eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › [U/8/TP/2023 ] Usługa ochrony w obiektach i podczas organizowanych wydarzeńOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
[U/8/TP/2023 ] Usługa ochrony w obiektach i podczas organizowanych wydarzeń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "Zakład Komunalny" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531124805

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podmiejska 69

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-574

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77/ 456 25 69

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zk.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zk.opole.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

[U/8/TP/2023 ] Usługa ochrony w obiektach i podczas organizowanych wydarzeń

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a88d471-0566-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253853

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/768693

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/768693

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dot. korespondencji elektronicznej określono w Rozdziale I pkt. 12 SWZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że adresem strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniano SWZ
oraz na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz za pośrednictwem której odbywa się komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą jest: https://platformazakupowa.pl/transakcja/768693, zwana dalej platformą zakupową.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późń. zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) (w skrócie: RODO) jest Zamawiający: „Zakład Komunalny” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 69, 45-574 Opole, email:
sekretariat@zk.opole.pl (dalej zwany „Administratorem”),
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z prowadzonym postępowaniem wynikłym z zapytania ofertowego oraz w celach związanych z ewentualnym zawarciem i wykonaniem umowy z Administratorem – w przypadku wyboru oferty.
3. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdują się w załączniku nr 9 (klauzula informacyjna dla osób fizycznych) oraz załączniku nr 10 (klauzula informacyjna dla pracowników reprezentantów osób prawnych).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa
w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy:
− Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
− Na mocy art. 19 ust. 3 ustawy wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18
ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: [U/8/TP/2023 ]

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : "Usługa ochrony w obiektach i podczas organizowanych wydarzeń" obejmującej w części nr 1 pn.: CMENTARZ KOMUNALNY W OPOLU - PÓŁWSI PRZY UL. CMENTARNEJ, której szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji będzie polegać na możliwości zlecenia dodatkowej usługi ochrony, które będą uzgadniane z Wykonawca z wyprzedzeniem (z wyjątkiem usługi dozoru grupy interwencyjne na wezwanie, która winna być realizowana w trybie natychmiastowym) i realizowane dodatkowo po cenie dodatkowej roboczogodziny podanej w ofercie Wykonawcy, w tym możliwości skorzystania przez Zamawiającego z dozoru grupy interwencyjnej na wezwanie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający nie określa wymiaru godzin objętych prawem opcji a tylko wartość procentową dla udzielonej wartości zamówienia. Prawo opcji wyniesie maksymalnie 50 % udzielonej wartości zamówienia gwarantowanego objętego przedmiotem zamówienia.
Okoliczności skorzystania z prawa opcji wskazano w Rozdział I pkt. 3.2.5 SWZ oraz § 1 ust. 6 – 12 Projektu umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja badanej oferty = Liczba punktów w kryterium: Cena + Liczba punktów w kryterium: Czas przybycia patrolu interwencyjnego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przybycia patrolu interwencyjnego

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : "Usługa ochrony w obiektach i podczas organizowanych wydarzeń" obejmującej w części nr 2 pn. CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU, PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ, której szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji będzie polegać na możliwości zlecenia dodatkowej usługi ochrony, które będą uzgadniane z Wykonawca z wyprzedzeniem (z wyjątkiem usługi dozoru grupy interwencyjne na wezwanie, która winna być realizowana w trybie natychmiastowym) i realizowane dodatkowo po cenie dodatkowej roboczogodziny podanej w ofercie Wykonawcy, w tym możliwości skorzystania przez Zamawiającego z dozoru grupy interwencyjnej na wezwanie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający nie określa wymiaru godzin objętych prawem opcji a tylko wartość procentową dla udzielonej wartości zamówienia. Prawo opcji wyniesie maksymalnie 50 % udzielonej wartości zamówienia gwarantowanego objętego przedmiotem zamówienia.
Okoliczności skorzystania z prawa opcji wskazano w Rozdział I pkt. 3.2.5 SWZ oraz § 1 ust. 6 – 12 Projektu umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja badanej oferty = Liczba punktów w kryterium: Cena + Liczba punktów w kryterium: Czas przybycia patrolu interwencyjnego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przybycia patrolu interwencyjnego

