eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › [U/8/TP/2023 ] Usługa ochrony w obiektach i podczas organizowanych wydarzeńOgłoszenie z dnia 2023-07-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
[U/8/TP/2023 ] Usługa ochrony w obiektach i podczas organizowanych wydarzeń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "Zakład Komunalny" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531124805

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podmiejska 69

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-574

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77/ 456 25 69

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zk.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zk.opole.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/768693

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

[U/8/TP/2023 ] Usługa ochrony w obiektach i podczas organizowanych wydarzeń

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a88d471-0566-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00286432

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253853

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: [U/8/TP/2023 ]

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : "Usługa ochrony w obiektach i podczas organizowanych wydarzeń" obejmującej w części nr 1 pn.: CMENTARZ KOMUNALNY W OPOLU - PÓŁWSI PRZY UL. CMENTARNEJ, której szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.5.5.) Wartość części: 44820,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : "Usługa ochrony w obiektach i podczas organizowanych wydarzeń" obejmującej w części nr 2 pn. CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU, PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ, której szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.5.5.) Wartość części: 41460,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : "Usługa ochrony w obiektach i podczas organizowanych wydarzeń" obejmującej w części nr 3, pn.: MIEJSKIE SKŁADOWISKO ODPADÓW PRZY UL. PODMIEJSKIEJ, której szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.3 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.5.5.) Wartość części: 46740,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : "Usługa ochrony w obiektach i podczas organizowanych wydarzeń" obejmującej w części nr 4, pn.: PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZY UL. KĘPSKIEJ, której szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.4 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.5.5.) Wartość części: 23700,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : "Usługa ochrony w obiektach i podczas organizowanych wydarzeń" obejmującej w części nr 5, pn.: TARGOWISKO MIEJSKIE „CYTRUSEK” I STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA (SPP) W OPOLU PRZY UL. TARGOWEJ, której szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.5 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.5.5.) Wartość części: 35700,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : "Usługa ochrony w obiektach i podczas organizowanych wydarzeń" obejmującej w części nr 6, pn.: DZIAŁ TRANSPORTU PRZY UL. PRZESKOK, której szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.6 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.5.5.) Wartość części: 29940,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : "Usługa ochrony w obiektach i podczas organizowanych wydarzeń" obejmującej w części nr 7, pn.: USŁUGA FIZYCZNEJ OCHRONY PODCZAS ORGANIZOWANYCH WYDARZEŃ, której szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.7 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.5.5.) Wartość części: 45580 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : "Usługa ochrony w obiektach i podczas organizowanych wydarzeń" obejmującej w części nr 8, pn.: CENTRUM PRZESIADKOWE – OPOLE GŁÓWNE, PRZY UL. 1 MAJA, której szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.8 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.5.5.) Wartość części: 153106,80 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 43861,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 82685,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 43861,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Agencja Detektywistyczna, Konwoju i Ochrony „AGAR” Edward Pietrzak – Lider Konsorcjum

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: AGAR Agencja Ochrony Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Partner Konsorcjum, „UNITREZ OCHRONA OP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” Spółka Komandytowa – Partner Konsorcjum

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7540069625

7.3.3) Ulica: Górna 15A

7.3.4) Miejscowość: Opole

7.3.5) Kod pocztowy: 45-403

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 43861,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 30922,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 30922,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 30922,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Agencja Detektywistyczna, Konwoju i Ochrony „AGAR” Edward Pietrzak – Lider Konsorcjum

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: AGAR Agencja Ochrony Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Partner Konsorcjum, „UNITREZ OCHRONA OP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” Spółka Komandytowa – Partner Konsorcjum

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7540069625

7.3.3) Ulica: ul. Górna 15A

7.3.4) Miejscowość: Opole

7.3.5) Kod pocztowy: 45-403

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 30922,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 28983,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 79084,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 28983,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Agencja Detektywistyczna, Konwoju i Ochrony „AGAR” Edward Pietrzak – Lider Konsorcjum

