eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krotoszyn › Zakup i dostawa ciągnika rolniczego z nawigacją dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp. w ramach projektu pn. "Inteligentne Specjalizacje w Powiecie Krotoszyńskim (...)"Ogłoszenie z dnia 2022-06-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa ciągnika rolniczego z nawigacją dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp. w ramach projektu pn. „Inteligentne Specjalizacje w Powiecie Krotoszyńskim (...)"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Krotoszyński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854754

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10

1.5.2.) Miejscowość: Krotoszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 725-42-56

1.5.8.) Numer faksu: 62 725-34-23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@starostwo.krotoszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-krotoszyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa ciągnika rolniczego z nawigacją dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp. w ramach projektu pn. „Inteligentne Specjalizacje w Powiecie Krotoszyńskim (...)"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-482d3f92-f797-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00230477

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014581/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Zakup i dostawa maszyny rolniczej (ciągnik rolniczy z osprzetem)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Inteligentne Specjalizacje w Powiecie Krotoszyńskim – adaptacja pomieszczeń i wyposażenie pracowni w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Nr RPWP.09.03.02-30-0003/20-00

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_krotoszyn

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_krotoszyn

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 pzp., podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. Zamawiający rekomenduje formaty .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg), ze szczególnym
wskazaniem na .pdf. Ofertę, a także oświadczenie o braku po staw do wykluczenia z postępowania składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (innaniż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_krotoszyn i formularza „Wyślij
wiadomość do zamawiającego” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 1)akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej
https://platformazakupowa.pl/strona/45- instrukcje. Wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3)
zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., 4) włączona obsługa JavaScript, 5)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6)szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu UTF8. 7)oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową
stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Z uwagi na ograniczone możliwości techniczne niniejszej platformy szczegółowe
informacje zostały zawarte w Rozdziale 26 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO informuję, że: 1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Krotoszyński kontakt: Starostwo Powiatowe z siedzibą ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn tel. 62 725-42-56, e-mail starosta@krotoszyn.pl, Marszałek
Województwa Wielkopolskiego z siedzibą al. Niepodległości 34, 71-614 Poznań, Minister Infrastruktury i Rozwoju. 2. Inspektorem ochrony danych jest: Andrzej Wichłacz, Starostwo Powiatowe w Krotoszynie ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn, email: iod@starostwo.krotoszyn.pl tel. 62 7254256 wew. 301 e-mail: iod@starostwo.krotoszyn.pl 3. Cel przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz w związku z archiwizowaniem dokumentów zgromadzonych w przedmiotowym postępowaniu, w tym przekazanie dokumentów/nośników danych do archiwum zakładowego. 4. Podstawa prawna przetwarzania danych: 1) art. 6 ust. 1 lit b i c RODO; 2) ustawa Prawo zamówień publicznych zwanej dalej pzp; 5. Odbiorca danych - dane osobowe mogą być przekazane: 1) osobom i podmiotom uprawnionym i upoważnionym na podstawie przepisów prawa, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych; 2) podmiotom świadczącym usługi doręczania pism; 3) dostawcom usług teleinformatycznych, którym zlecono usługi związane z przetwarzaniem danych
osobowych. 6. Czas przetwarzania: 1) dane osobowe osób, podmiotów będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 2) dane osobowe osób, podmiotów z którymi została zawarta umowa, a czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
3) oraz nie krócej niż przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz umów o dofinansowanie (jeżeli dotyczy). 7. Prawo osób, podmiotów, których dane dotyczą: 1) mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania. 2) nie mają prawa w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO do usunięcia danych osobowych; prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;, na podstawie art. 21 RODO prawa sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO 8. Prawo do wniesienia skargi: Osoba, podmiot, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
