eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ruda Śląska › "Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego dróg oraz pozostałych terenów gminnych będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ruda Śląska"Ogłoszenie z dnia 2022-08-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego dróg oraz pozostałych terenów gminnych będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ruda Śląska”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO RUDA ŚLĄSKA

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miasta Ruda Śląska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000515840

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Jana Pawła II 6

1.5.2.) Miejscowość: Ruda Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-709

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 2449094

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ruda-sl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rudaslaska.bip.info.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://rudaslaska.logintrade.net/zapytania_email,89992,e6fb1ad00af2ae2b6f311b93065646b1.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego dróg oraz pozostałych terenów gminnych będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ruda Śląska”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5d8602d-f6bf-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00287588

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019726/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego dróg oraz pozostałych terenów gminnych będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ruda Śląska

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00228028/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AP.271.51.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac obejmuje w szczególności:
- prowadzenie bieżącego monitorowania pasa drogowego dróg wojewódzkich, powiatowych, w tym Drogowej Trasy Średnicowej i N-S; pod pojęciem monitorowania należy rozumieć prowadzenie trzykrotnie w tygodniu (w poniedziałki, środy i piątki) jednokrotnego objazdu dróg podanych w ww. załączniku, w przypadku gdy dzień monitorowania przypada na dzień wolny od pracy monitorowanie należy wykonać w następnym dniu roboczym,

- usuwanie przeszkód - zbieranie i transport stłuczki szklanej, rozsypanego żużlu, gruzu, żwiru, rozlanego betonu, papierów, piasku, kamieni, cegieł, węgla, opon, masy drzewnej i innych odpadów do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

- zbieranie i transport substancji niebezpiecznych (likwidacja wycieku oleju, płynów, usuwanie rozlanej farby i innych) do wyspecjalizowanych zakładów prowadzących działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,

- usuwanie odpadów powstających podczas prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej,

- usuwanie odpadów powstałych w wyniku wypadków i zdarzeń losowych,

- wywóz odpadów poakcyjnych, powypadkowych i pochodzących z kolizji drogowych (m.in. sorbenty, oleje i inne) zebranych podczas akcji ratowniczych i gaśniczych przez Straż Pożarną wraz z ustawieniem w siedzibie Straży Pożarnej 2 pojemników o pojemności 240 l i zabezpieczenie ich opróżnienia wg częstotliwości ustalonej ze Strażą Pożarną, tj. co najmniej 1x w miesiącu.

- usuwanie złomów/wiatrołomów (złamanych gałęzi, konarów), wywrotów/wiatrowałów (drzew, krzewów powalonych/wywróconych z korzeniami) wraz z zasypaniem dołu ziemią, wraz z wywozem niniejszych odpadów do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów lub zagospodarowanie we własnym zakresie,

- zbieranie i transport martwych zwierząt do wyspecjalizowanych zakładów utylizacji wraz z oczyszczeniem i dezynfekcją miejsc zalegania zwłok zwierzęcych. Zamawiający dopuszcza także zbieranie i transport zwłok zwierzęcych spoza pasa drogowego, z pozostałych terenów gminnych (nie będących w stałym utrzymaniu):
a) zwierząt dużych - bez ograniczeń ilościowych,
b) zwierząt drobnych (martwych ptaków, gryzoni, jeży) bez ograniczeń ilościowych,

- porządkowanie terenu po odpustach parafialnych (wykaz i terminy odpustów określi Zamawiający),

- usuwanie skutków innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 330376,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 425697,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 330376,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PreZero Service Południe Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 272644815

7.3.3) Ulica: Kokotek 33

7.3.4) Miejscowość: Ruda Śląska

7.3.5) Kod pocztowy: 41-700

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

- usuwanie złomów/wiatrołomów (złamanych gałęzi,
konarów), wywrotów/wiatrowałów (drzew, krzewów
powalonych/wywróconych z korzeniami) - PHU „Mańka” Piotr Mańka
- bieżące monitorowanie pada drogowego - PHU „Mańka” Piotr Mańka

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 330376,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.