eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czerwionka-Leszczyny › "Budowa żłobka w Czerwionce-Leszczynach"Ogłoszenie z dnia 2022-07-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa żłobka w Czerwionce-Leszczynach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258530

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Parkowa 9

1.5.2.) Miejscowość: Czerwionka-Leszczyny

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-230

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@czerwionka-leszczyny.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czerwionka-leszczyny.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa żłobka w Czerwionce-Leszczynach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb208f68-0e54-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00283251

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011386/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa żłobka w Czerwionce –Leszczynach (zaprojektuj i wybuduj)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2351aef2-61f6-4840-b12f-7ad0a6b6f8d9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
2) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
3) poczty elektronicznej: zp@czerwionka-leszczyny.com.pl
a także strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2351aef2-61f6-4840-b12f-7ad0a6b6f8d9

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: . Wykonawca zamierzający wziąć
udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji” dostępnych na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Korzystnie przez Wykonawcę z miniPortalu jest jednoznaczne z akceptacją dokumentów, o których mowa powyżej.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Ponadto oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej, zostanie złożone Zamawiającemu z chwilą, gdy wprowadzone je do
środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Zamawiający mógł się zapoznać z jego treścią.
5. Identyfikator postępowania stanowi załącznik Nr 8 do SWZ.
Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452).
7. Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w formacie danych zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone powyżej, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych zgodnych z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w SWZ.
Zamawiający wskazuje jako pożądany format przesyłu danych: pdf.
8. Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej – zgodnie z pkt 8 i 12 SWZ.
9. Ofertę, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.
10. Pozostałe informacje dotyczące użycia podpisu elektronicznego – zgodnie z pkt 12 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązki informacyjne o których mowa w art 13 ust 1-3
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00177568/01 z dnia 2022-05-26
2022-05-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez zamieszczenie wymaganych informacji w dokumentach zamówienia, w
tym w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa budynku trzyoddziałowego żłobka przy ulicy Pawlasa w Czerwionce-Leszczynach, na działce nr 4819/498 wraz z zagospodarowaniem terenu.

2 Na przedmiot zamówienia składa się w szczególności zakres rzeczowy obejmujący m.in.:

1) fazę projektową przedmiotem której jest wykonanie następujących opracowań:

a) koncepcja architektoniczna i funkcjonalna inwestycji opracowana i uzgodniona z Inwestorem na podstawie założeń programu funkcjonalno-użytkowego – 2 egz. wersji papierowej,
b) projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami – 6 egz. wersji papierowej (w tym 2 egz. dla organu administracji architektoniczno-budowlanej),
c) projekty wykonawcze – 4 egz. wersji papierowej,
d) przedmiar robót – 2 egz. wersji papierowej,
e) kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem – 1 egz. wersji papierowej,
f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla całości zadania – 2 egz. wersji papierowej

Dodatkowo wszystkie w/w dokumenty i opracowania zostaną dostarczone Inwestorowi w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie .pdf oraz w wersji edytowalnej.
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do przeprowadzenia robót budowlanych oraz oddania do użytkowania zrealizowanego obiektu, w tym w szczególności:
a) decyzja o pozwoleniu na budowę posiadająca klauzulę ostateczności,
b) zgoda na włączenie do drogi publicznej (uzgodnienie zjazdu),
c) uzgodnienia z dostawcami mediów,
d) uzgodnienia z rzeczoznawcą p.poż., rzeczoznawcą do spraw higieniczno-sanitarnych oraz bhp itp.

