eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kętrzyn › "DOSTAWA NAWOZÓW MINERALNYCH, ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I NASION DO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KAROLEWIE (II półrocze)"Ogłoszenie z dnia 2022-06-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„DOSTAWA NAWOZÓW MINERALNYCH, ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I NASION DO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KAROLEWIE (II półrocze)”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie

1.3.) Oddział zamawiającego: ZSCKR w Karolewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280260652

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karolewo 12

1.5.2.) Miejscowość: Kętrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: (0-89) 752-47-53

1.5.8.) Numer faksu: (0-89) 752-47-53

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsckr@karolewo.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.karolewo.com/bip

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PODLEGŁA I NADZOROWANA PRZEZ MINISTRA RONICTWA I ROZWOJU WSI

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„DOSTAWA NAWOZÓW MINERALNYCH, ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I NASION DO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KAROLEWIE (II półrocze)”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ef03c7e-f850-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00232118

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00335571/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 „Dostawa nawozów mineralnych, środków ochrony roślin i nasion do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie(II półrocze)”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.karolewo.com/bip

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Adres strony internetowej: www.karolewo.com/bip
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zsckr@karolewo.com
4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email zsckr@karolewo.com

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy (ZSCKR/2/2022).

9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. (Dz.U. z 2020r. poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Szymon Marchlewski SMLex doradztwo prawne, Sikiryckiego 4/20, 10-691 Olsztyn (zwanym dalej „SMLex”). Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO.

2. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia Państwu oferty, prowadzenia negocjacji, realizacji przedkontraktowych obowiązków oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SMLex, w tym w szczególności w celu rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia wzajemnych rozmów celem zawarcia umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z prowadzonych negocjacji lub przedkontraktowych obowiązków.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty powiązane z SMLex, świadczące usługi na rzecz SMLex oraz podmioty współpracujące z SMLex.

5. Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów powiązanych z SMLex poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże, sytuacja taka może się zdarzyć. Jeśli będziemy musieli przenieść Państwa dane osobowe do innych podmiotów SMLex poza UE / EOG, dopilnujemy, aby istniały specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych i zapewnimy, że odpowiedni poziom ochrony danych jest stosowany w celu ochrony danych.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z woli zawarcia umowy i prowadzenia współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność przedstawienia przez SMLex oferty zawarcia umowy prowadzenia negocjacji czy realizacji przez SMLex przedkontraktowych obowiązków.

9. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

10. Mogą Państwo skontaktować się z nami wysyłając pismo na adres: Szymon Marchlewski SMLex doradztwo prawne, Sikiryckiego 4/20, 10-691 Olsztyn.

10. W przypadku jakichkolwiek pytań mogą Państwo także skontaktować się z SMLex za pośrednictwem sekretariatu: tel.: 530 015 662, e-mail: smlex.biuro@gmail.com.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSCKR/2/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z Załącznikiem nr 1a do SIWZ- Nawozy mineralne: Część I zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 24000000-4 - Produkty chemiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24400000-8 - Nawozy azotowe i związki azotu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena oferty – 60% wagi
Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę ceny oferty brutto w PLN, podanej w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ.
Punkty za kryterium „Cena oferty” zostaną przyznane według wzoru:
C = (Cn / Co) x 60
gdzie:
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena oferty”
Cn - najniższa zaoferowana cena w PLN brutto spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Co - cena w PLN brutto ocenianej oferty
Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „Cena oferty” wynosi 60 pkt.
2) T- Termin dostawy jednorazowej ( 40 pkt.) – 40% wagi
będzie obliczany wg podanych niżej progów:
Do 24 godz. 40 pkt.
Pow. 24 godz. do 36 godz. 35 pkt.
Pow. 36 godz. do 48 godz. 20 pkt.
Pow. 48 godz. do 72 godz. 10pkt.
Powyżej 72 godz. 0 pkt