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : "Usługa ochrony w obiektach i podczas organizowanych wydarzeń" obejmującej w części nr 3, pn.: MIEJSKIE SKŁADOWISKO ODPADÓW PRZY UL. PODMIEJSKIEJ, której szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.3 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji będzie polegać na możliwości zlecenia dodatkowej usługi ochrony, które będą uzgadniane z Wykonawca z wyprzedzeniem (z wyjątkiem usługi dozoru grupy interwencyjne na wezwanie, która winna być realizowana w trybie natychmiastowym) i realizowane dodatkowo po cenie dodatkowej roboczogodziny podanej w ofercie Wykonawcy, w tym możliwości skorzystania przez Zamawiającego z dozoru grupy interwencyjnej na wezwanie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający nie określa wymiaru godzin objętych prawem opcji a tylko wartość procentową dla udzielonej wartości zamówienia. Prawo opcji wyniesie maksymalnie 50 % udzielonej wartości zamówienia gwarantowanego objętego przedmiotem zamówienia.
Okoliczności skorzystania z prawa opcji wskazano w Rozdział I pkt. 3.2.5 SWZ oraz § 1 ust. 6 – 12 Projektu umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja badanej oferty = Liczba punktów w kryterium: Cena + Liczba punktów w kryterium: Czas przybycia patrolu interwencyjnego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przybycia patrolu interwencyjnego

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : "Usługa ochrony w obiektach i podczas organizowanych wydarzeń" obejmującej w części nr 4, pn.: PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZY UL. KĘPSKIEJ, której szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.4 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji będzie polegać na możliwości zlecenia dodatkowej usługi ochrony, które będą uzgadniane z Wykonawca z wyprzedzeniem (z wyjątkiem usługi dozoru grupy interwencyjne na wezwanie, która winna być realizowana w trybie natychmiastowym) i realizowane dodatkowo po cenie dodatkowej roboczogodziny podanej w ofercie Wykonawcy, w tym możliwości skorzystania przez Zamawiającego z dozoru grupy interwencyjnej na wezwanie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający nie określa wymiaru godzin objętych prawem opcji a tylko wartość procentową dla udzielonej wartości zamówienia. Prawo opcji wyniesie maksymalnie 50 % udzielonej wartości zamówienia gwarantowanego objętego przedmiotem zamówienia.
Okoliczności skorzystania z prawa opcji wskazano w Rozdział I pkt. 3.2.5 SWZ oraz § 1 ust. 6 – 12 Projektu umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja badanej oferty = Liczba punktów w kryterium: Cena + Liczba punktów w kryterium: Czas przybycia patrolu interwencyjnego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przybycia patrolu interwencyjnego

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : "Usługa ochrony w obiektach i podczas organizowanych wydarzeń" obejmującej w części nr 5, pn.: TARGOWISKO MIEJSKIE „CYTRUSEK” I STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA (SPP) W OPOLU PRZY UL. TARGOWEJ, której szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.5 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji będzie polegać na możliwości zlecenia dodatkowej usługi ochrony, które będą uzgadniane z Wykonawca z wyprzedzeniem (z wyjątkiem usługi dozoru grupy interwencyjne na wezwanie, która winna być realizowana w trybie natychmiastowym) i realizowane dodatkowo po cenie dodatkowej roboczogodziny podanej w ofercie Wykonawcy, w tym możliwości skorzystania przez Zamawiającego z dozoru grupy interwencyjnej na wezwanie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający nie określa wymiaru godzin objętych prawem opcji a tylko wartość procentową dla udzielonej wartości zamówienia. Prawo opcji wyniesie maksymalnie 50 % udzielonej wartości zamówienia gwarantowanego objętego przedmiotem zamówienia.
Okoliczności skorzystania z prawa opcji wskazano w Rozdział I pkt. 3.2.5 SWZ oraz § 1 ust. 6 – 12 Projektu umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja badanej oferty = Liczba punktów w kryterium: Cena + Liczba punktów w kryterium: Czas przybycia patrolu interwencyjnego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przybycia patrolu interwencyjnego

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : "Usługa ochrony w obiektach i podczas organizowanych wydarzeń" obejmującej w części nr 6, pn.: DZIAŁ TRANSPORTU PRZY UL. PRZESKOK, której szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.6 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji będzie polegać na możliwości zlecenia dodatkowej usługi ochrony, które będą uzgadniane z Wykonawca z wyprzedzeniem (z wyjątkiem usługi dozoru grupy interwencyjne na wezwanie, która winna być realizowana w trybie natychmiastowym) i realizowane dodatkowo po cenie dodatkowej roboczogodziny podanej w ofercie Wykonawcy, w tym możliwości skorzystania przez Zamawiającego z dozoru grupy interwencyjnej na wezwanie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający nie określa wymiaru godzin objętych prawem opcji a tylko wartość procentową dla udzielonej wartości zamówienia. Prawo opcji wyniesie maksymalnie 50 % udzielonej wartości zamówienia gwarantowanego objętego przedmiotem zamówienia.
Okoliczności skorzystania z prawa opcji wskazano w Rozdział I pkt. 3.2.5 SWZ oraz § 1 ust. 6 – 12 Projektu umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja badanej oferty = Liczba punktów w kryterium: Cena + Liczba punktów w kryterium: Czas przybycia patrolu interwencyjnego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przybycia patrolu interwencyjnego