Dokumentację należy wykonać zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane, przepisami Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenia ministra infrastruktury z dn. 18.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29.12.2021 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu Inwestorskiego, obliczania planowanych prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29.12.2021 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) oraz wymogów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz innych (ppoż., BHP, itp.). Ponadto należy przewidzieć rozwiązania wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności art. 6 ustawy.
Kosztorys inwestorski musi być z Zamawiającym uzgodniony i przez niego zaakceptowany. Zamawiający ma prawo nie zaakceptować kosztorysu jeśli poszczególne ceny jednostkowe rażąco będą odbiegać od cen rynkowych. Niedostarczenie ww. dokumentu lub dostarczenie dokumentów niezgodnego z SWZ - warunkami postępowania, w tym m.in. z opisem przedmiotu zamówienia, oraz złożoną ofertą skutkować będzie niepodpisaniem odbioru zakresu fazy projektowej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2) fazę wykonawczą przedmiotem której jest wykonanie m. in. wszelkich robót budowlanych:

Zakres prac budowlanych obejmuje w szczególności budowę nowego obiektu żłobka oraz wykonanie zagospodarowania terenu wraz z dojściami, dojazdami, drogą wewnętrzną, zjazdami z dróg publicznych, parkingiem dla samochodów osobowych oraz infrastrukturą techniczną:

a) wykonanie robót budowlanych na podstawie ww. projektów,
b) budowa instalacji wewnętrznych,
c) budowa przyłączy instalacyjnych,
d) budowa nawierzchni utwardzonych, miejsc postojowych, elementów małej architektury, wiaty na kontenery na odpady stałe, ogrodzenia,
e) zagospodarowanie terenów zielonych,
f) budowa placu zabaw (z wyposażeniem),
g) wyposażenie meblowe wraz z wyposażeniem kuchni, w tym sprzęty i urządzenia węzła kuchennego,
h) wykonanie oznakowania pomieszczeń - opracowanie informacji wizualnej,
i) wyposażenie budynku we wszelki sprzęt stanowiący ochronę przeciwpożarową obiektu, w tym wyposażenie wg instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
j) dostawę sprzętu wyposażenia zgodnie z wymaganiami Inwestora,
k) wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,
l) wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej wraz ze zgłoszeniem do zasobów geodezyjnych,
m) wykonanie i dostarczenie niezbędnych dokumentów i opracowań, w tym m. in. instrukcji pożarowej budynku wraz z oznakowaniem oraz wyposażeniem zgodnie z instrukcją ppoż., świadectwa charakterystyki energetycznej, dokumentacji powykonawczej, etc.
Zamawiający wymaga, aby przy Wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby nowe, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie odpowiednich przepisów. Wszystkie niezbędne elementy winne być wykonane zgodnie z ich technologią montażu i systemowymi rozwiązaniami przyjętymi przez producenta. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z projektem budowlanym, STWiOR, warunkami stosowania i montażu materiałów wynikających z dokumentów dopuszczających je do obrotu (KOT, ETA, krajowych lub europejskich deklaracji właściwości użytkowych, informacji producentów, jednostek certyfikowanych itp.), zharmonizowanymi normami europejskimi, Polskimi Normami.
Wszystkie zabudowane materiały, wyposażenie, urządzenia i osprzęt muszą być nieużywane i fabrycznie nowe.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, wykonanym przez KAM-ARCHITEKCI.PL sp. z o.o., ul. Paderewskiego 20B, 44-270 Rybnik stanowiącym Załącznik Nr 7 do SWZ.
4. Zamówienie jest przewidziane do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, zgodnie ze wstępną promesą Nr 01/2021/6133/PolskiLad dotyczącą realizacji przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny Inwestycji: Budowa żłobka w Czerwionce-Leszczynach”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45431000-7 - Kładzenie płytek

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 26 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Kryterium cena:

Za oferowaną łączną cenę brutto maksymalnie można otrzymać 60 pkt.
Tę liczbę punktów (60) otrzymuje oferta, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu, z najniższą łączną ceną brutto.
Pozostali Wykonawcy otrzymują ilość punktów wyliczoną wg poniższego wzoru:
X1 = Cn/Cw x 60% x 100
gdzie:
X1 - ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena,
Cn - najniższa zaoferowana łączna cena brutto, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu,
Cw - łączna cena brutto danego Wykonawcy zaoferowana w badanej ofercie.

