eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › Remont ciągu komunikacyjnego na II piętrze oraz wybranych pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Koninie, wybranych pomieszczeń w OZSS w Koninie i remont wybranych pomieszczeń Sądu Rejonowego w KoleOgłoszenie z dnia 2022-08-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont ciągu komunikacyjnego na II piętrze oraz wybranych pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Koninie, wybranych pomieszczeń w OZSS w Koninie i remont wybranych pomieszczeń Sądu Rejonowego w Kole

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD OKRĘGOWY W KONINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311615057

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Energetyka 5

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632464590

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sg@konin.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.konin.so.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont ciągu komunikacyjnego na II piętrze oraz wybranych pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Koninie, wybranych pomieszczeń w OZSS w Koninie i remont wybranych pomieszczeń Sądu Rejonowego w Kole

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2feeca7-1255-11ed-8c68-c68bc3dc99bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00288904

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00079019/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont ciągu komunikacyjnego na II piętrze oraz wybranych pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Koninie, wybranych pomieszczeń w OZSS w Koninie i remont wybranych pomieszczeń Sądu Rejonowego w Kole

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c2feeca7-1255-11ed-8c68-c68bc3dc99bc

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl .
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Emilia Kalińska, tel. 63 246 45 90, e-mail: sg@konin.so.gov.pl
Katarzyna Głowacka, tel. 63 246 45 91, e-mail: katarzyna.glowacka@konin.so.gov.pl
5. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl .
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
9. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
11. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pozostałe zapisy zawarte zostały w Rozdziale IV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urzęd. Unii Europ, z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje osoby fizyczne, których dane osobowe przetwarza w związku z ich udziałem w niniejszym postępowaniu, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie z siedzibą przy ulicy Energetyka 5, 62-510 Konin, adres e-mail - sg@konin.so.gov.pl.
• Pan Sławomir Ratajkiewicz jest Inspektorem ochrony danych w Sądzie Okręgowym w Koninie a jego dane kontaktowe to: e-mail: iod@konin.so.gov.pl,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego SG.212.10.2022 prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.) - dalej Pzp.
• Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Ponadto odbiorcami Państwa danych są podmioty świadczące na rzecz sądu usługi w zakresie IT, niszczenia nośników danych, obsługi prawnej itp.
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, przy czym gdyby wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku, możemy żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub konkursu.
• Ponadto ma Pani/Pan prawo do sprostowania swoich danych przy czym nie może to skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, usunięcia danych po upływie terminów określonych prawem, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania z tym, że żądanie to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
• Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podstawą podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany w tym profilowania.
• Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli w Pani/Pana ocenie, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana jest niezgodne z przepisami RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SG.212.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Remont ciągu komunikacyjnego na II piętrze oraz wybranych pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Koninie”, który obejmuje:
1.1.1 remont ciągu komunikacyjnego na II piętrze budynku Sądu Okręgowego w Koninie o łącznej powierzchni użytkowej ok. 86,25 m2) w ramach którego przewidziano m.in.:
 wymianę istniejących zużytych technicznie sufitów podwieszonych,
 montaż dodatkowych paneli nad drzwiami, malowanie z użyciem tapety podkładowej,
 montaż nowych opraw oświetleniowych oraz wymianę i uzupełnienie opraw oświetlenia awaryjnego,
 wymianę łączników oświetlenia,
 wymianę drzwi do pom. 227.

