eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krotoszyn › Zakup i dostawa ciągnika rolniczego z nawigacją dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp. w ramach projektu pn. "Inteligentne Specjalizacje w Powiecie Krotoszyńskim (...)"Ogłoszenie z dnia 2022-07-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa ciągnika rolniczego z nawigacją dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp. w ramach projektu pn. „Inteligentne Specjalizacje w Powiecie Krotoszyńskim (...)"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Krotoszyński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854754

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10

1.5.2.) Miejscowość: Krotoszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 725-42-56

1.5.8.) Numer faksu: 62 725-34-23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@starostwo.krotoszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-krotoszyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_krotoszyn

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa ciągnika rolniczego z nawigacją dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp. w ramach projektu pn. „Inteligentne Specjalizacje w Powiecie Krotoszyńskim (...)"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-482d3f92-f797-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00284975

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014581/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Zakup i dostawa maszyny rolniczej (ciągnik rolniczy z osprzetem)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Inteligentne Specjalizacje w Powiecie Krotoszyńskim – adaptacja pomieszczeń i wyposażenie pracowni w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Nr RPWP.09.03.02-30-0003/20-00

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00230477/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Or.272.13.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę ciągnika rolniczego (1 szt.) wraz z nawigacją (1 szt.)kompatybilną z oferowanym ciągnikiem.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały
w Zał.nr1 do SWZ (OPZ). Zamawiający określił minimalne parametry techniczne jakie winien spełniać sprzęt oferowany przez Wykonawcę. 2.Przedmiot zamówienia zakupiony zostanie na potrzeby ZSP w Koźminie Wlkp. Jednocześnie ZSP w Koźminie Wlkp. będzie jego Posiadaczem/ Użytkownikiem. 3.ZSP w Koźminie Wlkp. w niniejszej SWZ nazywany będzie zamiennie Użytkownikiem lub Posiadaczem. 4.Ciągnik oraz system nawigacji muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych. Nie wymagające żadnych
dodatkowych nakładów, gotowe do użytku. Wyprodukowane w latach 2021-2022. 5.Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty, niezbędne do jego prawidłowego użytkowania. 6.Ciągnik musi spełniać wymagania przepisów o ruhu drogowym z zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - „Prawo o
ruchu drogowym”(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.). Ciągnik musi posiadać aktualną homologację pozwalającą na dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2015 r. poz. 343 z zm.). 7.Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymaganiom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w tym wymaganiom w zakresie umożliwiającym rejestrację i dopuszczenie do ruchu drogowego określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.) oraz rozporządzeniach Wykonawczych do tej ustawy, w szczególności: 1) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.) 2)rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich
przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2015 r. poz. 1475 ze zm.) w zakresie jakim ww. przepisy mają zastosowanie do przedmiotu zamówienia. 8.Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny za przedmiot zamówienia, zobowiązany jest do: 1) przeszkolenia trzech pracowników dydaktycznych (nauczycieli) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Koźminie Wlkp. -
pracowników Użytkownika, w zakresie obsługi sprzętu – w dniu dostawy sprzętu. 2)dostarczenia ciągnika z nawigacją do siedziby Użytkownika – Zespół
Szkół Ponadpodstawowych w Koźminie Wlkp. Transport sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia do siedziby Użytkownika odbywać się będzie na własny koszt i ryzyko Wykonawcy. 9. Gwarancja. Wydłużenie gwarancji na sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia stanowić będzie jedno z kryteriów oceny
ofert - wydłużenie gwarancji. 1)Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na ciągnik rolniczy oraz system nawigacji wynosi 18 miesięcy licząc od daty podpisania pozytywnego protokołu zdawczo-odbiorczego. 2)Gwarancja obejmuje m.in.: a)serwis gwarancyjny, wymagany przez producenta w celu utrzymania gwarancji, przeglądy międzyokresowe sprzętu oraz urządzeń. W zaoferowanym przez Wykonawcę okresie gwarancji, serwisy gwarancyjne,
przeglądy międzyokresowe, będą wykonywane bezpłatnie; w okresie gwarancji wszystkie koszty serwisu, przeglądów, napraw, koszt materiałów i części zamiennych ponosi Wykonawca. b) bezpłatną wymianę wszystkich oryginalnych części zamiennych niezbędnych do wykonania serwisu gwarancyjnego, przeglądów technicznych i napraw w okresie gwarancyjnym, w tym części eksploatacyjne – oleje, filtry płyny wymieniane w trakcie przeglądu (nie dotyczy olejów, płynów ulegających naturalnemu zużyciu – uzupełnianych pomiędzy przeglądami, których koszt ponosi Użytkownik), c)serwis gwarancyjny, przeglądy międzyokresowe sprzętu i urządzeń, naprawy odbywać się będą w siedzibie Użytkownika. W okresie gwarancji, koszty dojazdu oraz wykonania serwisu, przeglądów, napraw pokrywa Wykonawca. 3)Zamawiający