9. Wymóg podania danych: Osoba, podmiot będący uczestnikiem postępowania jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych. Powyższe wynika z obowiązku ustawowego określonego w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanego z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych osoby, podmiotu będących uczestnikami w postępowaniu wynikają z ustawy pzp. 10. Profilowanie danych: Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu. 11. Cel inny: Dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały pobrane.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, iż w związku z:1) art. 19 ust. 2i3ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych:- skorzystanie przez osobę,której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa wart.16rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą,-w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.2) art. 75 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych: - w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3rozporządzenia2016/679,zamawiający może żądać od osoby
występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Or.272.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę ciągnika rolniczego (1 szt.) wraz z nawigacją (1 szt.)kompatybilną z oferowanym ciągnikiem.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały
w Zał.nr1 do SWZ (OPZ). Zamawiający określił minimalne parametry techniczne jakie winien spełniać sprzęt oferowany przez Wykonawcę. 2.Przedmiot zamówienia zakupiony zostanie na potrzeby ZSP w Koźminie Wlkp. Jednocześnie ZSP w Koźminie Wlkp. będzie jego Posiadaczem/ Użytkownikiem. 3.ZSP w Koźminie Wlkp. w niniejszej SWZ nazywany będzie zamiennie Użytkownikiem lub Posiadaczem. 4.Ciągnik oraz system nawigacji muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych. Nie wymagające żadnych
dodatkowych nakładów, gotowe do użytku. Wyprodukowane w latach 2021-2022. 5.Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty, niezbędne do jego prawidłowego użytkowania. 6.Ciągnik musi spełniać wymagania przepisów o ruhu drogowym z zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - „Prawo o
ruchu drogowym”(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.). Ciągnik musi posiadać aktualną homologację pozwalającą na dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2015 r. poz. 343 z zm.). 7.Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymaganiom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w tym wymaganiom w zakresie umożliwiającym rejestrację i dopuszczenie do ruchu drogowego określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.) oraz rozporządzeniach Wykonawczych do tej ustawy, w szczególności: 1) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.) 2)rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich
przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2015 r. poz. 1475 ze zm.) w zakresie jakim ww. przepisy mają zastosowanie do przedmiotu zamówienia. 8.Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny za przedmiot zamówienia, zobowiązany jest do: 1) przeszkolenia trzech pracowników dydaktycznych (nauczycieli) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Koźminie Wlkp. -
pracowników Użytkownika, w zakresie obsługi sprzętu – w dniu dostawy sprzętu. 2)dostarczenia ciągnika z nawigacją do siedziby Użytkownika – Zespół
Szkół Ponadpodstawowych w Koźminie Wlkp. Transport sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia do siedziby Użytkownika odbywać się będzie na własny koszt i ryzyko Wykonawcy. 9. Gwarancja. Wydłużenie gwarancji na sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia stanowić będzie jedno z kryteriów oceny
ofert - wydłużenie gwarancji. 1)Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na ciągnik rolniczy oraz system nawigacji wynosi 18 miesięcy licząc od daty podpisania pozytywnego protokołu zdawczo-odbiorczego. 2)Gwarancja obejmuje m.in.: a)serwis gwarancyjny, wymagany przez producenta w celu utrzymania gwarancji, przeglądy międzyokresowe sprzętu oraz urządzeń. W zaoferowanym przez Wykonawcę okresie gwarancji, serwisy gwarancyjne,
przeglądy międzyokresowe, będą wykonywane bezpłatnie; w okresie gwarancji wszystkie koszty serwisu, przeglądów, napraw, koszt materiałów i części zamiennych ponosi Wykonawca. b) bezpłatną wymianę wszystkich oryginalnych części zamiennych niezbędnych do wykonania serwisu gwarancyjnego, przeglądów technicznych i napraw w okresie gwarancyjnym, w tym części eksploatacyjne – oleje, filtry płyny wymieniane w trakcie przeglądu (nie dotyczy olejów, płynów ulegających naturalnemu zużyciu – uzupełnianych pomiędzy przeglądami, których koszt ponosi Użytkownik), c)serwis gwarancyjny, przeglądy międzyokresowe sprzętu i urządzeń, naprawy odbywać się będą w siedzibie Użytkownika. W okresie gwarancji, koszty dojazdu oraz wykonania serwisu, przeglądów, napraw pokrywa Wykonawca. 3)Zamawiający