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : "Usługa ochrony w obiektach i podczas organizowanych wydarzeń" obejmującej w części nr 7, pn.: USŁUGA FIZYCZNEJ OCHRONY PODCZAS ORGANIZOWANYCH WYDARZEŃ, której szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.7 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji będzie polegać na możliwości zlecenia dodatkowej usługi ochrony, które będą uzgadniane z Wykonawca z wyprzedzeniem (z wyjątkiem usługi dozoru grupy interwencyjne na wezwanie, która winna być realizowana w trybie natychmiastowym) i realizowane dodatkowo po cenie dodatkowej roboczogodziny podanej w ofercie Wykonawcy, w tym możliwości skorzystania przez Zamawiającego z dozoru grupy interwencyjnej na wezwanie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający nie określa wymiaru godzin objętych prawem opcji a tylko wartość procentową dla udzielonej wartości zamówienia. Prawo opcji wyniesie maksymalnie 50 % udzielonej wartości zamówienia gwarantowanego objętego przedmiotem zamówienia.
Okoliczności skorzystania z prawa opcji wskazano w Rozdział I pkt. 3.2.5 SWZ oraz § 1 ust. 6 – 12 Projektu umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja badanej oferty = Liczba punktów w kryterium: Cena + Liczba punktów w kryterium: Czas przybycia patrolu interwencyjnego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przybycia patrolu interwencyjnego

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : "Usługa ochrony w obiektach i podczas organizowanych wydarzeń" obejmującej w części nr 8, pn.: CENTRUM PRZESIADKOWE – OPOLE GŁÓWNE, PRZY UL. 1 MAJA, której szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.8 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji będzie polegać na możliwości zlecenia dodatkowej usługi ochrony, które będą uzgadniane z Wykonawca z wyprzedzeniem (z wyjątkiem usługi dozoru grupy interwencyjne na wezwanie, która winna być realizowana w trybie natychmiastowym) i realizowane dodatkowo po cenie dodatkowej roboczogodziny podanej w ofercie Wykonawcy, w tym możliwości skorzystania przez Zamawiającego z dozoru grupy interwencyjnej na wezwanie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający nie określa wymiaru godzin objętych prawem opcji a tylko wartość procentową dla udzielonej wartości zamówienia. Prawo opcji wyniesie maksymalnie 50 % udzielonej wartości zamówienia gwarantowanego objętego przedmiotem zamówienia.
Okoliczności skorzystania z prawa opcji wskazano w Rozdział I pkt. 3.2.5 SWZ oraz § 1 ust. 6 – 12 Projektu umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja badanej oferty = Liczba punktów w kryterium: Cena + Liczba punktów w kryterium: Czas przybycia patrolu interwencyjnego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przybycia patrolu interwencyjnego

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli:
Wykonawca posiada ważną koncesję, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. 2021 r. 1995) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej – dot. cz. nr 1 -8

Zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje:

- co najmniej dwie usługi ochrony osób i mienia wraz z usługą nadzoru przy użyciu alarmu i/ lub monitoringu wizyjnego wraz z grupą patrolowo - interwencyjną za okres dowolnych, wskazanych przez Wykonawcę, kolejnych 12 miesięcy obejmujące sprawowanie ochrony osób i mienia, o której mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. 2021 r. 1995) o wartości nie mniejszej niż:
Cz. nr 1: 45 000 zł brutto
Cz. nr 2: 45 000 zł brutto
Cz. nr 3: 38 000 zł brutto
Cz. nr 4: 38 000 zł brutto
Cz. nr 5: 45 000 zł brutto
Cz. nr 6: 45 000 zł brutto
wskazane wartości w cz. 1-6 dotyczą KAŻDEJ z co najmniej dwóch usług
- co najmniej dwie usługi w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia za okres dowolnych, wskazanych przez Wykonawcę, kolejnych 12 miesięcy obejmujące sprawowanie ochrony osób i mienia, o której mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. 2021 r. 1995) o wartości nie mniejszej niż:
cz. nr 7: 130 000 zł brutto KAŻDA z co najmniej dwóch usług