wymaga, aby czas reakcji serwisu wynosił maksymalnie do 2 dni roboczych od czasu powiadomienia przez Zamawiającego lub Użytkownika (przez czas reakcji rozumie się dotarcie serwisu na miejsce do Użytkownika). 4)Wykonawca, w terminie obowiązywania gwarancji i w ramach udzielonej gwarancji zobowiązuje się do usunięcia jakichkolwiek wad ujawnionych w trakcie eksploatacji sprzętu – w ciągu 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia wady przez Zamawiającego lub Użytkownika. 5)W przypadku stwierdzenia ukrytych wad technicznych przedmiotu zamówienia koszty napraw pokryje Wykonawca. 6)W
okresie gwarancji ewentualny koszt transportu w celu dokonania naprawy ponosi Wykonawca. 7)W okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia wady, bądź usterki uniemożliwiającej skuteczną naprawę, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego sprzętu na wolne od wad, w terminie 14 dni kalendarzowych od zaistnienia okoliczności powodujących tę
wymianę.8) Korzystanie z uprawnień gwarancyjnych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu wad lub nienależytej jakości produktów zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne rzeczy. 9)W przypadku zaistnienia w okresie gwarancyjnym konieczności przemieszczania przedmiotu umowy do siedziby Wykonawcy w związku z przeglądem gwarancyjnym lub ze stwierdzeniem usterek, których nie można wykonać lub usunąć w siedzibie Użytkownika, koszty przemieszczenia przedmiotu zamówienia od i do Użytkownika ponosi Wykonawca.
Przekazanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy na czas naprawy i jego odbiór musi nastąpić protokolarnie. 10)W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia usterki, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania w okresie gwarancyjnym, a Wykonawca zobowiązuje się udostępnić nieodpłatnie pojazd zastępczy wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż pojazd stanowiący przedmiot zamówienia, posiadający aktualne ubezpieczenie OC i AC, w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty pisemnego zgłoszenia takiego żądania. 11)Pojazd zastępczy musi umożliwiać prace na takim samym lub wyższym poziomie technicznym funkcjonalnym jak pojazd będący własnością Zamawiającego. Pojazd zastępczy pozostanie do dyspozycji Zamawiającego do czasu wykonania naprawy w okresie gwarancyjnym. 12)Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia spowodowane przez Użytkownika w wyniku eksploatacji niezgodnej z dostarczonymi instrukcjami obsługi i konserwacji. 13)Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody wyrządzone wskutek dostarczenia wadliwego przedmiotu umowy. 14)Naprawy będą wykonywane przez serwis w terminach i na warunkach zawartych w książce gwarancyjnej, z zastrzeżeniem zapisów niniejszej SWZ w tym projektu umowy. 15)Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony na podstawie indywidulanych zleceń Zamawiającego lub Użytkownika. 12.Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 1)Komplet dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji
ciągnika, w tym świadectwo zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu; 2) Gwarancję, 3)Dokumentację techniczną sprzętu, 4)Instrukcję obsługi w języku polskim i katalog części zamiennych, 5)Dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, w tym wykaz punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do wykonywania serwisu, przeglądów technicznych oraz napraw gwarancyjnych,6)Książkę serwisową w języku polskim. 7)Inne dokumenty
wydane dla Użytkownika sprzętu. 13. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy określony w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. 14. W formularzu opis danych technicznychoferowanego przez Wykonawcę sprzętu - Zał. Nr 1 a do SWZ należy podać nazwy producenta sprzętu i dane niezbędne do zweryfikowania oferowanego sprzętu (np. nazwa producenta, marka, typ, model - dane identyfikujące dany sprzęt). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do dokonania opisu oferowanego produktu potwierdzającego spełnianie wymagań postawionych przez Zamawiającego.
Każda pozycja formularza opis danych technicznych oferowanego przez Wykonawcę sprzętu - Zał.Nr 1 a do SWZ, musi być wypełniona. Przez wypełnienie, Zamawiający rozumie podanie danych charakteryzujących oferowany sprzęt, w tym danych technicznych, a niezbędnych do zweryfikowania oferowanego produktu potwierdzający spełnianie warunków postawionych przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się wpisywania stwierdzeń np. „zgodnie ze specyfikacją”, „TAK” itp.Dane należy określić w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości (należy zindywidualizować ofertę). Powyższe służyć będzie ocenie czy oferowany towar spełnia wymagania Zamawiającego oraz aby w rzetelny sposób porównać złożone przez
Wykonawców oferty. 15.Wykonawca dostarczy zamawiany sprzęt we własnym zakresie i na własny koszt do siedziby Użytkownika, w dni robocze od poniedz. do piątku w godz. 8.00 do 15:00. 16. Wykonawca odpowiada za sprzęt w czasie
transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. 17. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia. 18. Dostarczony sprzęt zostanie przyjęty przez Zamawiającego w siedzibie Użytkownika. Z odbioru sporządzany będzie protokół zdawczo-odbiorczy, w którym zostaną zapisane wszelkie ewentualne uwagi dotyczące dostarczanego sprzętu. Pozytywny protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

4.5.3.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34390000-7 - Akcesoria do ciągników

34933000-6 - Sprzęt nawigacyjny

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w POSTĘPOWANIU NIE ZŁOŻONO ŻADNEJ OFERTY.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.