eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rypin › Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204 Radziki Duże-Wąpielsk-Trąbin-Ostrowite na odcinku Radziki Duże - WąpielskOgłoszenie z dnia 2023-06-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204 Radziki Duże-Wąpielsk-Trąbin-Ostrowite na odcinku Radziki Duże - Wąpielsk

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910870202

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Strażacka 1

1.5.2.) Miejscowość: Rypin

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-500

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 542803404

1.5.8.) Numer faksu: 542803404

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@zarzaddrog-rypin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdp.powiatrypinski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami powiatowymi SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204 Radziki Duże-Wąpielsk-Trąbin-Ostrowite na odcinku Radziki Duże - Wąpielsk

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b536f178-1647-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00282250

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00107533/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk - Trąbin – Ostrowite na odcinku Radziki Duże - Wąpielsk

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b536f178-1647-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: • W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, który dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej.
• Kontakt z Wykonawcami: Piotr Pawłowski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Rypinie, e-mail: inwestycje@zarzaddrog-rypin.pl, tel.: (0-54) 280-34-04.
• Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
• Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji interaktywnej korzystania z platformy e-zamówienia pod adresem: https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-3.2_20211016.pdf.
• Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
• Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę e-Zamówienia.
• Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 pzp., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.
• Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz identyfikator postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
• Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres email.
• Ofertę (w szczególności Formularz oferty) wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia na Formularzu ofertowym dostępnym w systemie, sekcja ogłoszenia i dokumenty postępowania zamieszczonej w szczegółach postępowania lub formularza załączonego do swz.
Forma i postać składanych oświadczeń i dokumentów innych niż oferty.
• Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415) dalej Rozporządzenie MRPiT, składa się w formie elektronicznej w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
• Zamawiający dopuszcza kontakt poprzez środek komunikacji elektronicznej na wskazaną skrzynkę email.
• Formaty plików muszą być zgodne z krajowymi Ramami Interoperacyjności ROZPORZĄDZENIE (Dz.U.2017.2247 t.j. z dnia 2017.12.05).
• Zamawiający nie dopuszcza przesyłania plików w następujących formatach: .com, .exe, .bat, .msi.
• W przypadku podpisania dokumenty elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoba składająca taki podpis musi być umocowana w imieniu wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO), uprzejmie informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie, ul. Strażacka 1, 87-500 Rypin tel. 54 280 34 04 w imieniu, którego występuje Dyrektor jednostki,
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Rypinie jest Pani Elżbieta Trzcińska, kontakt: e-mail ido@powiatrypinski.pl, tel. 54 280 2432
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i b RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym;
5. odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a po jego zakończeniu przez czas trwania umowy oraz wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, o ile przepisy szczególe nie stanowią inaczej;
7. obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9. Posiada Państwo:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 10. nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
11. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
12. wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
13. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Państwa obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DUDiM - 11.2711.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 3986703,51 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 2204 Radziki Duże – Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite na odcinku Radziki Duże – Wąpielsk. W ramach przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 2204C projektuje się:
 poszerzenie jezdni do 5,5m i wykonanie dodatkowych warstw bitumicznych jezdni,
 korekta przebiegu drogi na odcinku o niekorzystnym ukształtowaniu geometrycznym,
 budowa odcinków chodników o nawierzchni z kostki betonowej,
 przebudowa i budowa skrzyżowań,
 wykonanie umocnionych poboczy,
 budowa i przebudowa zjazdów,
 budowa peronów przystankowych i zatok autobusowych,
 budowa oświetlenia drogowego hybrydowego, doświetlającego przejścia dla pieszych,
 odtworzenie rowów odwadniających,
 wykonanie elementów odwodnienia,
 wycinkę drzew kolidujących z inwestycją,
 nasadzenia zastępcze drzew,
 wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Podstawowe parametry drogi:
 Jezdnia: dwupasowa, dwukierunkowa,
 Klasa techniczna: Z,
 Kategoria ruchu: KR2,
 Prędkość projektowa: Vp=40 km/h,
 Szerokość jezdni: 5,5m,
 Szerokość poboczy: 2x1,0m,
 Pochylenie poprzeczne jezdni: 2% (daszkowe),
 Pochylenie pobocza: 8%,
 Szerokość chodnika: 1,50m,
 Szerokości pasa dzielącego: 1,0-2,0m,
 Pochylenie poprzeczne chodnika: 2%.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
1) zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu podczas prowadzenia robót budowanych, w tym zapewnienie odpowiedniego oznakowania,
2) przed rozpoczęciem robót wykonanie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" dla przewidywanych do realizacji robót budowlanych, o ile będzie wymagane,
3) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,
4) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,
5) opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz stabilizacja nowych punktów granicznych (zgodnie z decyzją ZRID). Z czynności wykonania stabilizacji należy przedłożyć Zamawiającemu kopie protokołów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie punktowej będą podlegać jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert :
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena oferty brutto w PLN - C 60% 60
2. Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - GR 40% 40

2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą ze wzoru:
CLP = C + GR
gdzie:
CLP - całkowita liczba punktów przyznanych ofercie
C - liczba punktów przyznanych za kryterium (1) - Cena
GR - liczba punktów przyznanych za kryterium (2) - Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

3. Zasady oceny za kryterium „Cena” – (C).
W przypadku kryterium Cena, oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów. Cena – (C) – waga 60 %. Punkty za kryterium „Cena" (C) – maksymalnie 60 pkt ( 1 pkt – 1%), zostaną obliczone w następujący sposób:
C = C of, min x 60
C of, bad
gdzie:
C ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena”;
C of, min najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu;
C of, bad cena oferty badanej.

