eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno Odrzańskie › POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM NA ROBOTY BUDOWLANE - ROBOTY KONSERWACYJNO - NAPRAWCZE DACHÓW Z DACHÓWKI I BLACHODACHÓWKIOgłoszenie z dnia 2022-08-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM NA ROBOTY BUDOWLANE – ROBOTY KONSERWACYJNO – NAPRAWCZE DACHÓW Z DACHÓWKI I BLACHODACHÓWKI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 080519145

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słubicka 10

1.5.2.) Miejscowość: Krosno Odrzańskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-600

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 44wog.zam.publ@ron.mill.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.44wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Wojskowa Jednostka Budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM NA ROBOTY BUDOWLANE – ROBOTY KONSERWACYJNO – NAPRAWCZE DACHÓW Z DACHÓWKI I BLACHODACHÓWKI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0dd6f856-116e-11ed-a35f-e2885ab918a3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00285420

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00083272/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.25 NAPRAWA DACHÓW Z DACHÓWKI ORAZ NAPRAWA POKRYCIA Z BLACHODACHÓWKI bud 1,2,3,6,17,20 - Krosno Odrzańskie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

portal.smartpzp.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: portal.smartpzp.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W prowadzonym postępowaniu
komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie zgodnie z wyborem zamawiającego tj. poprzez Portal
Smart
Pzp dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w Zakładce – BIP – OGŁOSZENIA – PLATFORMA ZAKUPOWA – SMART
PZP oraz pod adresem www. portal.smartpzp.pl/44wog.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 37/TP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 202891,17 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty konserwacyjno – naprawcze dachów
z dachówki i blachodachówki.
Na potrzeby 44 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Krośnie Odrzańskim ze względu na ubytki i uszkodzenia pogodowe w połaciach dachów ceramicznych (5 dachów) oraz znaczny stopień zużycia pokrycia dachu z blachy trapezowej budynku warsztatowego należy uzupełnić pokrycie z dachówki i dokonać wymiany pokrycia na blachodachówkę w zakresie wyszczególnionym w kosztorysach szczegółowych stanowiących załączniki do umowy.

Zakres robót budowlanych obejmuje :
1. Wymiana pojedynczych dachówek karpiówek ceramicznych w połaciach dachowych około 540 szt. na 5 dachach ceramicznych.
2. Uzupełnienie obróbek blacharskich mirów ogniowych, koszy i okapów z blachy ocynkowanej (dotyczy tylko hali warsztatowej)
3. Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej nie nadające się do użytku – budynek nr 6
4. Wymiana obróbek blacharskich
5. Wymiana ołacenia dachu
6. Transport złomu z załadunkiem i wyładunkiem na magazyn SOI Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 7
7. Folia wstępnego krycia FWK układana na krokwiach
8. Demontaż i montaż nowych czerpni i wyrzutni wentylacyjnych
9. Montaż blachodachówki z blachy powlekanej w kolorze czerwieni
10. Montaż płotków śniegowych, rynien i rur spustowych, gąsiorów z blachy
11. Wymiana stolarki okiennej na poddaszu
12. Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych

Zakres robót elektrycznych
a) Wymiana instalacji odgromowej
b) Pomiary instalacji odgromowej
c) Wywóz i utylizacja zdemontowanych materiałów

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 57 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu
- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ zgodnie z art. 112 ustawy Pzp.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełniania ww. warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełniania ww. warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełniania ww. warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek w ww. zakresie jeśli oświadczy, że dysponuje co najmniej jedną osobą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a także aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, oraz kserokopię świadectw kwalifikacyjnych - min. jedna osoba z uprawnieniami E (eksploatacja) i D (dozór) do 1 kV. zakresie obsługi, konserwacji i remontów urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie szczególnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci).
Wykonawca spełni warunek w ww. zakresie jeśli przedstawi minimum jedną robotę budowlaną w zakresie pokrycia dachowego na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł sto tysięcy zł.) z dowodem potwierdzającym jej należyte wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia o braku
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00285195/01 z dnia 2022-08-01
2022-08-01 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
skazania za przestępstwa wskazane w art. 108 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2021r., poz. 1129 ze zm.) - załącznik nr 9.
b) oświadczenia składane w związku z art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2021r., poz. 1129 ze zm.) o braku wyroku sądu lub decyzji o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ZUS - załącznik
nr 7.
c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp.
d) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 108 ust 1 pkt 4 tj. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia
wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - załącznik nr 8.
e) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 108 ust 1 pkt. 5 i pkt. 6 brak podstaw do wykluczenia ze względu na
zakłócenie konkurencji załącznik nr 4.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
2) Pisemne zobowiązanie podmiotów załącznik nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy)
Wykonawca składa pisemne zobowiązanie wyłącznie w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego przy spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu. Dokument ten jest niezbędny do dokonania wstępnej oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu i ustalenia, w jakim zakresie wykonawca wykazuje spełnianie warunków samodzielnie, a w jakim korzysta z potencjału
podmiotu trzeciego oraz jaki zakres tego potencjału został wykonawcy udzielony.
Uwaga: Zobowiązanie składane jest w oryginale i podpisane elektronicznie podpisem elektronicznym przez podmiot udostępniający
zasoby.
3) Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub inny dokument z którego jednoznacznie wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy
jeśli uprawnienie to nie wynika z ogólnodostępnych dokumentów rejestrowych lub z przepisów prawa a także w przypadku składnia
oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie. (konsorcjum, spółka cywilna).
UWAGA: Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub w formie odpisu notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy o której mowa w art. 454 ustawy Pzp.
2. W trakcie trwania umowy dopuszcza się wprowadzenie zmian wskazanych w art. 455 ustawy Pzp oraz następujących
zmian do jej treści:
1) danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy, siedziby, adresu, numeru konta bankowego, osób upoważnionych
jako przedstawiciele stron, itp.
2) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Wszystkie wprowadzone zmiany mogą być dokonane tylko w odpowiednim zakresie, który wynika z okoliczności
powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy.
4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
5. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z
wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania i którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia umowy, której treść wykonawcy otrzymują jako załącznik do niniejszej
SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-18 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: portal.smartpzp.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-18 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.