eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › Dostawa mebli dla Akademii Nauk Stosowanych w ElbląguOgłoszenie z dnia 2022-07-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mebli dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170711628

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polska 1

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@ans-elblag.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ans-elblag.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mebli dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35a704b5-0e64-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00283714

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00070912/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Wyposażenie pracowni, laboratoriów w meble biurowe, laboratoryjne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-35a704b5-0e64-11ed-9a86-f6f4c648a056

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja odbywa się przy użyciu:
a) platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
b) poczty elektronicznej pod adresem: zp@ans-elblag.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie e-zamówienia zgodnie z zapisami ust. 3.
3. Użytkownik zalogowany jako:
a) Wykonawca posiadający uprawnienie Komunikacja w postępowaniu/ konkursie (dla rodzajów „Wniosek”, „Inne”) ma dostępne formularze: Wniosek, Inne.
b) konto uproszczone ma dostępne formularze: Wniosek –służący do zadawania pytań do SWZ, Inne.
4. Regulamin korzystania z platformy e-zamówienia, zawierający informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych korzystania z platformy, dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/.
5. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
6. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Renata Olszewska, tel. 055 629 0553, zp@ans-elblag.pl.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformie e-zamówienia.
8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania. Postępowanie należy wyszukać na Liście wszystkich postępowań z zakładki Postępowania na platformie e-zamówienia.
9. W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na platformie e-zamówienia. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
10. W celu przekazania wiadomości Zamawiającemu Wykonawca, zalogowany na platformie e-zamówienia po wyszukaniu postępowania i wejściu w jego szczegóły, powinien przejść na zakładkę „Formularze”. Następnie wybrać grupę formularzy: „Formularz do komunikacji” i jeden z dostępnych rodzajów formularzy. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
11. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej na wyżej podany adres email.
12. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą oraz sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej oraz rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Zamawiający informuje, że:
a) administratorem danych osobowych jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg,
www.ans-elblag.pl, e – mail: zp@ans-elblag.pl, tel.: 55 6290553,
b) w sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty
tradycyjnej na adres: ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@ans-elblag.pl, tel. 531-040-
612, Anna Biłyj- Szymko.
c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania
sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym,
d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP,
e) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
oraz zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich, o ile zamówienie finansowane jest ze środków
Funduszy Europejskich, w zależności od tego, który z tych okresów nastąpi później,
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00179463/01 z dnia 2022-05-26
2022-05-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na
podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
f) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP,
g) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/2312/15/1153/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część I: Dostawa mebli biurowych i siedzisk dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż mebli biurowych i siedzisk dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu w zakresie m in.:
a) poz. 1 - Stół konferencyjny – 9 szt.,
b) poz. 2 - Krzesło konferencyjne – 50 szt.,
c) poz. 3 - Fotel komputerowy/krzesło obrotowe - 137 szt.,
d) poz. 4 - Tablica ścienna biała model 1 – 9 szt.,
e) poz. 5 - Stół (biurko) pod komputer 1600x700 (dwa komputery) – 8 szt.,
f) poz. 6 - Szafa zamykana – 4 szt.,
g) poz. 7 - Stół/biurko – 1 szt.,
h) poz. 8 - Szafka niska – 1 szt.,
i) poz. 9 - Wieszak ubraniowy stojący – 1 szt.,
j) poz. 10 - Krzesło biurowe – 20 szt.,
k) poz. 11 - Wózek pod laptopa/stolik pod projektor – 2 szt.,
l) poz. 12 - Taborety – 20 szt.,
m) poz. 13 - Krzesło składane – 29 szt.,
n) poz. 14 - Biurko komputerowe – 65 szt.
o) poz. 15 - Stół wyspowy – 20 szt.
p) poz. 16 - Stół ze składanym blatem – 3 szt.
q) poz. 17 - Stolik – 2 szt.
r) poz. 18 - Tablica ścienna biała model 2 – 2 szt.
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w budynkach wg OPZ, na własny koszt i ryzyko.
2) Szczegółowy zakres zamówienia w tym rodzaje, parametry techniczne, ilości mebli, miejsce dostawy i montażu oraz warunki gwarancji określone zostały w OPZ. Meble stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać co najmniej parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w OPZ.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę miejsca wykonania zamówienia w obrębie budynków Zamawiającego mieszczących się w Elblągu przy: Al. Grunwaldzkiej 137 (B1), ul. Czerniakowskiej 22 (B2), ul. Wojska Polskiego 1 (B3), ul. Zacisze 12 (Zacisze), ul. Wspólna 11-13 (DS.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

