eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Realizacja usług sprzętowych dla potrzeb eksploatacji Składowiska Odpadów w Rokitnie gm. Lubartów przy zastosowaniu kompaktora w okresie od 01.08.2022 r. do 31.03.2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-07-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Realizacja usług sprzętowych dla potrzeb eksploatacji Składowiska Odpadów w Rokitnie gm. Lubartów przy zastosowaniu kompaktora w okresie od 01.08.2022 r. do 31.03.2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430981982

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Piłsudskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-407

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 532 42 81

1.5.8.) Numer faksu: 81 532 19 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@mpwik.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpwik.lublin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja usług sprzętowych dla potrzeb eksploatacji Składowiska Odpadów w Rokitnie gm. Lubartów przy zastosowaniu kompaktora w okresie od 01.08.2022 r. do 31.03.2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-244f93df-f2b5-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00283195

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00220153/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: EZ/241/38/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 217136,98 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług sprzętowych dla potrzeb eksploatacji Składowiska Odpadów w Rokitnie gm. Lubartów przy zastosowaniu kompaktora w okresie od 01.08.2022 r. do 31.03.2023 r. Zagęszczanie deponowanych odpadów oraz inne prace eksploatacyjne wykonywane będą przy użyciu kompaktora (zagęszczarki do odpadów na stalowych kołach) – z osprzętem ładowarki – przeznaczonym do zagęszczania odpadów na składowiskach odpadów oraz innych prac eksploatacyjnych. Wymagane parametry sprzętu:
a) ciężar roboczy – powyżej 30 000 kg,
b) moc – powyżej 250 KM,
c) stalowe koła zagęszczające wyposażone w zęby,
d) łyżka zgarniająca (lemiesz) z możliwością przestawiania wysokości.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie przy zastosowaniu kompaktora, zgodnie z założeniami projektu budowlanego dot. bieżącej eksploatacji II niecki i instrukcją prowadzenia składowiska, następujących czynności:
a) zagęszczanie deponowanych odpadów,
b) inne prace eksploatacyjne, w tym:
- formowanie obwałowań i skarp,
- prace przy budowie dróg tymczasowych na niecce składowiska, przekładanie płyt drogowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90530000-1 - Eksploatacja składowisk odpadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 264282,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 264282,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 264282,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SMOLKOP Leszek Smolak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9460001514

7.3.3) Ulica: ul. Firlejowska 16 i

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-306

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 264282,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-08-01 do 2023-03-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.