eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuszyn › PRZEBUDOWA ELEMENTÓW NIEKONSTRUKCYJNYCH ZESPOŁU BUDYNKÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TUSZYNIE WRAZ Z MONTAŻEM ZEWNĘTRZNEJ WINDY PRZYŚCIENNEJ



Ogłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA ELEMENTÓW NIEKONSTRUKCYJNYCH ZESPOŁU BUDYNKÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TUSZYNIE WRAZ Z MONTAŻEM ZEWNĘTRZNEJ WINDY PRZYŚCIENNEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Obsługi Administracyjno - Finansowej Szkół i Przedszkoli w Tuszynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366077275

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piotrkowska 13

1.5.2.) Miejscowość: Tuszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-080

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 42 614 34 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@coafsip.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.coafsip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Centrum Obsługi Administracyjno - Finansowej Szkół i Przedszkoli w Tuszynie

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7711104507

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Piotrkowska

1.11.4.) Miejscowość: TUSZYN

1.11.5.) Kod pocztowy: 95-080

1.11.6.) Województwo: łódzkie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.11.9.) Numer telefonu: 42 614 34 51

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@coafsip.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://www.coafsip.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA ELEMENTÓW NIEKONSTRUKCYJNYCH ZESPOŁU BUDYNKÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TUSZYNIE WRAZ Z MONTAŻEM ZEWNĘTRZNEJ WINDY PRZYŚCIENNEJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-37b9c9d5-03c4-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248064

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, jako pilotaż działania "Szkoła bez barier" - program Dostępność Plus, realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminatuszyn.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja odbywa się za pośrednictwem
platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://gminatuszyn.ezamawiajacy.pl oraz poczty elektronicznej zamawiającego.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania zostały opisane w SWZ
pkt. XII Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami,
oraz Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej;
w pkt. XVI opis sposobu przygotowania oferty; XVII opis sposobu złożenia oferty; w pkt. XVII składania i otwarcie ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 r "RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych, Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazuje w niniejszym
postępowaniu jest Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli w Tuszynie;
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: t.filipiak@secmed.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu związanym z realizacją postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego (przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, wyłonienia wykonawcy, zawarcia umowy, realizacji zamówienia, rozliczenia finansowo –
księgowego) pn „PRZEBUDOWA ELEMENTÓW NIEKONSTRUKCYJNYCH ZESPOŁU BUDYNKÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TUSZYNIE WRAZ Z MONTAŻEM ZEWNĘTRZNEJ WINDY PRZYŚCIENNEJ” na podstawie ustawy Pzp oraz działanie przez administratora w interesie publicznym zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. b, c i e oraz art. 10;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz inni odbiorcy;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy lub udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub trwania okresu gwarancji i rękojmi, z zastrzeżeniem że okres przechowywania danych w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków unijnych wynika z przepisów dotyczących
przyznania tych środków. Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z terminami archiwizacji określonymi w przepisach;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO i nie będą profilowane;
8. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku gdy wykonanie
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania / zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
pełna klauzula w dokumentach zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D.2301.08.2023.M.K.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest PRZEBUDOWA ELEMENTÓW NIEKONSTRUKCYJNYCH ZESPOŁU BUDYNKÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TUSZYNIE WRAZ
Z MONTAŻEM ZEWNĘTRZNEJ WINDY PRZYŚCIENNEJ.
1.1 Zadanie realizowane jest w ramach projektu: „Dostępna Szkoła” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus.

1.2 Opis przedmiotu zamówienia
Adres inwestycji: TUSZYN DZ. NR EWID. 152, 120, 121, 129 OBR. 14 W TUSZYNIE
Zadanie realizowane jest na podstawie projektu budowlanego i pozwolenia na budowę – Decyzja
nr 558/2022 z dnia 22 listopada 2022r. znak: AiB.6740.542.2022.A.S. Nr rej. 3695/2022.

Przedsięwzięcie polega na przebudowie elementów niekonstrukcyjnych zespołu budynków publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie wraz z montażem zewnętrznej windy przyściennej dla OzN oraz
2 szt. platform (I piętro i II piętro) dla OzN.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się wykonanie wszelkich prac niezbędnych i celowych do wykonania obiektu przewidzianego w projekcie architektoniczno – budowlanym, w szczególności obejmuje to wykonanie następujących prac:

1. wykonanie oświetlenia ciągu pieszego (1 lampa) zgodnie z wymaganiami MDS na dojściu do budynku wraz z instalacja elektryczną;
2. wyznaczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami Modelu Dostępnej Szkoły i przepisami prawa
1 miejsca parkingowego dla Osób z Niepełnosprawnością. W ramach działania należy zainstalować znak drogowy oraz wykonać obniżenie krawężników na przecięciu ciągów pieszych oraz ruchu kołowego;
3. dostosowanie wejścia głównego z uwzględnieniem likwidacji wycieraczek, progu, kontrastowe oznaczenie szyb w drzwiach zgodnie z wymogami MDS;
4. dostosowanie wyjścia ewakuacyjnego szkoły z uwzględnieniem zmiany otworu drzwi wejściowych oraz wymiany drzwi, przebudowa schodów, kontrastowe oznakowanie zgodnie z wymogami MDS, likwidacja wycieraczek i progu, wyrównanie terenu, położenie kostki brukowej;
5. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w związku z montażem zewnętrznej windy przyściennej przy głównym wejściu do budynku szkoły;
6. prace budowlane związane z przygotowaniem do zamontowania windy zewnętrznej;
7. dostarczenie i montaż platformy osobowej o konstrukcji samonośnej, 3 przystankowej, nieprzelotowej z szybem windowym o zabudowie szklanej;
8. doprowadzenie zasilania do windy zewnętrznej oraz platform na I i II piętrze;
9. przebudowa schodów oraz wejścia do sal lekcyjnych oraz wszystkie prace związane z przygotowaniem do zamontowania platform;
10. dostarczenie i montaż 2 szt. platform schodowych o torze prostym, różnica poziomów 92 cm (na I piętrze) oraz 67 cm (na II piętrze);
11. dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami MDS na I i II piętrze (remont pomieszczeń sanitarnych z przemieszczeniem przegródek ścianek działowych, przebudową instalacji sanitarnych i elektrycznych, wymiana armatury sanitarnej oraz okładzin ściennych i podłogowych, montaż akcesoriów i poręczy bez barier).
Wybrany Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy w uzgodnieniu z Zamawiającym, sporządzi harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia (zwany dalej „Harmonogramem”). Szczegółowy Harmonogram musi określać termin realizacji przedmiotowego zamówienia i uwzględniać podział na III etapy ze wskazaniem zakresu robót w danym etapie wraz z określeniem ich wartości. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w transzach. Wypłata dwóch transz wynagrodzenia nastąpi każdorazowo po zakończeniu wydzielonych zgodnie z ww. podziałem zakresów robót (odpowiednio I i II etapu) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, a wypłata trzeciej transzy nastąpi po zakończeniu realizacji zamówienia. Wysokość wypłat transz wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć wartości robót rzeczywiście wykonanych w ramach transz. Wykonawca ma prawo do powoływania się na Harmonogram, począwszy od dnia, w którym został on zatwierdzony. Zmiana Harmonogramu nie niosąca za sobą zmiany terminu zakończenia robót nie jest zmianą istotną i wymaga jedynie pisemnej akceptacji przedłożonego Harmonogramu przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, że dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami MDS na I i II piętrze zostanie wykonane w pierwszej kolejności.

1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej (projekt architektoniczno-budowlany) oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarach robót, które jako uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia stanowią integralną część dokumentacji zamówienia.
Prace nieujęte w dokumentacji projektowej należy ująć w kosztorysie ofertowym.

1.4 Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45432130-4 - Pokrywanie podłóg

45410000-4 - Tynkowanie

45432200-6 - Wykładanie i tapetowanie ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45262520-2 - Roboty murowe

45421140-7 - Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45313100-5 - Instalowanie wind

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
1) cena - (C) - 60%
2) okres gwarancji (G) - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.

1.1 Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.3 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100).


1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że:
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli:
- co najmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub budowie budynku użyteczności publicznej, budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub zamieszkania zbiorowego o wartości łącznej nie mniejszej niż 500 000 zł brutto (pięćset tysięcy złotych 00/100), albo
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub budowie budynku użyteczności publicznej, budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub zamieszkania zbiorowego wraz z montażem i dostawą windy zewnętrznej o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto (pięćset tysięcy złotych 00/100).

Pojęcia budowa, przebudowa, remont należy rozumieć zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682).

W przypadku wykazania ww. warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, Spółka cywilna) na zasadach określonych w art. 117 ustawy Pzp, a także
w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wykazania spełnienia ww. warunku dotyczącego zdolności technicznej w taki sposób, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie spełniali warunek doświadczenia w wykonywaniu zamówień, o którym mowa w warunku 1.4.