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „Termin dostawy jednorazowej” wynosi 40 pkt.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów obliczoną według wzoru:
P = C + T.
2. Zamawiający oceniał będzie złożone oferty wyłącznie w oparciu o wskazane powyżej kryteria.
3. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryteria wynosi 100 pkt.
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 6, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy jednorazowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z Załącznikiem nr 1b do SIWZ- Środki ochrony roślin: Część II zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 24451000-0 - Pestycydy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena oferty – 60% wagi
Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę ceny oferty brutto w PLN, podanej w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ.
Punkty za kryterium „Cena oferty” zostaną przyznane według wzoru:
C = (Cn / Co) x 60
gdzie:
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena oferty”
Cn - najniższa zaoferowana cena w PLN brutto spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Co - cena w PLN brutto ocenianej oferty
Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „Cena oferty” wynosi 60 pkt.
2) T- Termin dostawy jednorazowej ( 40 pkt.) – 40% wagi
będzie obliczany wg podanych niżej progów:
Do 24 godz. 40 pkt.
Pow. 24 godz. do 36 godz. 35 pkt.
Pow. 36 godz. do 48 godz. 20 pkt.
Pow. 48 godz. do 72 godz. 10pkt.
Powyżej 72 godz. 0 pkt

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „Termin dostawy jednorazowej” wynosi 40 pkt.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów obliczoną według wzoru:
P = C + T.
2. Zamawiający oceniał będzie złożone oferty wyłącznie w oparciu o wskazane powyżej kryteria.
3. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryteria wynosi 100 pkt.
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 6, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy jednorazowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z Załącznikiem nr 1c do SIWZ- Nasiona: Część III zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 03111000-2 - Nasiona

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena oferty – 60% wagi
Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę ceny oferty brutto w PLN, podanej w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ.
Punkty za kryterium „Cena oferty” zostaną przyznane według wzoru:
C = (Cn / Co) x 60
gdzie:
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena oferty”
Cn - najniższa zaoferowana cena w PLN brutto spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Co - cena w PLN brutto ocenianej oferty
Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „Cena oferty” wynosi 60 pkt.
2) T- Termin dostawy jednorazowej ( 40 pkt.) – 40% wagi
będzie obliczany wg podanych niżej progów:
Do 24 godz. 40 pkt.
Pow. 24 godz. do 36 godz. 35 pkt.
Pow. 36 godz. do 48 godz. 20 pkt.
Pow. 48 godz. do 72 godz. 10pkt.
Powyżej 72 godz. 0 pkt

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „Termin dostawy jednorazowej” wynosi 40 pkt.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów obliczoną według wzoru:
P = C + T.
2. Zamawiający oceniał będzie złożone oferty wyłącznie w oparciu o wskazane powyżej kryteria.
3. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryteria wynosi 100 pkt.
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 6, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy jednorazowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następującego podmiotowego środka
dowodowego: oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającym

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone
do oferty zgodnie z zapisami w rozdz. X pkt 10 SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.
3. Podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w rozdz. VII pkt 3 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców – rozdział XIX pkt 6.
5. Przepisy Pzp oraz postanowienia niniejszej SWZ dotyczące Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy.
2. Dopuszczalna jest zmiana umowy, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp.
3. Ponadto, Strony przewidują możliwość dokonania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności trudnych do przewidzenia, przy zachowaniu należytej staranności w chwili zawarcia umowy, na które to okoliczności Strony nie miały wpływu, w tym spowodowanych zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego; siłą wyższą (rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub w części) - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego.
4. Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 3 jest wystąpienie przez wnioskującego o ich dokonanie w umowie do drugiej strony umowy z wnioskiem na piśmie pod rygorem nieważności, zawierającym stosowne uzasadnienie dokonania zmian, niezwłocznie od powzięcia wiadomości o okolicznościach będących podstawą dokonania zmian.
5. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w treści umowy.
6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności przenieść na osobę trzecią wierzytelności z niniejszej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.