eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostróda › DOSTAWA WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W OSTRÓDZIE ORAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDAOgłoszenie z dnia 2023-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTAWA WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W OSTRÓDZIE ORAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA OSTRÓDA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743404

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 24

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 896429439

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: karol.zuranski@um.ostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/umostroda/public/postepowanie?postepowanie=47524454

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W OSTRÓDZIE ORAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9a2696f8-fadd-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00289648

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047812/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Ostróda

1.2.2 Dostawa sprzętu elektronicznego (Cyfrowa Gmina + Doposażenie szkół)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Część 1, 2: Zamówienie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020: „Doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Ostróda” Część 3: Zamówienie jest finansowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: „Cyfrowa Gmina”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233021

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.17.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 175360,79 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1- dostawa sali sensorycznej.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wszystkich elementów wyposażenia sali sensorycznej, niezbędnych do zrealizowania zaoferowanej przez wykonawcę koncepcji. Minimalne wymagania dotyczące oferowanego wyposażenia zostały określone w opisie kryterium oceny ofert „koncepcja” (§ 13 ust. 1 pkt 2 lit. b SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 39290000-1 - Wyposażenie różne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39160000-1 - Meble szkolne

4.5.5.) Wartość części: 46389,50 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2- dostawa mobilnej sceny teatralnej.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnej sceny teatralnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4.2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39290000-1 - Wyposażenie różne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

4.5.5.) Wartość części: 70000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3- dostawa zestawów konferencyjnych.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów konferencyjnych- 7 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4.3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39290000-1 - Wyposażenie różne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32340000-8 - Mikrofony i głośniki

32324600-6 - Telewizory cyfrowe

32333200-8 - Kamery wideo

4.5.5.) Wartość części: 58971,29 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie w części 1 „(…) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części 1: 53.300,00 PLN brutto. W wyznaczonym terminie składania ofert została złożona oferta: TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa z ceną: 170.522,43 PLN brutto, w tym: zamówienie podstawowe: 155.522,43 PLN brutto, zamówienie opcjonalne: 15.000,00 PLN brutto. Zamawiający nie może zwiększyć środków na realizację części 1 do kwoty oferowanej przez Wykonawcę.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 81595,81 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 187500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 81595,81 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LOOKBAN Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7792527180

7.3.3) Ulica: ul. Łobeska 7

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-182

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 79595,81 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 73850,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 210729,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 73850,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NEO KOMPUTER Sp. Jawna Tomasz Polito i Cezariusz Zalewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7792527180

7.3.3) Ulica: ul. Grunwaldzka 19G

7.3.4) Miejscowość: Ostróda

7.3.5) Kod pocztowy: 14-100

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 73850,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.