2) Kryterium okres gwarancji
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia fazy wykonawczej tj. na roboty budowlane, montażowe oraz dostarczony i zainstalowany osprzęt, armaturę a także wyposażenie oraz dostarczone i zainstalowane urządzenia i zabudowane materiały itp., wskazując (wybierając) jeden z poniższych okresów i wykreślając pozostałe:
a) 60 miesięcy lub,
b) 66 miesięcy lub,
c) 72 miesiące
- licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zadania.
Za okres udzielonej gwarancji maksymalnie można otrzymać 16 pkt.
Okres udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia podany przez Wykonawcę w ofercie będzie punktowany zgodnie z poniższym zestawieniem:
a) 60 miesięcy - X2 = 0 pkt,
b) 66 miesięcy - X2 = 8 pkt,
c) 72 miesiące - X2 = 16 pkt,
gdzie X2 – ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium okres gwarancji.
Odpowiednią ilość punktów w przedmiotowym kryterium otrzymają wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu.

3) Kryterium wysokość kary umownej
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia, wskazując (wybierając) jedną z poniższych kar:
a) 0,05 % lub,
b) 0,10 % lub,
c) 0,15 %
- wynagrodzenia ryczałtowego brutto (ceny brutto) za fazę wykonawczą, licząc od dnia następnego po upływie terminu wykonania zamówienia.
Za wysokość ww. kary umownej maksymalnie można otrzymać 14 pkt.
Wysokość kary umownej podana przez Wykonawcę w ofercie będzie punktowana zgodnie z poniższym zestawieniem:
a) 0,05 % - X3 = 0 pkt,
b) 0,10 % - X3 = 7 pkt,
c) 0,15 % - X3 = 14 pkt,
gdzie X3 – ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium wysokość kary umownej.
Odpowiednią ilość punktów w przedmiotowym kryterium otrzymają wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu.

4) Kryterium doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia
- sposób oceny ofert - SEKCJA IX Pozostałe informacje.

5) Pełne informacje dotyczące sposobu oceny ofert - zgodnie z pkt 17 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 16

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wysokość kary umownej

4.3.6.) Waga: 14

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący: zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący: uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący: sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

4. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

4.1. Warunek dotyczący doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem:

1) co najmniej jednego zamówienia, o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto, polegającego na opracowaniu projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla budowy, odbudowy, rozbudowy lub nadbudowy budynku, które to zamówienie zostało zrealizowane należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
oraz
2) co najmniej jednego zamówienia, o wartości co najmniej 4.000.000,00 zł brutto, obejmującego w swym zakresie wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, odbudowie, rozbudowie lub nadbudowie budynku, zrealizowanego należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

Zamawiający dopuszcza wykazanie mniejszej ilości zamówień tj. jednego zamówienia, którego zakres będzie obejmował łącznie opracowanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla budowy odbudowy, rozbudowy lub nadbudowy budynku oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, odbudowie, rozbudowie lub nadbudowie budynku. W takim przypadku wartość takiego zamówienia musi wynosić co najmniej 4.200,000,00 zł brutto.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż złoty polski, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP ogłoszony i obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia (zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu).

Dla robót budowlanych i usług zrealizowanych w innej walucie niż złoty polski należy przyjąć przeliczenie według średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez NBP i obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu)

4.2. Warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował:

1) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, którą skieruje do realizacji zamówienia,*
2) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, którą skieruje do realizacji zamówienia,*
3) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, którą skieruje do realizacji zamówienia,
4) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, którą skieruje do realizacji zamówienia,
(*) Uwaga: jedna z osób wymienionych w pkt. 1) lub 2) będzie pełniła funkcję kierującego pracami projektowymi
5) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, którą skieruje do realizacji zamówienia, która to osoba będzie pełniła funkcję kierownika budowy,
6) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, którą skieruje do realizacji zamówienia,
7) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, którą skieruje do realizacji zamówienia.

Zamawiający dopuszcza wykazanie mniejszej ilości osób, których łączny zakres uprawnień będzie obejmował w/w specjalności.

