eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słomniki › DOSTAWA I MONTAŻ NAPĘDÓW DO DRZWI PRZYMYKOWYCHOgłoszenie z dnia 2023-07-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTAWA I MONTAŻ NAPĘDÓW DO DRZWI PRZYMYKOWYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357372498

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: św. Jadwigi Królowej 2

1.5.2.) Miejscowość: Słomniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-090

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 (12) 388 29 99

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spzozslomniki@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozslomniki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-30e1e1c8-ffd5-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA I MONTAŻ NAPĘDÓW DO DRZWI PRZYMYKOWYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-30e1e1c8-ffd5-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00285813

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00096827/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa i montaż automatów do drzwi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Dostosowanie SPZOZ PRZYCHODNI ZDROWIA W SŁOMNIKACH do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241932

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 3/TP/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 134146,34 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż napędów do drzwi przymykowych do istniejących drzwi aluminiowych (kolor biały lub srebrny) do skrzydła czynnego.
2. Parametry drzwi, na których będą zamontowane automaty (4 szt.):
a) Wymiary drzwi: szerokość 103 cm, wysokość 206 cm.,
b) materiał: aluminium,
c) konstrukcja: drzwi przymykowe.
3. Zamówienie obejmuje:
a) demontaż istniejących akcesoriów, klamek i montaż pochwyt/gałka;
b) wymianę 4 zamków zapadkowych na zamki rolkowe tej samej konfiguracji, kompatybilne z istniejącymi zaczepami, dostosowanymi do systemu SOBINCO
4. Minimalne wymogi techniczne:
a) Regulowany czas otwarcia drzwi;
b) Napęd do wysokości 7 cm - ze względu na konstrukcje drzwi wymagany napęd do 7 cm;
c) Napęd dedykowany przejściom o dużym natężenia ruchu;
d) Po zaniku zasilania napęd ma zamknąć drzwi bez ich ryglowania;
e) Napęd umożliwiający otwarcie ciężkich drzwi - do 300 kg.;
f) Od zewnątrz: aktywacja drzwi czujką ruchu, a od wewnątrz przycisk bezdotykowy,
g) zabezpieczenie stref bocznych,
h) maksymalny pobór mocy: do 240 W.
5. Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje doprowadzenie instalacji elektrycznej z miejsca wskazanego przez zamawiającego (zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ).
6. Wymagania jakościowe – dostarczane urządzenia muszą spełniać wymagania normy PN-EN16005 lub równoważnej.
7. Maksymalny czas reakcji serwisu: 72 h od zgłoszenia, przy czym przez czas reakcji Zamawiający rozumie czas przybycia serwisanta i podjęcie naprawy usterki w siedzibie Zamawiającego, liczony od momentu zgłoszenia awarii. Termin obowiązuje w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 do godz. 18:00. Dla zgłoszeń dokonanych po godz. 16:00, czas reakcji liczy się od godz. 6:00 następnego dnia roboczego. Jeśli termin upływa w dzień wolny od pracy lub sobotę, termin wyznacza się na godz. 6:00 pierwszego dnia roboczego następującego po dniach wolnych od pracy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31720000-9 - Urządzenia elektromechaniczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Jedyna złożona oferta podlega odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 158055,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 158055,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.