eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno › Dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych do budynku Sądu Rejonowego w Brzozowie przy ul. 3 Maja 2AOgłoszenie z dnia 2022-08-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych do budynku Sądu Rejonowego w Brzozowie przy ul. 3 Maja 2A

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krośnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000641762

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 12

1.5.2.) Miejscowość: Krosno

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134373661

1.5.8.) Numer faksu: 134321035

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowiena@krosno.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.so.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.ms.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych do budynku Sądu Rejonowego w Brzozowie przy ul. 3 Maja 2A

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-85c7d7f8-fb73-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00288962

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073348/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa gazu do budynku Sądu Rejonowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 2A

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00236751/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP 11/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynku Sądu Rejonowego w Brzozowie ul.3 Maja 2A. Dostarczanie gazu ma się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowy kompleksowej) i być wykonywana na warunkach , określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm), Kodeksu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie.
Standardy jakościowe gazu zgodnie z Rozdziałem 8 „Parametry jakościowe paliw gazowych, standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób załatwiania reklamacji” rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1158)
Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD), niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.
Wykonawca powinien posiadać aktualną umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD), działająca na terenie Zamawiającego i umożliwiającą sprzedaż paliwa gazowego do punktów poboru.
Obecnie sprzedaż realizowana jest w oparciu o umowy kompleksowe z PGNIG Obrót Detaliczny sp z o.o . Aktualna umowa zawarta jest na czas określony do 31 sierpnia 2022r.
Sąd Okręgowy w Krośnie nie jest zwolniony od akcyzy na wyroby gazowe
(zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym).
Gaz ma być dostarczany do punktu zdawczo-odbiorczego, którym jest zespół urządzeń gazowych, służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącej własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu. Zespół urządzeń gazowych składa się z gazomierza i rejestratora szczytów godzinowych.
Paliwo u odbiorcy zużywane będzie przez kocioł grzewczy .
Odbiorca zakwalifikowany jest przez właściwy dla niego system dystrybucyjny (OSD) do grupy taryfowej W 4._TA.
Obecnym OSD jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. .
Nr punktu poboru 8018590365500078017059.
Zamówienie ilości paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach.
Ciśnienie gazu nie mniej niż 1,8 kPa.
Do obliczeń przyjęto wskaźnik 11,3284445853813 średnioroczny współczynnik konwersji
Zestawienie:
wrzesień 2022- 400 m3, 4531 kWh
październik 2022- 600 m3, 6797 kWh
listopad 2022- 2000 m3, 22657 kWh
grudzień 2022- 2300 m3, 26055 kWh
styczeń 2023- 2100 m3, 23790 kWh
luty 2023- 2000 m3, 22657 kWh
marzec 2023- 2000 m3, 22657 kWh
kwiecień 2023- 1300 m3, 14727 kWh
maj 2023- 300 m3, 3399 kWh
czerwiec 2023- 0 m3,0 kWh

4.5.3.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli spełniona jest choć jedna z przesłanek wymienionych w ustawie Prawo zamówień publicznych. W przedmiotowym postępowaniu taką przesłanką jest okoliczność, że nie zostały złożone żadne oferty

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.