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych rozumie przez to uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z póź. zm.) jak również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów oraz równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. Nr 2021, poz. 1646.).

Udostępnianie zasobów

4.3. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2 Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4.5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2 a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

4.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4.7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

4.8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Postanowienia pkt 4.6. stosuje się odpowiednio.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień ich złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich trzech miesięcy),

Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz musi dotyczyć usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy,

2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, liczonych wstecz o dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,

Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz musi dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” (oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp) wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ.
W przypadku oferty składanej wspólnie (np. przez konsorcjum) „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby wraz z ww. oświadczeniem przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. W sytuacji o której mowa w pkt 15.3 SWZ Wykonawca wraz z ww. oświadczeniem dołącza do oferty, dowody, że spełnił łącznie przesłanki o których mowa w pkt 15.3 SWZ.
2) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielnie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania – odpis/y lub informacja/e z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a wykonawca wskaże w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa powyżej, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający będzie żądać przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie dokumentów.
3) jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy - pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy,
4) jeżeli osoba (osoby) podpisująca dokumenty lub oświadczenia dotyczące odpowiednio podmiotu udostępniającego zasoby lub wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia działa na podstawie pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania odpowiednio podmiotu udostępniającego zasoby lub wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio podmiotu udostępniającego zasoby lub wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia,
5) jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
6) w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
7) przypadku, o którym mowa w pkt 21.4.3 SWZ - oświadczenie dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt 21.4.3 SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy Pzp),
8) w przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie innej niż w pieniądzu - oryginał gwarancji lub poręczenia,
9) inne – wg potrzeb i postanowień SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1 Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 75 000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust.2 ustawy Pzp

3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. Gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa i poręczenie złożone jako wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem odrzucenia oferty.

4 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy w Mikołowskim Banku Spółdzielczym Nr 68 8436 0003 0000 0026 8500 0009.

5 Terminem wniesienia wadium w formie pieniądza jest termin wpływu na konto Zamawiającego. Wadium musi być na koncie Zamawiającego w terminie do dnia 2.09.2022 r. do godz. 9:00:00

5 W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

Zaleca się aby dokument wadialny stanowił osobny plik i był złożony wraz z ofertą i innymi jej załącznikami w jednym pliku archiwum .zip

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy pzp, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Informacje dodatkowe - zgodnie z punktem 29.6 SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku oferty składanej wspólnie (np. przez konsorcjum), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych). W takim przypadku do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo może również wynikać z innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przyjmuje się, że ww. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje również pełnomocnictwo (umocowanie) do podpisania oferty. W takim przypadku wszelka korespondencja będzie prowadzona z Pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
2. W przypadku oferty składanej wspólnie (np. przez konsorcjum) każdy wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na postawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych a także na podstawie art. 7 ust. 1. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. przez konsorcjum) :
1) warunek udziału w postępowaniu określony odpowiednio w pkt 21.4.1 ppkt 1 SWZ winien spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców,
2) warunek udziału w postępowaniu określony odpowiednio w pkt 21.4.1 ppkt 2 SWZ winien spełniać samodzielne co najmniej jeden z tych wykonawców,
3) warunek udziału w postępowaniu określony odpowiednio w pkt 21.4.2 ppkt 1 SWZ winien spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców,
4) warunek udziału w postępowaniu określony odpowiednio w pkt 21.4.2 ppkt 2 SWZ winien spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców,
5) warunek udziału w postępowaniu określony odpowiednio w pkt 21.4.2 ppkt 3 SWZ winien spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców,
6) warunek udziału w postępowaniu określony odpowiednio w pkt 21.4.2 ppkt 4 SWZ winien spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców,
7) warunek udziału w postępowaniu określony odpowiednio w pkt 21.4.2 ppkt 5 SWZ winien spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców,
8) warunek udziału w postępowaniu określony odpowiednio w pkt 21.4.2 ppkt 6 SWZ winien spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców,
9) warunek udziału w postępowaniu określony odp. w pkt 21.4.2 ppkt 7 SWZ winien spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, iż łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.
W odniesieniu do ww. warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy Pzp).
4. Pozostałe wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - zgodnie z SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z dokumentami zamówienia tj. zapisami projektowanych postanowień umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-02 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Sposób oceny ofert: Kryterium doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

A) Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie czy osoba która będzie pełnić funkcję kierującego pracami projektowymi a którą jednocześnie wykonawca skieruje do realizacji zamówienia jako posiadającą uprawnienia budowlane, o których mowa w pkt 21.4.2 ppkt 1 lub 2 SWZ, dodatkowo posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta lub kierującego pracami projektowymi (koordynatora zespołu) w realizacji prac projektowych polegających na zaprojektowaniu budynku żłobka, przedszkola lub szkoły.
W przypadku gdy osoba która będzie pełnić funkcję kierującego pracami projektowymi a którą jednocześnie wykonawca skieruje do realizacji zamówienia jako posiadającą uprawnienia budowlane, o których mowa w pkt 21.4.2 ppkt 1 lub 2, dodatkowo posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta lub kierującego pracami projektowymi (koordynatora zespołu) w realizacji prac projektowych polegających na zaprojektowaniu budynku żłobka, przedszkola lub szkoły, oferta Wykonawcy otrzyma w przedmiotowym kryterium następującą ilość punktów – XA = 5 pkt.
W przypadku gdy ww.osoba nie będzie posiadać ww. doświadczenia oferta Wykonawcy otrzyma w przedmiotowym kryterium następującą ilość punktów – XB = 0 pkt

B) Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie czy osoba która będzie pełniła funkcję kierownika budowy a którą jednocześnie wykonawca skieruje do realizacji zamówienia jako posiadającą uprawnienia budowlane, o których mowa w pkt 21.4.2 ppkt 5 SWZ, dodatkowo posiada doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu kierowania robotami budowlanymi związanymi z budową budynku żłobka, przedszkola lub szkoły, który został wybudowany.
W przypadku gdy osoba która będzie pełniła funkcję kierownika budowy a którą jednocześnie wykonawca skieruje do realizacji zamówienia jako posiadającą uprawnienia budowlane, o których mowa w pkt 21.4.2 ppkt 5, dodatkowo posiada doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu kierowania robotami budowlanymi związanymi z budową budynku żłobka, przedszkola lub szkoły, który został wybudowany, oferta Wykonawcy otrzyma w przedmiotowym kryterium następującą ilość punktów – XB = 5 pkt.
W przypadku gdy ww.osoba nie będzie posiadać ww. doświadczenia oferta Wykonawcy otrzyma w przedmiotowym kryterium następującą ilość punktów – XB = 0 pkt

Uwaga: Doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta lub kierującego pracami projektowymi (koordynatora zespołu) w realizacji prac projektowych polegających na zaprojektowaniu budynku żłobka, przedszkola lub szkoły, oraz w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu kierowania robotami budowlanymi związanymi z budową budynku żłobka, przedszkola lub szkoły, który został wybudowany może zostać zdobyte w ramach jednego lub dwóch odrębnych zamówień.

Zamawiający w celu wyliczenia łącznej ilości punktów w niniejszym kryterium zsumuje liczbę punktów przyznanych w przedmiotowym kryterium wg poniższego wzoru:
XA + XB = X4
X4 – łączna ilość punktów przyznanych w kryterium doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia
XA – ilość punktów przyznawanych za doświadczenie która będzie pełnić funkcję kierującego pracami projektowymi, a którą jednocześnie wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, jako posiadającą uprawnienia budowlane, o których mowa w pkt 21.4.2 ppkt 1 lub 2 SWZ ,
XB – ilość punktów przyznawanych za doświadczenie osoby która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, a którą jednocześnie wykonawca skieruje do realizacji zamówienia jako posiadającą uprawnienia budowlane, o których mowa w pkt 21.4.2 ppkt 5 SWZ.

Odpowiednią ilość punktów w przedmiotowym kryterium otrzymają wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.