1.1.2 remont wybranych pomieszczeń (nr pom. -12, -13, 2, 19, 28, 31 i 32 A, 102, 104, 115, 134, 206, 220 A, 224, 232) o łącznej powierzchni użytkowej ok. 80 m2 (pomieszczenie dowodów rzeczowych – usprawnienie wentylacji, łazienki – wymiana umywalek, czytelnia akt – malowanie, wymiana posadzki, Wydział Karny – montaż drzwi, sale rozpraw – wygłuszenie drzwi, pomieszczenie informatyka – malowanie, wymiana posadzki, Sekcja Gospodarcza – malowanie, wymiana posadzki, pokój sędziowski – naprawa nieszczelności pod parapetem, magazyn informatyków – malowanie ścian, serwerownia – malowanie ścian, klatka schodowa i gabinet Dyrektora – uszczelnienie okien) w ramach którego przewidziano m.in.:
 przygotowanie powierzchni ścian i sufitów oraz ich malowanie (pom. 19, 104, 220A),
 wykonanie posadzki z wykładziny PCV (pom. 19, 104, 220A),
 demontaż grzejników, oczyszczenie i malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników i rur instalacyjnych oraz ponowny montaż grzejników (pom. 19, 104, 220 A),
 montaż drzwi (pom. 31, 32 A),
 lokalne uzupełnienie gładzi gipsowej oraz dwukrotne malowanie ściany (pom. 31, 32 A),
 montaż uszczelki oraz uszczelki szczotkowej na listwie aluminiowej oraz wyłożenie pianką akustyczną gr. 3 cm skrzydeł drzwiowych od wewnątrz pomieszczenia (pom. 102 i 115),
 demontaż parapetu wewnętrznego, lokalne uzupełnienie gładzi gipsowej, dwukrotne malowanie ściany oraz montaż parapetu z PCV w kolorze białym (pom. 206),
 wykonanie dwuwarstwowej gładzi gipsowej na ścianach i malowanie ścian (pom. 224, 228),
 demontaż istniejących uszczelek obwodowych w skrzydłach okiennych i montaż nowych (pom. 134, 219 i 232),
 wykonanie zaleceń pokontrolnych wynikających z rocznego przeglądu stanu technicznego budynku (poprawienie mocowania odwodnienia skroplin, oczyszczenie z lokalnej korozji podkonstrukcji klimatyzatorów ściennych, uzupełnienie otuliny na przewodach freonowych klimatyzatorów, uzupełnienie kratek wentylacyjnych stropodachu),
 montaż wentylatora ściennego o średnicy 100 mm z klapą zwrotną, demontaż nawietrzaka ściennego i montaż nawietrzaka podokiennego (pom. -12, -13),
 demontaż uszkodzonej umywalki i montaż nowej (pom. 2 i 28).
Szczegółowy wykaz pomieszczeń objętych zakresem robót przedstawiono w plikach dokumentacji projektowej (załącznik 1A).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
• cena – 60%,
• termin wykonania – 20%,
• gwarancja – 20 %

1.1 Cena
1.1.1 Kryterium „CENA” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
1.1.2 W ramach kryterium ceny Zamawiający będzie przyznawał punkty zgodnie z poniższym wzorem:
Cena – 60 % czyli 60 pkt

A - ilość punktów za kryterium cena = Cmin / Cb x 60

gdzie:
A – ilość uzyskanych punktów przez daną ofertę
Cmin – cena brutto oferty z najniższą ceną
Cb – cena brutto oferty badanej

1.2 Termin wykonania
B - ilość punktów za kryterium termin wykonania

B - ilość punktów za kryterium termin wykonania = Tn/ To x 20

gdzie:
B – ilość uzyskanych punktów przez daną ofertę
Tn – najkrótszy termin wykonania zamówienia
To – oferowany termin wykonania zamówienia

Wykonawca winien uwzględnić, iż maksymalny termin wykonania zamówienia dla każdej części został określony w rozdziale V niniejszej specyfikacji.
1.3 Gwarancja
C - ilość punktów za kryterium gwarancja
Wykonawcy otrzymają następującą ilość punktów:
- minimum 5 lat gwarancji – 20 pkt
- nie mniej niż 4 lata gwarancji, a mniej niż 5 lat – 10 pkt
- mniej niż 4 lata gwarancji – 0 pkt

