eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kętrzyn › "DOSTAWA NAWOZÓW MINERALNYCH, ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I NASION DO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KAROLEWIE (II półrocze)"Ogłoszenie z dnia 2022-08-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„DOSTAWA NAWOZÓW MINERALNYCH, ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I NASION DO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KAROLEWIE (II półrocze)”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie

1.3.) Oddział zamawiającego: ZSCKR w Karolewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280260652

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karolewo 12

1.5.2.) Miejscowość: Kętrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: (0-89) 752-47-53

1.5.8.) Numer faksu: (0-89) 752-47-53

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsckr@karolewo.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.karolewo.com/bip

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.karolewo.com/bip

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PODLEGŁA I NADZOROWANA PRZEZ MINISTRA RONICTWA I ROZWOJU WSI

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„DOSTAWA NAWOZÓW MINERALNYCH, ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I NASION DO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KAROLEWIE (II półrocze)”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ef03c7e-f850-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00285643

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00335571/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 „Dostawa nawozów mineralnych, środków ochrony roślin i nasion do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie(II półrocze)”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00232118/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSCKR/2/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 315116,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z Załącznikiem nr 1a do SIWZ- Nawozy mineralne: Część I zamówienia

4.5.3.) Główny kod CPV: 24000000-4 - Produkty chemiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

24400000-8 - Nawozy azotowe i związki azotu

4.5.5.) Wartość części: 225000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z Załącznikiem nr 1b do SIWZ- Środki ochrony roślin: Część II zamówienia

4.5.3.) Główny kod CPV: 24451000-0 - Pestycydy

4.5.5.) Wartość części: 35000 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z Załącznikiem nr 1c do SIWZ- Nasiona: Część III zamówienia

4.5.3.) Główny kod CPV: 03111000-2 - Nasiona

4.5.5.) Wartość części: 55116,80 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 253727,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 253727,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 253727,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „CHEMIROL” Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5571589655

7.3.3) Ulica: ul. Przemysłowa 3

7.3.4) Miejscowość: Mogilno

7.3.5) Kod pocztowy: 88-300

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 253727,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 32120,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 32120,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 32120,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „CHEMIROL” Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5571589655

7.3.3) Ulica: ul. Przemysłowa 3

7.3.4) Miejscowość: Mogilno

7.3.5) Kod pocztowy: 88-300

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 32120,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 49558,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 49558,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 49558,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „CHEMIROL” Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5571589655

7.3.3) Ulica: ul. Przemysłowa 3

7.3.4) Miejscowość: Mogilno

7.3.5) Kod pocztowy: 88-300

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 49558,68 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.