eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuszyn › PRZEBUDOWA ELEMENTÓW NIEKONSTRUKCYJNYCH ZESPOŁU BUDYNKÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TUSZYNIE WRAZ Z MONTAŻEM ZEWNĘTRZNEJ WINDY PRZYŚCIENNEJOgłoszenie z dnia 2023-06-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA ELEMENTÓW NIEKONSTRUKCYJNYCH ZESPOŁU BUDYNKÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TUSZYNIE WRAZ Z MONTAŻEM ZEWNĘTRZNEJ WINDY PRZYŚCIENNEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Obsługi Administracyjno - Finansowej Szkół i Przedszkoli w Tuszynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366077275

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piotrkowska 13

1.5.2.) Miejscowość: Tuszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-080

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 42 614 34 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@coafsip.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.coafsip.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminatuszyn.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA ELEMENTÓW NIEKONSTRUKCYJNYCH ZESPOŁU BUDYNKÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TUSZYNIE WRAZ Z MONTAŻEM ZEWNĘTRZNEJ WINDY PRZYŚCIENNEJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-37b9c9d5-03c4-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00284746

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, jako pilotaż działania "Szkoła bez barier" - program Dostępność Plus, realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248064

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: D.2301.08.2023.M.K.

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 607035,43 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest PRZEBUDOWA ELEMENTÓW NIEKONSTRUKCYJNYCH ZESPOŁU BUDYNKÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TUSZYNIE WRAZ
Z MONTAŻEM ZEWNĘTRZNEJ WINDY PRZYŚCIENNEJ.
1.1 Zadanie realizowane jest w ramach projektu: „Dostępna Szkoła” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus.

1.2 Opis przedmiotu zamówienia
Adres inwestycji: TUSZYN DZ. NR EWID. 152, 120, 121, 129 OBR. 14 W TUSZYNIE
Zadanie realizowane jest na podstawie projektu budowlanego i pozwolenia na budowę – Decyzja
nr 558/2022 z dnia 22 listopada 2022r. znak: AiB.6740.542.2022.A.S. Nr rej. 3695/2022.

Przedsięwzięcie polega na przebudowie elementów niekonstrukcyjnych zespołu budynków publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie wraz z montażem zewnętrznej windy przyściennej dla OzN oraz
2 szt. platform (I piętro i II piętro) dla OzN.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się wykonanie wszelkich prac niezbędnych i celowych do wykonania obiektu przewidzianego w projekcie architektoniczno – budowlanym, w szczególności obejmuje to wykonanie następujących prac:

1. wykonanie oświetlenia ciągu pieszego (1 lampa) zgodnie z wymaganiami MDS na dojściu do budynku wraz z instalacja elektryczną;
2. wyznaczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami Modelu Dostępnej Szkoły i przepisami prawa
1 miejsca parkingowego dla Osób z Niepełnosprawnością. W ramach działania należy zainstalować znak drogowy oraz wykonać obniżenie krawężników na przecięciu ciągów pieszych oraz ruchu kołowego;
3. dostosowanie wejścia głównego z uwzględnieniem likwidacji wycieraczek, progu, kontrastowe oznaczenie szyb w drzwiach zgodnie z wymogami MDS;
4. dostosowanie wyjścia ewakuacyjnego szkoły z uwzględnieniem zmiany otworu drzwi wejściowych oraz wymiany drzwi, przebudowa schodów, kontrastowe oznakowanie zgodnie z wymogami MDS, likwidacja wycieraczek i progu, wyrównanie terenu, położenie kostki brukowej;
5. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w związku z montażem zewnętrznej windy przyściennej przy głównym wejściu do budynku szkoły;
6. prace budowlane związane z przygotowaniem do zamontowania windy zewnętrznej;
7. dostarczenie i montaż platformy osobowej o konstrukcji samonośnej, 3 przystankowej, nieprzelotowej z szybem windowym o zabudowie szklanej;
8. doprowadzenie zasilania do windy zewnętrznej oraz platform na I i II piętrze;
9. przebudowa schodów oraz wejścia do sal lekcyjnych oraz wszystkie prace związane z przygotowaniem do zamontowania platform;
10. dostarczenie i montaż 2 szt. platform schodowych o torze prostym, różnica poziomów 92 cm (na I piętrze) oraz 67 cm (na II piętrze);
11. dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami MDS na I i II piętrze (remont pomieszczeń sanitarnych z przemieszczeniem przegródek ścianek działowych, przebudową instalacji sanitarnych i elektrycznych, wymiana armatury sanitarnej oraz okładzin ściennych i podłogowych, montaż akcesoriów i poręczy bez barier).
Wybrany Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy w uzgodnieniu z Zamawiającym, sporządzi harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia (zwany dalej „Harmonogramem”). Szczegółowy Harmonogram musi określać termin realizacji przedmiotowego zamówienia i uwzględniać podział na III etapy ze wskazaniem zakresu robót w danym etapie wraz z określeniem ich wartości. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w transzach. Wypłata dwóch transz wynagrodzenia nastąpi każdorazowo po zakończeniu wydzielonych zgodnie z ww. podziałem zakresów robót (odpowiednio I i II etapu) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, a wypłata trzeciej transzy nastąpi po zakończeniu realizacji zamówienia. Wysokość wypłat transz wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć wartości robót rzeczywiście wykonanych w ramach transz. Wykonawca ma prawo do powoływania się na Harmonogram, począwszy od dnia, w którym został on zatwierdzony. Zmiana Harmonogramu nie niosąca za sobą zmiany terminu zakończenia robót nie jest zmianą istotną i wymaga jedynie pisemnej akceptacji przedłożonego Harmonogramu przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, że dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami MDS na I i II piętrze zostanie wykonane w pierwszej kolejności.

1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej (projekt architektoniczno-budowlany) oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarach robót, które jako uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia stanowią integralną część dokumentacji zamówienia.
Prace nieujęte w dokumentacji projektowej należy ująć w kosztorysie ofertowym.

1.4 Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45432130-4 - Pokrywanie podłóg

45410000-4 - Tynkowanie

45432200-6 - Wykładanie i tapetowanie ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45262520-2 - Roboty murowe

45421140-7 - Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45313100-5 - Instalowanie wind

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.