39121000-6 - Biurka i stoły

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

3) Zamawiający na podstawie art. 441 ustawy PZP przewiduje skorzystanie z opcji:
a) rodzaj i maksymalna wartość opcji: rozszerzenie dostaw o dodatkowe meble, w tym ujęte w OPZ oraz nieujęte w OPZ, np. stół, krzesło, fotel, tablica ścienna, stolik, szafa, biurko, szafka, wieszak, wózek pod laptopa, taboret, o wartość nie większą niż 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy w zakresie przedmiotowej części.
b) okoliczność skorzystania z opcji:
 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z opcji oraz możliwość odstąpienia Wykonawcy od realizacji opcji na rzecz Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z opcji oraz odstąpienia od realizacji opcji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego stronom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
 Opcja realizowana będzie na podstawie odrębnego zamówienia składanego w formie elektronicznej (e-mail) nie później niż w okresie realizacji umowy.
c) Skorzystanie z opcji, w tym zmiana wynagrodzenia umownego nie wymaga sporządzenia aneksu.
d) Opcja będzie realizowana na podstawie odrębnych zamówień składanych w formie elektronicznej (e-mail).
e) W przypadku, gdy zamówienie dotyczyć będzie mebli:
 nieokreślonych w OPZ, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wycenę danego mebla. Zamawiający zastrzega, że zaoferowana cena danego mebla nie może być wyższa od aktualnej ceny rynkowej.
 określonych w OPZ realizacja dostawy odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych określonych w Wykazie cen.
f) Termin dostawy przedmiotu zamówienia objętego zamówieniem w ramach opcji nie będzie dłuższy niż 60 dni.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przeniesienie mebli

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Część II: Dostawa mebli metalowych dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli metalowych dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu w zakresie m in.:
a) poz. 1 - Metalowe szafki z szufladami, 30+4+2 szuflad – 6 szt.,
b) poz. 2 - Stolik narzędziowy – 1 szt.,
c) poz. 3 - Stolik/biurko – 6 szt.,
d) poz. 4 - Stół laboratoryjny – 9 szt.,
e) poz. 5 - Stół laboratoryjny/warsztatowy 1700x840 – 10 szt.,
f) poz. 6 - Stół ze stalowym blatem (wyspa) – 1 szt.,
g) poz. 7 - Stół ze wzmocnionym blatem – 3 szt.
h) poz. 8 - Szafa stalowa zamykana – 33 szt.,
i) poz. 9 - Szafa z drzwiami przesuwnymi – 3 szt.,
j) poz. 10 - Szafka zamykana – 4 szt.,
k) poz. 11 - Szafka zamykana wąska – 1 szt.,
l) poz. 12 - Szafka narzędziowa/szafa warsztatowa – 3 szt.,
m) poz. 13 - Wózek laboratoryjny – 1 szt.,
n) poz. 14 - Wózek narzędziowy – 3 szt.
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w budynkach wg OPZ, na własny koszt i ryzyko.
2) Szczegółowy zakres zamówienia w tym rodzaje, parametry techniczne, ilości mebli, miejsce dostawy i montażu oraz warunki gwarancji określone zostały w OPZ. Meble stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać co najmniej parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w OPZ.
Zamawiający dopuszcza zmianę miejsca wykonania zamówienia w obrębie budynków Zamawiającego mieszczących się w Elblągu przy: Al. Grunwaldzkiej 137 (B1), ul. Czerniakowskiej 22 (B2), ul. Wojska Polskiego 1 (B3), ul. Zacisze 12 (Zacisze), ul. Wspólna 11-13 (DS.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39131000-9 - Regały biurowe

39132100-7 - Szafy na akta

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

3) Zamawiający na podstawie art. 441 ustawy PZP przewiduje skorzystanie z opcji:
a) rodzaj i maksymalna wartość opcji: rozszerzenie dostaw o dodatkowe meble, w tym ujęte w OPZ oraz nieujęte w OPZ, np. metalowa szafka, stolik, stół, szafa, wózek laboratoryjny, wózek narzędziowy, o wartość nie większą niż 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy w zakresie przedmiotowej części.
b) okoliczność skorzystania z opcji:
 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z opcji oraz możliwość odstąpienia Wykonawcy od realizacji opcji na rzecz Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z opcji oraz odstąpienia od realizacji opcji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego stronom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
 Opcja realizowana będzie na podstawie odrębnego zamówienia składanego w formie elektronicznej (e-mail) nie później niż w okresie realizacji umowy.
c) Skorzystanie z opcji, w tym zmiana wynagrodzenia umownego nie wymaga sporządzenia aneksu.
d) Opcja będzie realizowana na podstawie odrębnych zamówień składanych w formie elektronicznej (e-mail).
e) W przypadku, gdy zamówienie dotyczyć będzie mebli:
 nieokreślonych w OPZ, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wycenę danego mebla. Zamawiający zastrzega, że zaoferowana cena danego mebla nie może być wyższa od aktualnej ceny rynkowej.
 określonych w OPZ realizacja dostawy odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych określonych w Wykazie cen.
f) Termin dostawy przedmiotu zamówienia objętego zamówieniem w ramach opcji nie będzie dłuższy niż 60 dni.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przeniesienie mebli