Zamawiający zastrzega, że gwarancja nie może być krótsza niż 3 lata. Oferta, w której Wykonawca zaoferował gwarancję krótszą niż 3 lata zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ.
1.4 Łączna liczba punktów oferty - D
D = A + B + C
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie za wszystkie kryteria. Ocenę łączną oferty stanowi suma punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która otrzymała najwyższą ilość punktów w kryterium o najwyższej wadze.
4. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty które mają taki sam bilans ceny i innych kryteriów, jak mowa w pkt powyżej do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierającą nową cenę.
6. Każda część zamówienia podlega odrębnej ocenie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Remont wybranych pomieszczeń w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Koninie”, który obejmuje remont wybranych pomieszczeń nr pom. 2, 3, 4, 5, 6, 9A, 9B, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) o łącznej powierzchni użytkowej ok. 245 m2 (komunikacja, sekretariat, pomieszczenia specjalistów, poczekalnia dla dzieci, serwerownia) w ramach którego przewidziano m.in.:
- demontaż na czas remontu grzejników i montaż ponowny po wykonaniu remontu (pom. 2, 3, 4, 5, 6, 9 A, 9 B, 10, 11, 12, 14, 15, 16),
- montaż nowych opraw oświetleniowych, łączników i gniazd elektrycznych (pom. 2, 3, 4, 5, 6, 9 A, 9 B, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17),
- przygotowanie powierzchni ścian i sufitów oraz ich malowanie (pom. 2, 3, 4, 5, 6, 9A, 9B, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17),
- montaż nakładek parapetowych z PCV w kolorze białym (pom. 2, 3, 4, 5, 6, 9A, 9B, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17),
- demontaż istniejących krat oddzielających korytarze od klatki schodowej (pom. 2),
- montaż drzwi oddzielających korytarze od klatki schodowej (drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z naświetlem, w klasie EI(S) 15 odporności ogniowej. Drzwi wyposażone w elektrozaczep rewersyjny z przełącznikiem otwarcia, umożliwiający późniejszą instalację systemu kontroli dostępu (pom. 2),
- wykonanie posadzki z wykładziny PCV homogenicznej gr. min 2 mm (pom. 3, 4, 5, 6, 9A, 11, 12, 15, 16, 17),
- demontaż istniejących drzwi do pomieszczenia 9B (pom. 9A),
- montaż drzwi wraz z ościeżnicą do pomieszczenia 9B i z pomieszczenia 9 B na korytarz (pom. 9A, 9B),
- wykonanie okładziny jednej ze ścian z fototapety z motywem bajkowym (pom. 12),
- montaż od wewnątrz kraty okiennej rozwiernej z profili metalowych malowanych proszkowo w kolorze białym (pom. 13).
Szczegółowy wykaz pomieszczeń objętych zakresem robót przedstawiono w plikach dokumentacji projektowej (załącznik 1 B).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
• cena – 60%,
• termin wykonania – 20%,
• gwarancja – 20 %

1.1 Cena
1.1.1 Kryterium „CENA” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
1.1.2 W ramach kryterium ceny Zamawiający będzie przyznawał punkty zgodnie z poniższym wzorem:
Cena – 60 % czyli 60 pkt

A - ilość punktów za kryterium cena = Cmin / Cb x 60

gdzie:
A – ilość uzyskanych punktów przez daną ofertę
Cmin – cena brutto oferty z najniższą ceną
Cb – cena brutto oferty badanej

1.2 Termin wykonania
B - ilość punktów za kryterium termin wykonania

B - ilość punktów za kryterium termin wykonania = Tn/ To x 20

gdzie:
B – ilość uzyskanych punktów przez daną ofertę
Tn – najkrótszy termin wykonania zamówienia
To – oferowany termin wykonania zamówienia

Wykonawca winien uwzględnić, iż maksymalny termin wykonania zamówienia dla każdej części został określony w rozdziale V niniejszej specyfikacji.
1.3 Gwarancja
C - ilość punktów za kryterium gwarancja
Wykonawcy otrzymają następującą ilość punktów:
- minimum 5 lat gwarancji – 20 pkt
- nie mniej niż 4 lata gwarancji, a mniej niż 5 lat – 10 pkt
- mniej niż 4 lata gwarancji – 0 pkt