- co najmniej dwie usługi w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia oraz ochrony osób i mienia wraz z usługą nadzoru przy użyciu alarmu i monitoringu wizyjnego wraz z grupą patrolowo - interwencyjną w obiekcie (lub obiektach) użyteczności publicznej za okres dowolnych, wskazanych przez Wykonawcę, kolejnych 12 miesięcy obejmujące sprawowanie ochrony osób i mienia, o której mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. 2021 r. 1995) o wartości nie mniejszej niż:
cz. nr 8: 140 000 zł brutto KAŻDA z co najmniej dwóch usług

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż pięć [ 5 ] dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu - Zamawiający będzie żądał dostarczenia podmiotowych środków dowodowych:
1) Koncesję, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
i mienia (t.j. Dz. U. 2021 r. 1995).
2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech [ 3 ] lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich trzech [ 3 ] miesięcy, zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie składania ofert:
I.
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
2. Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy (załącznik nr 2 do SWZ).
3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego [KRS], Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [CEiDG] lub innego właściwego rejestru - celem potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
4. Pełnomocnictwo* dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia - dotyczy sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty.
5. Przedmiotowe środki dowodowe– zgodnie z pkt. 8 SWZ – jeżeli dotyczy
6. Uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa – zgodnie z pkt. 16.9.1 pkt. 3) SWZ - jeżeli dotyczy.
Sam fakt złożenia pliku „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” nie wyczerpuje znamion wykazania działania zachowania ich poufności – zgodnie z pkt. 16.9.1 pkt. 4) SWZ - jeżeli dotyczy.
* Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii

II.
W sytuacji, w której Wykonawcą są podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia dostarczają - jeżeli dotyczy:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
2. Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy (załącznik nr 2 do SWZ), składane przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 117 ust. 4 ustawy - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcja, Spółki Cywilne) – załącznik nr 6 do SWZ.
4. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego [KRS], Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [CEiDG] lub innego właściwego rejestru - celem potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
5. Pełnomocnictwo* dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
6. Przedmiotowe środki dowodowe– zgodnie z pkt. 8 SWZ – jeżeli dotyczy
7. Uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa – zgodnie z pkt. 16.9.1 pkt. 3) SWZ - jeżeli dotyczy
Sam fakt złożenia pliku „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” nie wyczerpuje znamion wykazania działania zachowania ich poufności – zgodnie z pkt. 16.9.1 pkt. 4) SWZ - jeżeli dotyczy.
* Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W sytuacji, w której Wykonawcą są podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia dostarczają - jeżeli dotyczy:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
2. Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy (załącznik nr 2 do SWZ), składane przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 117 ust. 4 ustawy - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcja, Spółki Cywilne) – załącznik nr 6 do SWZ.
4. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego [KRS], Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [CEiDG] lub innego właściwego rejestru - celem potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
5. Pełnomocnictwo* dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
6. Przedmiotowe środki dowodowe– zgodnie z pkt. 8 SWZ – jeżeli dotyczy
7. Uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa – zgodnie z pkt. 16.9.1 pkt. 3) SWZ - jeżeli dotyczy
Sam fakt złożenia pliku „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” nie wyczerpuje znamion wykazania działania zachowania ich poufności – zgodnie z pkt. 16.9.1 pkt. 4) SWZ - jeżeli dotyczy.
* Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projekt umowy, w tym ewentualne treści dotyczące zmian do umowy, stanowi załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy
(odpowiednio do części).
Rodzaj i zakres zmian umowy i warunków ich wprowadzenia określono w § 7.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/768693