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część III: Dostawa mebli z narzędziami dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli z narzędziami dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu w zakresie m in.:
a) poz. 1 - Szafka serwisowa – 3 szt.,
b) poz. 2 - Stolik narzędziowy ruchomy – 1 szt.
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w budynkach wg OPZ, na własny koszt i ryzyko.
Szczegółowy zakres zamówienia w tym rodzaje, parametry techniczne, ilości mebli, miejsce dostawy i montażu oraz warunki gwarancji określone zostały w OPZ. Meble stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać co najmniej parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w OPZ
Zamawiający dopuszcza zmianę miejsca wykonania zamówienia w obrębie budynków Zamawiającego mieszczących się w Elblągu przy: Al. Grunwaldzkiej 137 (B1), ul. Czerniakowskiej 22 (B2), ul. Wojska Polskiego 1 (B3), ul. Zacisze 12 (Zacisze), ul. Wspólna 11-13 (DS.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39151200-7 - Stoły robocze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przeniesienie mebli

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4. Część IV: Dostawa mebli laboratoryjnych wykonanych na wymiar dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu w zakresie m in.:
a) poz. 1 - Zabudowa narożna na wymiar, ze wzmocnionym blatem, ze zlewem laboratoryjnym – 1 kpl. do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w budynkach wg OPZ, na własny koszt i ryzyko.
2) Szczegółowy zakres zamówienia w tym rodzaje, parametry techniczne, ilości mebli, rzut usytuowania mebli, miejsce dostawy i montażu oraz warunki gwarancji określone zostały w OPZ. Meble stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać co najmniej parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w OPZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39180000-7 - Meble laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 3

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) potwierdzający, że parametry oferowanego przedmiotu zamówienia odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
a) OPZ winien być sporządzony według wzoru przekazanego przez Zamawiającego i zgodnie z zapisami określonymi w tym wzorze (ZAŁĄCZNIK NR 2).
b) Wykonawca może dołączyć do OPZ materiały pozwalające ocenić proponowane parametry techniczne przedmiotu zamówienia (opisy, fotografie, katalogi).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

2. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz oferty
Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
a) Część I: Dostawa mebli biurowych i siedzisk dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu: 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100),
b) Część II: Dostawa mebli metalowych dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu: 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku, o którym mowa w pkt. 1), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Zamawiający nie wymaga od Wykonawców jw. posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.
4) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
5) Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami paragrafu 10 umowy w tym:
2. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotowej umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt.1 ustawy PZP, w tym w sytuacjach jak niżej:
1) konieczność zmiany terminów umownych w następujących sytuacjach:
a) w przypadku zmiany terminów realizacji Projektu lub wstrzymanie wypłaty środków w ramach Projektu przez instytucją realizującą wypłaty środków w ramach Projektu
b) gdy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych dostaw,
c) z przyczyn zależnych od Zamawiającego (np. względy techniczne, organizacyjne, ekonomiczne) w tym:
 w sytuacji gdy nastąpi niemożliwość odbioru mebli przez przedstawiciela Zamawiającego w szczególności z powodu absencji pracowniczej tj. usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 w sytuacji opóźnień związanych z realizacją Projektu, w ramach którego finansowane jest zamówienie,
 w przypadku braku możliwości dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego z przyczyn technicznych, np. nieoddanie obiektu do użytku, w związku z trwającymi robotami budowlanymi.
d) w razie wstrzymania realizacji umowy wynikającej z siły wyższej, wydania decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów publicznych, przedłużających się postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, warunków atmosferycznych – odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych okoliczności,
e) gdy Wykonawca uzyska, po podpisaniu przedmiotowej umowy, pisemne potwierdzenie producenta oferowanego mebla o braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w umowie w sytuacji gdy:
 nastąpi wycofanie z produkcji po terminie otwarcia ofert,
 nastąpi wstrzymanie produkcji dotychczas dostarczonego mebla,
 wystąpią opóźnienia w produkcji spowodowane wystąpieniem siły wyższej i niezależne od Wykonawcy.
2) zmiana wynagrodzenia w wyniku zmian stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
3) zmiany dotyczącej dostarczanego mebla na mebel o parametrach nie gorszych niż oferowane za cenę nie wyższą niż ustalona w umowie, w sytuacji, gdy:
a) nastąpi jego wycofanie z produkcji po terminie otwarcia ofert,
b) nastąpi wstrzymanie produkcji dotychczas dostarczonego mebla,
c) wystąpią opóźnienia w produkcji spowodowane wystąpieniem siły wyższej i niezależne od Wykonawcy.
W sytuacji jak wyżej Wykonawca skieruje do Zamawiającego propozycję zmiany w formie pisemnej wraz z udokumentowaniem spełnienia warunków określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia i uzasadnieniem przyczyny proponowanej zmiany. Zamawiający może żądać przedłożenia stosownej dokumentacji, w tym np. oświadczenia producenta,
4) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, lub wprowadzenie Podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie,
5) zmiana podwykonawcy, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę takich samych warunków jako podwykonawca pierwotny,
6) usunięcie rozbieżności lub niespójności w treści umowy (wraz z załącznikami oraz dokumentami stanowiącymi jej integralną część) w stosunku do treści oferty w zakresie niezbędnym do usunięcia tych rozbieżności lub niespójności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa,
7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów publicznych – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.