – min 20 mg/kg (antyzbrylacz)
3) sól drogowa typu DR sort ON:
a) ziarna powyżej 1,0 mm – 2% max
b) ziarna poniżej 1,0 mm – 98% min
4) sól drogowa typu DR sort 1N:
a) ziarna powyżej 6,0mm – 10% max
b) ziarna poniżej 1,00 mm – 60% max
6. Sól powinna spełniać Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r., nr 230 poz. 1960), posiadać certyfikaty Instytutu Badawczego Dróg i Mostów i Państwowego Zakładu Higieny oraz spełniać wszelkie niezbędne wymagania umożliwiające stosowanie przy zimowym utrzymaniu dróg.
7. Dostawa obejmuje koszt zakupionej soli, jej załadunek na środki transportowe, przewóz do poszczególnych Obwodów Drogowych i rozładunek w bazie:
1) Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej
a) ul. Bobrownicka 1, 57-330 Szczytna;
b) ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko;
2) Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej:
a) ul. Zamenhofa 41, 57-500 Bystrzyca Kłodzka;
3) Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie
a) ul. Młyńska 7, 57-400 Nowa Ruda;
8. Wykonawca dostarczy sól własnym transportem.
9. Dostawy należy realizować w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:30 w ilościach i terminach uzgodnionych z wyznaczonymi pracownikami Zamawiającego.
10. Na każdy kurs dostarczonej soli Wykonawca wystawi w dwóch egzemplarzach dowód dostawy, w którym określona będzie ilość soli. Dokument powinien być potwierdzony przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego. Jeden egzemplarz należy pozostawić na Obwodzie Drogowym, a drugi będzie załącznikiem do faktury.
11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
1) kosztorys ofertowy - załącznik nr 2 do SWZ;
12. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, pa-tenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, oznacza to, że zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”, z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, urządzenia) będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego i nie będą powodować konieczności przeprojektowania dokumentacji projektowej. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na wykonawcy, który jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym m.in. proponowane materiały, urządzenia) spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
13. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14400000-5 - Sole i czysty chlorek sodu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca SPEŁNI WARUNEK ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonywał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej JEDNĄ dostawę (zadania) odpowiadającą swoim rodzajem dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem przedmiotu, ilości, daty i miejsca wykonania oraz nazwy zleceniodawcy. Przez dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia należy rozumieć wykonanie lub wykonywanie dostawy (zadania) polegającej na dostarczeniu soli kamiennej drogowej w ilości min. 100 Mg.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w oparciu o uzupełniony przez Wykonawcę - „Wykaz dostaw” (załącznik nr 6 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających: 1) BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA: a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ; b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. c) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w lit. b): - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, lub - jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. DOKUMENTY/OŚWIADCZENIA, o których mowa w lit. c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających: SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;. Zakres przedstawionych dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiedniego warunku określonego w rozdziale II pkt 5.2.1) niniejszej SWZ. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ - „Wykaz dostaw”. Dowodami o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku, gdy zamawiający (Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku) jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w „Wykazie dostaw” zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających czy roboty te zostały wykonane należycie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ;
2) wypełniony kosztorys ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzorów stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ;
3) wypełnione oświadczenie własne wykonawcy (w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, również oświadczenia tych podmiotów) z wykorzystaniem wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ;
4) wypełnione oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ;
5) pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;
6) pełnomocnictwo, o ile ofertę składa pełnomocnik;
7) w przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie muszą przedstawiać osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, jeżeli uprawnienie do reprezentacji spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki cywilnej lub uchwały wspólników podjętej w trybie art. 866 k.c.;
8) wypełnione oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną na Ukrainie na ZAŁĄCZNIKU NR 9 DO SWZ (składa: Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy lub w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-25 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_klodzko

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-25 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w:
1) art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Ponadto Zamawiający, w ramach weryfikacji przesłanek wykluczenia, o których mowa powyżej, zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.