eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wolanów › Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-08-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WOLANÓW

1.3.) Oddział zamawiającego: URZĄD GMINY WOLANÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224060

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Radomska 20

1.5.2.) Miejscowość: Wolanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-625

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wolanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wolanow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://wolanow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-168f43e8-fc55-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00287476

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001023/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00239546/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OKB.271.7.2022.MP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 485805,55 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1- ,,Dowóz i odwóz uczniów i dzieci do placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Wolanów w roku szkolnym 2022/2023”
Przedmiotem zamówienia dla części 1 jest usługa transportowa polegająca na dowożeniu i odwożeniu uczniów oraz dzieci wraz z opieką zapewnioną przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do publicznych szkół podstawowych: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wolanowie, Wolanów, ul. Kolejowa 29; Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty w Mniszku, Mniszek 101; Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sławnie, Sławno 49; Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bieniędzicach, Bieniędzice 21 oraz Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie, Wolanów, ul. Kolejowa 27 na trasach obsługiwanych w ramach publicznego przewozu osób zgodnie z CPV.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.5.5.) Wartość części: 383333,33 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2- ,,Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkól na terenie m. Radomia w roku szkolnym 2022/2023”
Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na dowożeniu i odwożeniu dzieci niepełnosprawnych do szkól na terenie m. Radomia wraz z opieką zapewnioną przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.5.5.) Wartość części: 102472,22 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 84425,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 124582,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 84425,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: USŁUGI PRZEWOZOWE OSÓB Janusz Walkiewicz; BIURO PODRÓŻY JAWAL-TOUR Janusz Walkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7960020040

7.3.4) Miejscowość: Sławno 17; 26-625 Wolanów

7.3.5) Kod pocztowy: 26-625

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 84425,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-01 do 2023-06-23

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.