Uwaga: w przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa wyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, sporządzone na podstawie wzoru wg załącznika nr 7.
Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

3. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
– wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

2) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i odnośnie pkt 4 ustawy w zakresie orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
b) art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania dotyczących przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie,
c) art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy.
– wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w pkt. V SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1) w celu wykazania spełniania warunku z pkt. V ust. 1.3
- dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej ubezpieczenia nie mniejszej niż 600.000,00 zł ( słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100),

2) w celu wykazania spełniania warunku z pkt. V ust. 1.4
- Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz powinien dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą należy złożyć:
1. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SWZ (jeżeli dotyczy),
3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy dotyczące podwykonawcy w przypadku wskazania przez
Wykonawcę w ofercie, iż wykonanie części zamówienia zamierza zlecić podwykonawcy oraz wskazaniu tego
podwykonawcy w ofercie, w zakresie braku podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy – wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 2b do SWZ. (jeżeli dotyczy),
4. Pełnomocnictwo do złożenia oferty (jeśli dotyczy),
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 118 ustawy) – wg wzoru stanowiącego zał nr 3 do SWZ. (jeśli dotyczy),
6. oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy).
7. dowód wniesienia wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy zł 00/100),
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej z podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wykonawca składa dokument załączając na Platformie w zakładce „Oferty – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument”.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank PEKAO S.A. O/Tuszyn 21 1240 6292 1111 0011 2530 9540
Na dowodzie wpłaty wadium należy zaznaczyć jakiego zadania wadium dotyczy - Wadium do postępowania PRZEBUDOWA ELEMENTÓW NIEKONSTRUKCYJNYCH ZESPOŁU BUDYNKÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TUSZYNIE WRAZ Z MONTAŻEM ZEWNĘTRZNEJ WINDY PRZYŚCIENNEJ.
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
W przypadku wadium wnoszonego przelewem Zamawiający uzna wadium za skutecznie wniesione, jeżeli zostanie ono uznane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne
pełnomocnictwo – zgodnie z pkt XVI ust. 4 pkt. 4.5 SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do
występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
(przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie
o którym mowa w art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw
wykluczenia – żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia.
Powyższe oznacza, iż:
4.1 oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
4.2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku
udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt. V ust. 2 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni
wykonawcy.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, zgodnie z ustaleniami
zawartymi w SWZ.
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zmiany w zawartej umowie niezależnie od wartości
tych zmian, w następujących okolicznościach, w szczególności dotyczących terminu realizacji i/lub wartości robót, z
zastrzeżeniem § 15 umowy. Zmiany dokonywane mogą być na uzasadniony wniosek Wykonawcy, w szczególności gdy
spowodowane są następującymi okolicznościami:
1) przerwą w robotach wywołaną niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonywanie prac lub
spełnienie wymogów technologicznych;
2) działaniem siły wyższej np. wystąpienie zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można
było przewidzieć;
3) wstrzymaniem budowy przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę np.: odkrycie niewypałów i
niewybuchów itp.;
4) odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi lub archeologicznymi;
5) odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkami terenowymi
(niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane);
6) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych;
7) wystąpieniem zdarzeń niezawinionych przez Wykonawcę;
8) zleceniem wykonania dodatkowych lub zamiennych robót budowlanych, których wykonanie ma wpływ na termin realizacji
robót objętych niniejszą umową lub wartość umowy;
9) ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy, wtedy wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o stosowne
pozycje kosztorysu ofertowego (w takim wypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego nowej
wartości), minimalna wartość przedmiotu umowy nie może być jednak mniejsza niż 90% wartości kosztorysu ofertowego
złożonego przez Wykonawcę przed zawarciem umowy;
10) koniecznością zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji gdy
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, a także
gdy ich zastosowanie jest korzystne dla Zamawiającego;
11) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub technicznej;
12) zmianą obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
13) Zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmianą wynikającą
z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów w takim zakresie, w jakim będzie
to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego.
3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych w ust. 2 okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg
realizacji zamówienia, termin realizacji umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia
wykonania jej przedmiotu w sposób należyty.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://gminatuszyn.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-21 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do dnia 18 września 2023 r.
Zamawiający wskazuje datę planowanego terminu zakończenia realizacji zamówienia, albowiem wskazanie daty wykonania
umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną, z uwagi na finansowanie zamówienia środkami zewnętrznymi, dla którego
wyznaczony jest określony okres realizacji. Zrealizowanie przedmiotu zamówienia do dnia 18 września 2023 roku umożliwi
zadośćuczynienie zobowiązaniom zamawiającego wynikającym z innych stosunków prawnych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.