eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawiercie › Remont sal dydaktycznych oraz dostawa, montaż mebli wyposażenia do MOK "Centrum" w Zawierciu w ramach zadania "Kreatywne pracownie bez barier".Ogłoszenie z dnia 2022-08-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont sal dydaktycznych oraz dostawa, montaż mebli wyposażenia do MOK "Centrum" w Zawierciu w ramach zadania "Kreatywne pracownie bez barier".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK KULTURY "CENTRUM" IM. ADAMA MICKIEWICZA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000861653

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piastowska 1

1.5.2.) Miejscowość: Zawiercie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 032 67 22882

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@mok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

kultura

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont sal dydaktycznych oraz dostawa, montaż mebli wyposażenia do MOK "Centrum" w Zawierciu w ramach zadania "Kreatywne pracownie bez barier".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9f2b2ad7-1216-11ed-a35f-e2885ab918a3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00287701

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041129/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Remont sal dydaktycznych oraz dostawa, montaż mebli i wyposażenia do MOK "Centrum" w Zawierciu w ramach zadania pn. "Kreatywne pracownie bez barier"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mok.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj.:
1) pocztą elektroniczną na adres e-mail: administracja@mok.pl oraz adresy e mail Wykonawców podane w formularzach ofertowych.
Po otwarciu ofert kontakt przez adres e-mail będzie możliwy tylko poprzez adres(adresy) wskazany w formularzu ofertowym
lub
2) poprzez Platformę przetargową pod adresem: https://mok.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html (zwanej dalej zamiennie
Platformą przetargową), w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający złożyć ofertę
(wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest
zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem
https://mok.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z
Platformy przetargowej dostępny pod adresem: https://mok.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html2.
Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust.
1 rozdziału SWZ.3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie
internetowej Platformy przetargowej - pod
adresem:https://mok.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html4. Wsparcia technicznego w zakresie
działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57D, lokal B/J,
54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni
robocze) w godz. 800 - 1600.5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz
potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały
opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.6. Oferty, oświadczenia, o których mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art.
117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118
ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki
dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i
2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych.7. Ze względu na ograniczona ilość znaków pozostałe wymagania zgodnie z
SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. Zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury „CENTRUM” im. Adama Mickiewicza – Karolina Kindler - Skowronek
ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie;
 administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pani Monika Małecka, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: tel. 728325063, e-mail: daneosobowe@mok.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
Remont sal dydaktycznych oraz dostawa, montaż mebli wyposażenia do MOK "Centrum" w Zawierciu w ramach zadania
"Kreatywne pracownie bez barier":
Część nr 1: Remont sal dydaktycznych
Część nr 2: Dostawa, montaż mebli i wyposażenia.
nr postępowania ZP/3/2022
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (2);
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


(1) wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

(2) wyjaśnienie: zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp wystąpienie z zadaniem o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/3/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1: Remont sal dydaktycznych:
Zakres robót obejmuje:
1) Branża budowlana:
Pokój nr 309 (pracownia sensoryczno-teatralna):
 Demontaż wykładziny ze ściany pomieszczenia;
 Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej i zastąpienie ją nową wykładziną dywanową w płytkach o module 50x50cm;
 Wyburzenie fragmentu ściany przy wejściu do pomieszczenia;
 Zabudowa fragmentów ościeży systemem GK;
 Wymiana istniejących drzwi wejściowych na stolarkę drzwiową aluminiową;
 Wykonanie systemowego sufitu podwieszanego z kasetonów na ruszcie stalowym w kolorze białym + czerpnia;
 Malowanie ścian wewnętrznych pomieszczenia farbą emulsyjną w jasnym kolorze;
 Wykonanie modułowej osłony kaloryferów;
 Obudowa istniejącego parapetu płytą laminowaną;
 Montaż rolet okiennych typu „plisa”.

Pokój nr 307 (pracownia multimedialna):
 Skucie istniejących płytek ceramicznych i zastąpienie ich nową wykładziną dywanową w płytkach o module 50x50cm;
 Wyburzenie fragmentu ściany przy wejściu do pomieszczenia;
 Wymiana istniejących drzwi wejściowych na stolarkę drzwiową aluminiową;
 Wymiana istniejącego sufitu podwieszanego z kasetonów na ruszcie stalowym w kolorze białym + czerpnia;
 Malowanie ścian wewnętrznych pomieszczenia farbą emulsyjną w jasnym kolorze;
 Wykonanie modułowej osłony kaloryferów;
 Obudowa istniejącego parapetu płytą laminowaną;
 Montaż rolet okiennych typu „plisa”.

Pokój nr 305:
 Wymiana istniejących drzwi wejściowych na stolarkę drzwiową aluminiową.

2) Branża elektryczna: instalację oświetleniową, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz gniazda wtykowe wraz z zasilaniem pracowni sensoryczno - teatralnej i multimedialnej, w tym:
 Zasilanie pomieszczeń;
 Tablice rozdzielcze;
 Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne;
 Instalacja oświetlenia;
 Instalacja gniazd wtykowych;
 Okablowanie;
 Osprzęt;
 Rozprowadzenie instalacji;
 Ochrona przeciwporażeniowa.