wymaga, aby czas reakcji serwisu wynosił maksymalnie do 2 dni roboczych od czasu powiadomienia przez Zamawiającego lub Użytkownika (przez czas reakcji rozumie się dotarcie serwisu na miejsce do Użytkownika). 4)Wykonawca, w terminie obowiązywania gwarancji i w ramach udzielonej gwarancji zobowiązuje się do usunięcia jakichkolwiek wad ujawnionych w trakcie eksploatacji sprzętu – w ciągu 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia wady przez Zamawiającego lub Użytkownika. 5)W przypadku stwierdzenia ukrytych wad technicznych przedmiotu zamówienia koszty napraw pokryje Wykonawca. 6)W
okresie gwarancji ewentualny koszt transportu w celu dokonania naprawy ponosi Wykonawca. 7)W okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia wady, bądź usterki uniemożliwiającej skuteczną naprawę, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego sprzętu na wolne od wad, w terminie 14 dni kalendarzowych od zaistnienia okoliczności powodujących tę
wymianę.8) Korzystanie z uprawnień gwarancyjnych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu wad lub nienależytej jakości produktów zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne rzeczy. 9)W przypadku zaistnienia w okresie gwarancyjnym konieczności przemieszczania przedmiotu umowy do siedziby Wykonawcy w związku z przeglądem gwarancyjnym lub ze stwierdzeniem usterek, których nie można wykonać lub usunąć w siedzibie Użytkownika, koszty przemieszczenia przedmiotu zamówienia od i do Użytkownika ponosi Wykonawca.
Przekazanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy na czas naprawy i jego odbiór musi nastąpić protokolarnie. 10)W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia usterki, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania w okresie gwarancyjnym, a Wykonawca zobowiązuje się udostępnić nieodpłatnie pojazd zastępczy wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż pojazd stanowiący przedmiot zamówienia, posiadający aktualne ubezpieczenie OC i AC, w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty pisemnego zgłoszenia takiego żądania. 11)Pojazd zastępczy musi umożliwiać prace na takim samym lub wyższym poziomie technicznym funkcjonalnym jak pojazd będący własnością Zamawiającego. Pojazd zastępczy pozostanie do dyspozycji Zamawiającego do czasu wykonania naprawy w okresie gwarancyjnym. 12)Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia spowodowane przez Użytkownika w wyniku eksploatacji niezgodnej z dostarczonymi instrukcjami obsługi i konserwacji. 13)Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody wyrządzone wskutek dostarczenia wadliwego przedmiotu umowy. 14)Naprawy będą wykonywane przez serwis w terminach i na warunkach zawartych w książce gwarancyjnej, z zastrzeżeniem zapisów niniejszej SWZ w tym projektu umowy. 15)Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony na podstawie indywidulanych zleceń Zamawiającego lub Użytkownika. 12.Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 1)Komplet dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji
ciągnika, w tym świadectwo zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu; 2) Gwarancję, 3)Dokumentację techniczną sprzętu, 4)Instrukcję obsługi w języku polskim i katalog części zamiennych, 5)Dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, w tym wykaz punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do wykonywania serwisu, przeglądów technicznych oraz napraw gwarancyjnych,6)Książkę serwisową w języku polskim. 7)Inne dokumenty
wydane dla Użytkownika sprzętu. 13. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy określony w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. 14. W formularzu opis danych technicznychoferowanego przez Wykonawcę sprzętu - Zał. Nr 1 a do SWZ należy podać nazwy producenta sprzętu i dane niezbędne do zweryfikowania oferowanego sprzętu (np. nazwa producenta, marka, typ, model - dane identyfikujące dany sprzęt). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do dokonania opisu oferowanego produktu potwierdzającego spełnianie wymagań postawionych przez Zamawiającego.
Każda pozycja formularza opis danych technicznych oferowanego przez Wykonawcę sprzętu - Zał.Nr 1 a do SWZ, musi być wypełniona. Przez wypełnienie, Zamawiający rozumie podanie danych charakteryzujących oferowany sprzęt, w tym danych technicznych, a niezbędnych do zweryfikowania oferowanego produktu potwierdzający spełnianie warunków postawionych przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się wpisywania stwierdzeń np. „zgodnie ze specyfikacją”, „TAK” itp.Dane należy określić w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości (należy zindywidualizować ofertę). Powyższe służyć będzie ocenie czy oferowany towar spełnia wymagania Zamawiającego oraz aby w rzetelny sposób porównać złożone przez
Wykonawców oferty. 15.Wykonawca dostarczy zamawiany sprzęt we własnym zakresie i na własny koszt do siedziby Użytkownika, w dni robocze od poniedz. do piątku w godz. 8.00 do 15:00. 16. Wykonawca odpowiada za sprzęt w czasie
transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. 17. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia. 18. Dostarczony sprzęt zostanie przyjęty przez Zamawiającego w siedzibie Użytkownika. Z odbioru sporządzany będzie protokół zdawczo-odbiorczy, w którym zostaną zapisane wszelkie ewentualne uwagi dotyczące dostarczanego sprzętu. Pozytywny protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34390000-7 - Akcesoria do ciągników