Zamawiający zastrzega, że gwarancja nie może być krótsza niż 3 lata. Oferta, w której Wykonawca zaoferował gwarancję krótszą niż 3 lata zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ.
1.4 Łączna liczba punktów oferty - D
D = A + B + C
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie za wszystkie kryteria. Ocenę łączną oferty stanowi suma punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która otrzymała najwyższą ilość punktów w kryterium o najwyższej wadze.
4. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty które mają taki sam bilans ceny i innych kryteriów, jak mowa w pkt powyżej do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierającą nową cenę.
6. Każda część zamówienia podlega odrębnej ocenie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Remont wybranych pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Kole”, który obejmuje remont wybranych pomieszczeń: holl, nr: 1, 2, 12, 18, 20, 44, 53, 54, 78, 89 o łącznej powierzchni użytkowej ok. 100 m2 (holl, pomieszczenie pracowników ochrony, sala rozpraw, sekretariat, Przyjazny Pokój Przesłuchań, archiwum, aresztantka) w ramach którego przewidziano m.in.:
1.1 remont pomieszczeń biurowych na parterze nr 12 i 20 w celu adaptacji na salę rozpraw
 demontaż drzwi oraz usunięcie ściany pomiędzy pomieszczeniem 12 oraz 20,
 demontaż drzwi oraz zamurowanie otworu drzwiowego na ścianie znajdującej się za projektowanym stołem sędziowskim,
 wykonanie podestu pod stół sędziowski na wysokości wraz z umiejscowieniem w niej rewizji do kabli oraz gniazd w floorboxie,
 wymiana sześciu istniejących parapetów na nowe z konglomeratu,
 przygotowanie powierzchni ścian i sufitów oraz ich malowanie
 wykonanie nowej posadzki z gresu,
 montaż drzwi wewnętrznych przystosowanych do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
1.2 remont hollu oraz pomieszczenia nr 1
 wyburzenie istniejącej półokrągłej zabudowy w hollu,
 poszerzenie otworu drzwiowego pomiędzy hollem a pomieszczeniem nr 1,
 wykucie okna w istniejącej ścianie pomiędzy hollem a pomieszczeniem nr 1,
 malowanie ścian w pomieszczeniu nr 1,
 wykonanie nowej posadzki z gresu w pomieszczeniu nr 1,
 montaż skrzynek depozytowych dla interesantów,
 malowanie ściany w hollu, wraz z miejscowymi naprawami ubytków po zdemontowaniu półokrągłej zabudowy.
1.3 adaptacja pomieszczenia nr 44 sali rozpraw na pomieszczenie biurowe
 zerwanie wykładziny wraz z listwami przyściennymi,
 wykonanie wylewki samopoziomującej cienkowarstwowej, z uprzednim przygotowaniem podłoża poprzez oczyszczenie powierzchni oraz zastosowanie środka poprawiającego przyczepność,
 demontaż podestu pod stół sędziowski i systemu rejestracji przebiegu rozpraw,
 przygotowanie i wyrównanie ścian oraz malowanie dwukrotne farbą emulsyjną,
 wykonanie nowej posadzki z wykładziny.
1.4 remont pozostałych pomieszczeń:
 wymiana drzwi zewnętrznych w pomieszczeniu nr 89 (aresztantka),
 remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu nr 79,
 likwidacja drzwi wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniem nr 1 i 2 oraz pomieszczeniem nr 53 i 54 wraz z zamurowaniem otworu drzwiowego,
 wygłuszenie drzwi wewnętrznych w pomieszczeniu nr 18 (Przyjazny Pokój Przesłuchań),
 oczyszczenie z miejscowej korozji i przemalowanie podkonstrukcji pod klimatyzatorami na dachu oraz oczyszczenie z miejscowej korozji drabiny stalowej.

Szczegółowy wykaz pomieszczeń objętych zakresem robót przedstawiono w plikach dokumentacji projektowej (załącznik 1 C).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
• cena – 60%,
• termin wykonania – 20%,
• gwarancja – 20 %

1.1 Cena
1.1.1 Kryterium „CENA” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
1.1.2 W ramach kryterium ceny Zamawiający będzie przyznawał punkty zgodnie z poniższym wzorem:
Cena – 60 % czyli 60 pkt

A - ilość punktów za kryterium cena = Cmin / Cb x 60

gdzie:
A – ilość uzyskanych punktów przez daną ofertę
Cmin – cena brutto oferty z najniższą ceną
Cb – cena brutto oferty badanej

1.2 Termin wykonania
B - ilość punktów za kryterium termin wykonania

B - ilość punktów za kryterium termin wykonania = Tn/ To x 20

gdzie:
B – ilość uzyskanych punktów przez daną ofertę
Tn – najkrótszy termin wykonania zamówienia
To – oferowany termin wykonania zamówienia

Wykonawca winien uwzględnić, iż maksymalny termin wykonania zamówienia dla każdej części został określony w rozdziale V niniejszej specyfikacji.
1.3 Gwarancja
C - ilość punktów za kryterium gwarancja
Wykonawcy otrzymają następującą ilość punktów:
- minimum 5 lat gwarancji – 20 pkt
- nie mniej niż 4 lata gwarancji, a mniej niż 5 lat – 10 pkt
- mniej niż 4 lata gwarancji – 0 pkt

Zamawiający zastrzega, że gwarancja nie może być krótsza niż 3 lata. Oferta, w której Wykonawca zaoferował gwarancję krótszą niż 3 lata zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ.
1.4 Łączna liczba punktów oferty - D
D = A + B + C
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie za wszystkie kryteria. Ocenę łączną oferty stanowi suma punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która otrzymała najwyższą ilość punktów w kryterium o najwyższej wadze.
4. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty które mają taki sam bilans ceny i innych kryteriów, jak mowa w pkt powyżej do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierającą nową cenę.
6. Każda część zamówienia podlega odrębnej ocenie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp,
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp:
1.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
1.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
1.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej – na potwierdzenie niniejszego warunku należy przedstawić dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
CZĘŚĆ I - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000,00 zł w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ II - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400.000,00 zł w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ III - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000,00 zł w okresie trwania umowy.