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Ogólne informacje:
1.1.Przedmiot zam. zostanie wyk. na rzecz Zam. na ryzyko Wyk. i w ramach przysług. mu wynagr.
1.2.Szczeg. opis przed. zam. znajduje się w zał. nr 1.1 – 1.8 do SWZ (odpow. do cz.) i w treść Zał. nr 3 do SWZ – Projekt umowy -§ 2.
1.3.Z uwagi na brak możl. dokł. przewidzenia ilości REALNIE WYKORZ. GODZ. W CZ. NR 7 w toku realizacji umowy, Zamawiający wskazał SZACOWANE LICZBY OSOBOGODZIN W PODZIALE NA ZAD. 1 i 2 w zał. nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy.
W toku realizacji zawartej umowy, Zamaw. szacuje, iż dokona zlecenia usługi ochrony w min. 50 % wartości, na jaką zostanie zawarta umowa.
1.4.Zamawiający zastrzega, iż przedm. zam. ma być wyk. przez kalif. pracowników ochrony wpisanych na listę prac. kwalifikowanych w zakresie ochrony.
1.5.Zamaw. w trakcie real. zam. przewiduje możl. skorz. z prawa opcji na podst. art. 441 ust. 1 ustawy.
Prawo opcji będzie polegać na możl. zlecenia dod. usługi ochrony, które będą uzg. z Wyk. z wyprzedz. (z wyj. usługi dozoru grupy interw. na wezw., która winna być realizowana w trybie natychmiast.) i realizowane dod. po cenie dod. roboczogodziny podanej w ofercie Wyk., w tym możl. skorz. przez Zamaw. z dozoru grupy interw. na wezwanie, w zależności od potrzeb Zamaw.
Zamaw. nie określa wymiaru godz. obj. prawem opcji a tylko wartość % dla udz. wart. zam. Prawo opcji wyniesie max. 50 % udz. wart.zam. gwar. obj. przedm. zam.
Okoliczn. skorz.a z prawa opcji wsk. w § 1 ust. 6 – 12 Projektu umowy.
1.6.Zamaw. wymaga zatrud. przez Wyk. lub Podwyk. na podstawie stos. osób wyk. czynności w zakresie real. zam.
1.7.Zamaw. zastrzega obow. osobistego wyk. przez Wyk. klucz. zadań, tj. czynności w zakresie usług ochrony posiadania uprawn., o których mowa w pkt. 5.4. SWZ.
Wyk. nie może powierzyć wyk. ww. kluczowych zadań podwyk.
1.8.Realizacja przedmiotu zamówienia - termin:
1.8.1. od godz. 7.00 dnia następ.o po dniu zaw. Um. przez 12 m-cy do godz. 7.00 ost. dnia jej obow. – dot. cz. nr 1-6
1.8.2. sukcesywnie przez 12 m-cy od dnia następ. po dniu zaw. umowy – dot. cz. nr 7
1.8.3. od godz. 6.00 dnia następ. po dniu zaw. Um. przez 12 m-cy do godz. 6.00 ostat. dnia jej obow.– dot. cz. nr 8
1.9.Umowa zawarta w wyniku przedm. postęp. wygaśnie mimo niewykorz. środków na jaką zostanie zawarta umowa, po upływie terminu obow. umowy, wsk. w pkt. 4.1.2. SWZ (dot. cz. nr 7) lub wykorz. środków mimo nieupłynięcia terminu (dot. cz. nr 7) lub w sytuacji, gdy kwota pozostała do wyczerpania środków (w cz. nr 7) będzie mniejsza niż wartość ostatniej płatności na rzecz Wyk. (w cz. nr 7).
1.10.O udzielenie zamów. mogą ubiegać się wyk., którzy: nie podlegają wykl.
- na podst. art. 108 ust. 1 ustawy (z zastrz. art. 110 ust. 2 ustawy).
- na podst. art. 109 ust. 1 pkt. 4, 8, 9, 10 ustawy
- na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg. rozw. w zakresie przeciwdz. wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służ. ochronie bezp. nar. (Dz. U. z 2022 poz. 835), zw. dalej ustawą o szczeg. rozw.
1.11.Nieokr. w ofercie Ceny skutk. będzie odrz. oferty Wyk. z przedm. postęp. na podst. art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, tj. „treść jest niezg. z war. zam.”.
1.12.Zam. określa min. Czas przybycia patrolu interw. na nie mniej niż 5 pełnych min. zeg. (odpow. do cz.) oraz max. Czas przybycia patrolu interw. na nie więcej niż 20 pełnych min. zeg. (odp. do cz.).
1.13.Nieokreślenie przez Wyk. w ofercie Czasu przybycia patrolu interw. Skutk. będzie uznaniem przez Zamaw., iż Wyk. zaoferował max. Czas przybycia patrolu interw.(odpo.w do cz.).
1.14.Wsk. przez Wyk. dłuższego Czasu przybycia patrolu interw. niż 20 pełnych minut zeg. (odp. do cz.) skutkować będzie odrz. oferty, zgodnie z art. 226 ust. 5 ustawy, tj. „treść jest niezgodna z warunkami zamówienia” (odpow. do cz.).
1.15. Wsk. przez Wyk. krótsz. Czasu przybycia patrolu interw. niż 5 pełnych min. zeg. (odpow. do cz.) skutkować będzie uznaniem przez Zamaw., iż Wyk. zaoferował najkr. Czas przybycia patrolu interw. (odp. do cz.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.