34933000-6 - Sprzęt nawigacyjny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oceny ofert zamawiający dokona na podstawie dokumentów, oświadczeń
składanych wraz z ofertą oraz kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert z uwzględnieniem zapisów ustawy pzp w zakresie uzupełniania, wyjaśniania dokumentów, oświadczeń wyjaśniania treści ofert, poprawa omyłek, wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny
(rażąco niska cena). 2.W sytuacji, jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.3. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej
wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną . 4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust.
3, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub
innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania z ofertą określonym w SWZ. 7. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach
zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.8. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 7, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta
otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) opis danych technicznych oferowanego przez Wykonawcę sprzętu – stanowiący Załącznik Nr 1a do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o podjęciu środków naprawczych –składa Wykonawca tylko w przypadku jeżeli go dotyczy
3. Pełnomocnictwa – złożyć jeżeli dotyczy.
4. Potwierdzenie wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. od dnia 11.07.2022 r. do dnia 09.08.2022 r.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. Oddział Krotoszyn 79 1020 2267 0000 4802 0004 2440 z adnotacją: „Wadium – zakup i dostawa ciągnika rolniczego.”
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego) tj do dnia 11.07.2022 r. do godz. 09.00.
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Powiat Krotoszyński z siedzibą ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia,
5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
2. Wszelka korespondencja będzie dokonywana wyłącznie z Wykonawcą występującym jako Pełnomocnik pozostałych.
3. W przypadku ubiegania się o zamówienie wspólnie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
5. Formularz oferty musi zawierać wszystkie dane podmiotów składających ofertę wspólną (nazwa adres, nr NIP, REGON każdego z podmiotów) z wyraźnym wskazaniem pełnomocnika.
6. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje korespondencję.
7. Przed zawarciem umowy (w przypadku wygrania postępowania) od Wykonawców składających ofertę wspólną, Zamawiający może żądać umowy konsorcjum, zawierającej, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) wskazanie pełnomocnika i zakresu jego uprawnień,
3) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
4) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia, okres odbioru prac
oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi,
5) wskazanie podmiotu, nr rachunku, na który dokonane zostaną płatności za zrealizowaną usługę, wskazanie sposobu
podziału wynagrodzenia pomiędzy strony umowy,
6) określenie zasad odpowiedzialności stron w przypadku, gdy Zamawiającemu zostanie wyrządzona szkoda.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Poza innymi przypadkami wymienionymi w ustawie, Prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczące:
1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia „siły wyższej”, w szczególności związanych m.in. z działaniami wojennymi mającymi wpływ na terminowość dostaw sprzętu stanowiącego przedmiot umowy, a niezależnymi od Wykonawcy. Okres wydłużenia terminu realizacji umowy nie może przekraczać okresu trwania przyczyn, z powodu których dotrzymanie
terminu zakończenia prac będzie zagrożone.
2) zmiany sposobu realizacji umowy polegającej na:
a) zmianie podwykonawców Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawców, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wykona dostawy/prace do których wykonania wskazał podwykonawcę;
b) wystąpieniu okoliczności niezależnych od Wykonawcy, związanych ze zmianą parametrów technicznych, funkcjonalnych oferowanego produktu lub wycofania danego produktu z bieżącej produkcji, co uniemożliwia Wykonawcy zrealizowanie Umowy zgodnie ze złożoną przez niego Ofertą; w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany udokumentować zaistniałą sytuację, w tym zapewnić produkt równoważny o parametrach technicznych, funkcjonalnych nie gorszych niż zaoferowane, odpowiadających wymaganiom określonych w opisie przedmiotu zamówienia; przy czym wynagrodzenie
Wykonawcy nie ulega zmianie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_krotoszyn

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-11 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się wywiązanie się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań wynikających z zawartej umowy (bez uwzględniania postanowień dotyczących gwarancji).
3. Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 przedmiotowej ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.). Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
4. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 3 następować będzie na okres trwania okoliczności wskazanych w ust. 3.
5. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Zamawiający
odrzuca ofertę takiego Wykonawcy odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Jako sankcję przewidziano również karę pieniężną nakładaną na osoby lub podmioty podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przy czym, przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.
7. Kara pieniężna nakładana będzie przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
8. Weryfikacji niepodlegania wykluczeniu z postępowania, Zamawiający dokona na podstawie złożonego przez Wykonawcę wstępnego oświadczenia (załącznik Nr 3 do niniejszej SWZ) o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz na
podstawie informacji zawartej w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014, a także informacji udostępnionych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jako lista osób i podmiotów objętych sankcjami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.