eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konarzyny › "Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej z wykorzystaniem OZE - etap III"Ogłoszenie z dnia 2022-07-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej z wykorzystaniem OZE – etap III"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Konarzyny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979602

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 7

1.5.2.) Miejscowość: Konarzyny

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-607

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 598331011

1.5.8.) Numer faksu: 598331008

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@konarzyny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.konarzyny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.konarzyny.pl/przetargi

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej z wykorzystaniem OZE – etap III"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a3f9535-f930-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00282765

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011651/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej z wykorzystaniem OZE – etap III

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235598/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej z wykorzystaniem OZE – etap III” zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi i niezbędnymi pozwoleniami. Inwestycja obejmuje budowę linii kablowej oświetlenia ścieżki rowerowej wraz z instalacją fotowoltaiczną i infrastrukturą techniczną w miejscowości Konarzynki, gm. Konarzyny (Obręb ewidencyjny: Konarzyny [nr 0002], jednostka ewidencyjna: 220205_2, Konarzyny-G) na działkach nr: 307/2, 380,379, 378, 376/1, 381/2, 366, 502/1, 323, 320.
Zamówienie obejmuje budowę: linii kablowej oświetleniowej o łącznej długości 2592 m (trasa 2196m), przyłącza SO o dł. 5m (trasa 2m) oraz linii kablowej odbioru mocy instalacji fotowoltaicznej o łącznej dł. 231 m (trasa 221) i instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ilość słupów z oprawą LED – szt. 66.
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych

4.5.3.) Główny kod CPV: 31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 255 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie faktyczne:
Podczas weryfikacji ofert złożonych w niniejszym postępowaniu Zamawiający dopatrzył się rozbieżności w przedmiotowym postępowaniu między zapisami SWZ a przygotowanym formularzem ofertowym i ogłoszeniem zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zarówno w ogłoszeniu, jak i formularzu ofertowym zostały zawarte błędne informacje dotyczące przyznania punktów dla kryterium okresu udzielonej gwarancji i rękojmi. Zgodnie z SWZ: „Wykonawca, który zaoferuje w ofercie okres udzielonej gwarancji i rękojmi: poniżej 60 miesięcy – otrzyma 0 pkt, 60 miesięcy – otrzyma 20 pkt oraz 72 miesiące – otrzyma 40 pkt. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 40”.
W ogłoszeniu oraz formularzu ofertowym błędnie wprowadzono informację: „Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, liczony od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Przy zaoferowaniu okresu gwarancji wynoszącego 36 miesięcy Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 pkt. Maksymalny okres gwarancji oceniany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji wynoszącego więcej niż 60 miesięcy oceniona będzie wartość 60 miesięcy. Oferty z okresem gwarancji jakości krótszym niż 36 miesięcy zostaną odrzucone.
Opisanie przedmiotu zamówienia i przygotowanie dokumentów zamówienia jest czynnością podejmowaną przez zamawiających na etapie przygotowania postępowania. Czynności te determinują przebieg całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stąd tak ważnym jest dokonanie go w sposób prawidłowy. Zamawiający nie wyeliminował błędu na etapie postępowania przed otwarciem ofert, co uniemożliwia podjęcie działania innego niż unieważnienie postępowania. Zawarcie umowy w niniejszym postępowaniu stanowiłoby naruszenie przepisów ustawy i na tym etapie nie jest możliwe poprawienie czy też zweryfikowanie działania Zamawiającego a Wykonawcy nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji niewłaściwych działań Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.