eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gołuchów › Remont dróg w miejscowości GołuchówOgłoszenie z dnia 2022-08-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont dróg w miejscowości Gołuchów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gołuchów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855340

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Gołuchów

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-322

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 62 76 17 017

1.5.8.) Numer faksu: +48 62 76 17 082

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@goluchow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://goluchow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dróg w miejscowości Gołuchów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6f2553a-fc7f-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00288574

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00240061/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.7.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych ul. Działyńskich oraz ul. Kubaszewskiego w m. Gołuchów. Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Działyńskich obejmuje odcinek o długości 117,0 m i szerokości zmiennej jezdni 7,0 m – 7,4 m. Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Kubaszewskiego obejmuje odcinek o długości 708,0 m i szerokości zmiennej jezdni 4,0 m – 5,4 m. 2. Zakres robót budowlanych: roboty przygotowawcze, rozbiórka krawężników betonowych, rozebranie chodników z płyt i obrzeży chodnikowych, montaż krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem, wykonanie podbudowy betonowej grubości 15 cm pod chodnik wzdłuż ul. Działyńskich, wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej wzdłuż ul. Działyńskich, frezowanie nawierzchni na połączeniu odcinka z istniejącą nawierzchnią, frezowanie profilujące ul. Kubaszewskiego, ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno- bitumicznej asfaltowej o średniej grubości 3,0 cm wraz z uzupełnieniem ubytków w nawierzchni ul. Kubaszewskiego, ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno- bitumicznej asfaltowej o grubości 5,0 cm, umocnienie poboczy kruszywem łamanym grubości 10,0 cm, wykonanie przykanalika deszczowego i studzienki ściekowej, plantowanie poboczy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót stanowiące załączniki nr 1 – 10 Dokumentacja techniczna.
Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z projektem oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
4. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Lasów Państwowych w ramach wspólnego przedsięwzięcia drogowego w 2022 pod nazwą „Remont dróg w miejscowości Gołuchów”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W wyniku przeprowadzonego postępowania i oceny ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1: Firma Budowlano – Usługowa ,,EKO-BUD” s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy, Lisewo 2B, 62 - 310 Pyzdry. Oferta spełnia wymogi zawarte w Specyfikacji warunków zamówienia i w wyniku punktowej oceny uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 94,43. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi: 782.858,97 zł. Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, opublikowana przed otwarciem ofert to: 716.000,00 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty jaką przeznaczył na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 710152,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 908164,79 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.