Zamawiający przy obliczaniu ceny punktowej dla oferty „Cena” w celu oceny dokona zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku - jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następna) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

4. W przypadku kryterium „Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady”- (GR), Zamawiający przyzna Wykonawcy odpowiednią ilość punktów - max. 40 pkt zgodnie z punktacją znajdującą się w tabeli pn. Punkty w kryterium oceny ofert „Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady” – 40 % :

Punkty w kryterium oceny ofert
„Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady” - 40% (40 pkt)
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 24 mies. – do 36 mies. - 0 pkt
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 36 miesięcy – do 60 mies. - 10 pkt
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 60 miesięcy lub okres dłuższy - 40 pkt

Wykonawca winien wypełnić w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SWZ część dotyczącą kryterium „Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady”. W tej części formularza zadeklarowany okres zostanie przyjęty do w/w punktacji i będzie obowiązywał w umowie i po jej realizacji. W przypadku braku złożonej deklaracji zamawiający przyjmie wymagany 24 miesięczny okres gwarancji i rękojmi.
5. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązuje się co najmniej do udzielenia 24 miesięcznego okresu gwarancji i 24 miesięcznego okresu rękojmi od wydania rzeczy zamawiającemu. Jednocześnie wydłużenie ww. okresów jest możliwe. W takim przypadku zadeklarowanie dłuższego okresu będzie powodować odpowiednią punktację w kryteriach oceny ofert przy sposobie punktacji, a w przypadku jakichkolwiek rozbieżności w tym względzie decydować będzie taki okres, w którym te zrównanie ma miejsce.
6. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, po zsumowaniu obu kryteriów oraz spełni dodatkowe wymagania zakreślone zapisami SWZ / ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na zasadach określonych w SWZ i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w zakresie doświadczenia
 Wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni drogi bitumicznej o długości co najmniej 1 km,
 Warunek zostanie uznany za spełniony na podstawie przedstawionych dokumentów – spełnia/nie spełnia,
 W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie ww. warunek podmioty mogą spełniać łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wzywa wykonawcę, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 2 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepisy dotyczące terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wzywa wykonawcę, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ) – wymagania dotyczące podpisania dokumentu elektronicznego wg pkt 8.3.
2) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy/pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo(a) - umocowanie do reprezentacji wykonawcy w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej (przykładowo: KRS, CEIDG) ogólnie dostępnego na stronach internetowych ogólnodostępnych baz danych.
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Powyższe wymagania stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku oferty wspólnej należy do oferty załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – wymagania dotyczące podpisania dokumentu elektronicznego wg pkt 8.2.
3) Oświadczenia, dot. przesłanek do wykluczenia z postępowania – wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
4) Oświadczenie, dotyczące warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi załącznik nr 3 do swz,
5) Zobowiązanie lub inne dokumenty, do udostępnienia zasobów – wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej swz (jeżeli dotyczy).
6) Oświadczenie dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej swz (jeżeli dotyczy).
7) Potwierdzenie wniesienia wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 50.000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu do składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r., poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: PKO BP S.A. 09 1020 1462 0000 7102 0307 4457 z dopiskiem - “Wadium do przetargu na …… (tytuł przetargu lub nr postępowania, część …….)….”.
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji, o których mowa w pkt 3 ppkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał w postaci elektronicznej.
7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, i nieodwołalne na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia pod warunkiem spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2) Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
• partnerzy muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z partnerów.
• oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów.
3) Partnerzy muszą udokumentować spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z dyspozycjami zawartymi w niniejszej specyfikacji,
4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian istotnych postanowień zawartej umowy, o których mowa w art. 454 Pzp, w oparciu o przepisy art. 455 Pzp, w poniższym zakresie:
1) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
2) ustawowej zmiany stawki podatku VAT po dacie otwarcia ofert; należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury,
3) wystąpi zmiana wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek),
4) Zamawiający zdecyduje się na zmianę zastosowanych materiałów lub technologii – zamiennych (zastosowanie innych materiałów budowlanych lub technologii robót niż przewidziane w projekcie lub przedmiarze robót itp.), wystąpi konieczność wprowadzenia zmian projektowych lub wprowadzenia robót zamiennych, wynikających np. ze zmian projektowych, zmian lokalizacji itp. W tym wypadku, po podpisaniu protokołu konieczności, zostanie sporządzony aneks do umowy zwiększający lub zmniejszający cenę oferty, o ewentualną różnicę w cenie. Ceny jednostkowe tych zmian nie mogą być wyższe niż zaoferowane w kosztorysie oferty pierwotnej (nie dotyczy to materiałów i technologii wcześniej nie uwzględnionych w kosztorysie ofertowym - które ceny materiałów i sprzętu, które nie będą wynikać z wyceny robót zamówienia podstawowego - będą podlegały negocjacjom z Wykonawcą; - ceny te nie mogą przekroczyć średnich cen czynników produkcji SEKOCENBUD za poprzedni kwartał),
5) Wystąpi konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek np. zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, gdy zamawiający będzie miał możliwość przy wcześniejszym wykonaniu robót rozliczenia większych kwot niż przewidziane na dany rok,
6) Wystąpi konieczność zmiany kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
7) Wystąpi konieczność zmiany podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy,
8) Wystąpi konieczność zmiany terminów umownych rozpoczęcia lub zakończenia robót, z uwagi na: panujące warunki atmosferyczne, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej (w wypadku, gdy dokonywanie tych zmian trwałoby dłużej niż 5 dni roboczych od dnia, w którym stwierdzono taką konieczność, w przypadku gdy kolidowałoby to z prowadzeniem dalszych robót), wprowadzenie robót zamiennych, dodatkowych lub robót powtarzających się, których wykonanie może wpłynąć na termin wykonania robót podstawowych, wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ, okoliczność lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.