W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERT NA DWIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 700.000,00 zł w okresie trwania umowy.

W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERT NA WSZYSTKIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł w okresie trwania umowy.

1.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1.2.4.1 w części I zamówienia „Remont ciągu komunikacyjnego na II piętrze oraz wybranych pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Koninie”,
a) dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowalnej albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
b) Wykonawca zapewni by roboty instalacyjne były wykonywane pod nadzorem osób (kierowników robót) posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności,
c) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum jedną robotę w zakresie remontu budynku użyteczności publicznej o wartości min. 100.000,00 zł.

1.2.4.2 w części II zamówienia „Remont wybranych pomieszczeń w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Koninie”
a) dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
b) Wykonawca zapewni by roboty instalacyjne były wykonywane pod nadzorem osób (kierownika robót) posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności,
c) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum jedną robotę w zakresie remontu budynku użyteczności publicznej o wartości min. 200.000,00 zł.

1.2.4.3 w części III zamówienia „Remont wybranych pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Kole”
a) dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
b) Wykonawca zapewni by roboty instalacyjne były wykonywane pod nadzorem osób (kierownika robót) posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności,
c) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum jedną robotę w zakresie remontu budynku użyteczności publicznej o wartości min. 100.000,00 zł.

1.2.4.4 w przypadku składania ofert łącznie na dwie lub wszystkie części zamówienia:
a) dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
b) Wykonawca zapewni by roboty instalacyjne były wykonywane pod nadzorem osób (kierowników robót) posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności,
c) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum jedną robotę w zakresie remontu budynku użyteczności publicznej o wartości min. 200.000,00 zł.

Zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach, Zamawiający dopuszcza również pełnienie funkcji, o których mowa w pkt 1.2.4.1 lit. a) i b), 1.2.4.2 lit. a) i b), 1.2.4.3 lit. a) i b) i 1.2.4.4 lit. a) i b) przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2022 r. poz. 88) z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 t.j.).

Przez budynek użyteczności publicznej, zgodnie z §3 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07.06.2019 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia:
(..)
1.6 wykazu robót budowlanych w zakresie remontu budynku użyteczności publicznej wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty
Warunek udziału w postępowaniu został opisany w rozdziale VII pkt. 1.2.4 c) SWZ. Wykaz wykonanych robót stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, wykaz wykonanych robót budowlanych składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.
1.7 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. VII pkt. 1.2.4 - wypełniony Załącznik nr 7 do SWZ.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, ww. wykaz osób składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.
1.8 dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia:
1.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp,
d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,
e) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
W przypadku oferty wspólnej ww informację składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników.
1.2 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy Pzp skorzysta z dokumentów bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca
wskazał dane umożliwiające dostęp do tych środków.
W przypadku oferty wspólnej ww odpis lub informację składa każdy z Wykonawców składających
ofertę wspólną.
1.3 oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ);
W przypadku oferty wspólnej ww zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników.
1.4 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.109 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
W przypadku oferty wspólnej ww zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne odnośnie spółki.
(...) z uwagi na ograniczoną ilość znaków pozostałe zapisy zawarte zostały w rozdziale VIII SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każdy Wykonawca składając ofertę musi wnieść wadium w wysokości:
- I część 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych),
- II część 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych),
- III część 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach:
a) w pieniądzu – przelew na konto Sądu Okręgowego w Koninie – BGK 83 1130 1017 0021 1000 1390 0004. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4. Potwierdzenie wpłaty wadium w pieniądzu zaleca się dołączyć do oferty.
5.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 1 pkt b) – d), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6.Zasady utraty oraz zwrotu wadium reguluje art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą składają:
15.1 każdy z Wykonawców:
- oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, których wzór stanowi załącznik nr 3 i 4 do SWZ, aktualne na dzień złożenia oferty,
15.2 wspólnie:
- załącznik nr 2 do SWZ (formularz oferty),
- pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w pkt. 17,
16. Do przygotowania oferty zaleca się korzystanie z wzoru Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
17. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, w tym pełnomocnictwa, wymagane zapisami SWZ składa się w formie, zakresie i w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. 2020, poz. 2415) oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020, poz. 2452).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-18 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.