eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Śrem › Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Rozbudowa i nadbudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego-Rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem budynku do wymogów p-poż.Ogłoszenie z dnia 2023-06-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Rozbudowa i nadbudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego-Rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem budynku do wymogów p-poż.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W ŚREMIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631129627

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Promenada 7

1.5.2.) Miejscowość: Śrem

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 612247320

1.5.8.) Numer faksu: 612837738

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zpo@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpo.biuletyn.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3515897f-0058-11ee-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Rozbudowa i nadbudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego-Rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem budynku do wymogów p-poż.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3515897f-0058-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00282782

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00087492/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i nadbudowa budynku oddziału dziennego psychiatrycznego-rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem budynku do wymogów p-poż

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00242598

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZOL.DA.372.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotu zamówienia obejmuje między innymi:
- wykonanie inwentaryzacji całego budynku,
- przed przystąpieniem do sporządzenia właściwego projektu, Wykonawca jest zobowiązany
przedłożeniem Zamawiającemu do zatwierdzenia projektu wyjściowego (koncepcje) i uzyskanie jego
akceptację,
- projekt budowlany,
- projekt wykonawczy,
- opracowanie STWiORB dla każdej branży, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót,
- mapę sytuacyjną do celów projektowych,
- uzyskanie wymaganych przepisami Prawa budowlanego i przepisami odrębnymi decyzji, opinii,
uzgodnień, zezwoleń, warunków i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie obowiązujących
przepisów, niezbędnych ekspertyz, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
(w przypadku konieczności), uzgodnień z Konserwatorem Zabytków, uzgodnień przeciwpożarowych,
sanitarnych, niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę,
- informacje planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- przygotowanie wersji papierowej projektów po 3 egz. + wersja elektroniczna całości dokumentacji na
nośniku elektronicznym,
- złożenie kompletnej dokumentacji projektowej do odpowiedniego organu architektoniczno- budowlanego
po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 126690,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 177120,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 126690,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LMD-Invest Łukasz Dymura

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5882088004

7.3.3) Ulica: Morska 4a/40

7.3.4) Miejscowość: Reda

7.3.5) Kod pocztowy: 84-240

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 126690,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.