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: AGAR Agencja Ochrony Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Partner Konsorcjum, „UNITREZ OCHRONA OP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” Spółka Komandytowa – Partner Konsorcjum, „UNITREZ OCHRONA OP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” Spółka Komandytowa – Partner Konsorcjum

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7540069625

7.3.3) Ulica: ul. Górna 15A

7.3.4) Miejscowość: Opole

7.3.5) Kod pocztowy: 45-403

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 28983,72 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 28988,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 54021,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 28988,64 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Agencja Detektywistyczna, Konwoju i Ochrony „AGAR” Edward Pietrzak – Lider Konsorcjum

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: AGAR Agencja Ochrony Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Partner Konsorcjum, „UNITREZ OCHRONA OP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” Spółka Komandytowa – Partner Konsorcjum

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7540069625

7.3.3) Ulica: ul. Górna 15A

7.3.4) Miejscowość: Opole

7.3.5) Kod pocztowy: 45-403

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 28988,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 36186,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 36186,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 36186,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Agencja Detektywistyczna, Konwoju i Ochrony „AGAR” Edward Pietrzak – Lider Konsorcjum

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: AGAR Agencja Ochrony Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Partner Konsorcjum, „UNITREZ OCHRONA OP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” Spółka Komandytowa – Partner Konsorcjum

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7540069625

7.3.3) Ulica: ul. Górna 15A

7.3.4) Miejscowość: Opole

7.3.5) Kod pocztowy: 45-403

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 36186,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 40688,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 40688,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 40688,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Agencja Detektywistyczna, Konwoju i Ochrony „AGAR” Edward Pietrzak – Lider Konsorcjum

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: AGAR Agencja Ochrony Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Partner Konsorcjum, „UNITREZ OCHRONA OP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” Spółka Komandytowa – Partner Konsorcjum

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7540069625

7.3.3) Ulica: ul. Górna 15A

7.3.4) Miejscowość: Opole

7.3.5) Kod pocztowy: 45-403

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 40688,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Z uwagi na zaistnienie wady w dokumentacji postępowania, tj. błędnie podanej kwoty środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w cz. nr 7 niniejszego postępowania, niemożliwe jest zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W dokumentacji postępowania, tj. w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w cz. nr 7 niniejszego postępowania Zamawiający zawarł błędną kwotę środków, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, co zostało powielone w informacji o kwotach, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przed otwarciem ofert, jako automatyczny komunikat platformy zakupowej, na której prowadzone jest postępowanie (z art. 222 ust. 4) oraz w informacji z otwarcia ofert (z art. 222 ust. 5).
Podanie błędnej kwoty stanowi niemożliwą do usunięcia wadę, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, ponieważ po otwarciu ofert nie ma możliwości skorygować czynności uprzednich, takich jak: skorygowanie zapisów SWZ czy informacji o kwotach, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przed otwarciem ofert (z art. 222 ust. 4).
Ponadto, podana kwota jest ponad 11 razy większa od prawidłowej kwoty szacowania wartości zamówienia
i wynika z błędnie zastosowanej formuły arkusza kalkulacyjnego, w którym zawarto dane z szacowania wartości zamówienia.
Wpisanie owej kwoty w przygotowany wzór umowy o charakterze sukcesywnym nie pozwoli na prawidłową realizację umowy obydwu Stronom umowy, tj. ani Zamawiający ani Wykonawca nie zrealizuje min. 50 % wartości tej kwoty, ponieważ jest to nieosiągalny wskaźnik realizacji umowy opartej na błędnej kwocie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12373,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13648,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 116906,88 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 116906,88 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 116906,88 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Agencja Detektywistyczna, Konwoju i Ochrony „AGAR” Edward Pietrzak – Lider Konsorcjum

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: AGAR Agencja Ochrony Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Partner Konsorcjum, „UNITREZ OCHRONA OP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” Spółka Komandytowa – Partner Konsorcjum

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7540069625

7.3.3) Ulica: ul. Górna 15A

7.3.4) Miejscowość: Opole

7.3.5) Kod pocztowy: 45-403

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 116906,88 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.