2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót (jako element pomocniczy do kalkulacji ceny), które stanowią załączniki do specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ).

Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określają także załączone do SWZ projektowane postanowienia umowne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45432120-1 - Instalowanie nawierzchni podłogowych

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45442110-1 - Malowanie budynków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z postanowieniami SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2: Dostawa, montaż mebli i wyposażenia.
1) Pracownia multimedialna:
 Zabudowa meblowa ściany A do sufitu – 1 komplet;
 Biurko z komputerem stacjonarnym zintegrowane z zabudową ściany A – 1 szt;
 Biurka do pracy z laptopami – 7 szt;
 Krzesło biurowe, obrotowe do pracy przy biurkach z laptopami – 7 szt;
 Krzesło biurowe wysokiej jakości, obrotowe do stanowiska z komputerem stacjonarnym – 1 szt;
 Parawan przy stanowisku z komputerem stacjonarnym – 1 szt;
2) Pracownia sensoryczno- teatralna:
 Zabudowa meblowa ściany A do sufitu – 1 komplet;
 Stoły robocze – modułowe – 4 szt;
 Siedziska modułowe - skrzynie z szufladami – 4 szt;
 Parawan przy stanowisku z komputerem stacjonarnym – 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załączona do SWZ dokumentacja techniczna.

UWAGA: Przedmiot zamówienia (w ramach części nr 2) nie obejmuje:
Pracownia multimedialna:
 Wykładzina dywanowa w płytkach - 41 m2 + naddatek montażowy;
 Osłona kaloryfera na całej długości parapetu (modułowa) – 3 szt;
Pracownia sensoryczno- teatralna:
 Wykładzina dywanowa w płytkach - 41 m2 + naddatek montażowy;
 Osłona kaloryfera na całej długości parapetu (modułowa) – 4 szt;
Elementy te stanowią przedmiot zamówienia opisany w części nr 1.

Oferowane meble muszą być dostarczone i zamontowane w budynku przy ulicy Piastowska 1 MOK Centrum w Zawierciu.

3) Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Transport wraz z wniesieniem i ustawieniem mebli w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;
b) Sprzątanie pomieszczeń po dostawie, w tym również naprawienia ewentualnych szkód powstałych w wyniku wnoszenia i montażu mebli;
c) Wykonanie szczegółowych pomiarów (w tym uwzględnienia lokalizacji gniazd elektrycznych oraz innych czynników mogących mieć wpływ na wykonanie mebli) celem dopasowania rozmiaru i prawidłowego wykonania montażu wyposażenia meblowego;
d) Dokonanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie kolorystyki i materiałów wyposażenia meblowego, a także elementów wyposażenia, tj. rodzaj uchwytów, zamków, nóżek, zawiasów, koloru płyty meblowej, drewna, tapicerki itp. W tym celu Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi Zamawiającemu próbki materiałów.

4) Wymagany okres gwarancji: minimum 24 miesięcy liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru przy czym okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji.
5) W opisie przedmiotu zamówienia uwzględniono wysokość biurek, stołów, tak, aby umożliwić swobodne użytkowanie dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.
6) Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określają także załączone do SWZ projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 3 do SWZ).
7) Zamówienie jest współfinansowane ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu rządowego infrastruktura domów kultury pn. „Kreatywne pracownie bez barier”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39130000-2 - Meble biurowe

39111100-4 - Siedziska obrotowe

39112000-0 - Krzesła

39121200-8 - Stoły

39143310-2 - Stoliki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z wymogami SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
2. W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub
art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart
technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowana oferta/rozwiązania równoważne spełniają wymagania
Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty
będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu
zamówienia). Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą należy złożyć:

1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, w zakresie wskazanym w rozdziale V SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (odpowiednio dla Część nr 1 i 2).
2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego (jeśli dotyczy).
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w art. 125 ustawy (Rozdział XI ust. 3.1. SWZ) - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
1) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 3 do SWZ (odpowiednio dla Części nr 1 i nr 2).

1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 3 do SWZ (odpowiednio dla Części nr 1 i nr 2).

1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy.

2. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w Rozdziale XXIII SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://mok.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do
SWZ.(odpowiednio dla Część nr 1 i nr 2).
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem Platformy przetargowej.
Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie .pdf oraz podpisana wewnętrznym podpisem elektronicznym
– zgodnie z rozdz. VIII ust. 2 SWZ.
W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego ofertę
także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu.
3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 60 dni od daty zawarcia umowy. (dot. części 1 i 2).
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) . Ponadto z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy (dot. części 1 i 2).
5. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w ogłoszeniu o zamówieniu, pozostałe informacje zostały określone w SWZ.
6. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art 125 ust 1 ustawy Pzp tylko w zakresie potwierdzającym brak
podstaw wykluczenia z postępowania (dot. części 1 i 2).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.