eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Niemce › Dostawa mebli dla uczestników Projektu RPLU.11.02.00-06-0121/20 "Aktywni i pomocni RAZEM", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 "Włączenie społeczne"Ogłoszenie z dnia 2022-07-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mebli dla uczestników Projektu RPLU.11.02.00-06-0121/20 „Aktywni i pomocni RAZEM”, realizowanego
w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach

1.3.) Oddział zamawiającego: OPS Niemce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004168110

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubelska 119

1.5.2.) Miejscowość: Niemce

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-025

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ops@niemce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opsniemce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mebli dla uczestników Projektu RPLU.11.02.00-06-0121/20 „Aktywni i pomocni RAZEM”, realizowanego
w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a2c57f38-0e5e-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00281872

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Dostawa mebli dla uczestników Projektu RPLU.11.02.00-06-0121/20 „Aktywni i pomocni RAZEM”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.opsniemce.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal/(dane odbiorcy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach, adres skrzynki ePUAP: /OPSNiemce/SkrzynkaESP) oraz poczty elektronicznej (email: ops@niemce.pl).
2. Zamawiający upoważnia następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Pani Barbara Ściseł
email: ops@niemce.pl tel. 518 119 440.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularz do komunikacji”

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania zelektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopi dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę przekazania ich do ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach, 21-025 Niemce ul. Lubelska 119.
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody w jednym lub kilku celach:
a) Wykonywanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*),
b) Wykonania obowiązku prawnego ciążącego na OPS w Niemcach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) Wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO i art. 9 ust. 2 lit. g RODO),
d) Oceny zdolności pracownika do pracy, zabezpieczenia społecznego
i zarządzania systemami i usługami tego dotyczącymi (art. 9 ust. 2 lit. h RODO).
3. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z OPS
w Niemcach przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest OPS w Niemcach.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OPS.271.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego oraz mebli dla uczestników Projektu RPLU.11.02.00-IZ.00-06-004/18 „Czas Seniorów w Gminie Niemce”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.
2. Dostawa obejmuje:
- zakup 2 kanap;
- zakup 20 krzeseł,
- zakup 2 stołów konferencyjnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39140000-5 - Meble domowe

39120000-9 - Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki

39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów w przyjętych kryteriach oceny,
a łączna punktacja [S] zostanie przyznana wg wzoru: S=C+G.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa następujący warunek:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał dostawę na meble w ramach jednego zamówienia w okresie ostatnich 3 lat.
Ocena dokonana zostanie na podstawie wykazu usług oraz dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług w ramach różnych umów, zamówień i kontraktów, nawet świadczonych dla jednego usługodawcy w ramach odrębnych zamówień, kontraktów lub umów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa następujący warunek:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał dostawę na meble w ramach jednego zamówienia w okresie ostatnich 3 lat.
Ocena dokonana zostanie na podstawie wykazu usług oraz dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług w ramach różnych umów, zamówień i kontraktów, nawet świadczonych dla jednego usługodawcy w ramach odrębnych zamówień, kontraktów lub umów.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa następujący warunek:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał dostawę na meble w ramach jednego zamówienia w okresie ostatnich 3 lat.
Ocena dokonana zostanie na podstawie wykazu usług oraz dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług w ramach różnych umów, zamówień i kontraktów, nawet świadczonych dla jednego usługodawcy w ramach odrębnych zamówień, kontraktów lub umów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

13. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia:
1) W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które zakresy prac wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczeniaz postępowania składa każdy z wykonawców ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku:
1) Gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług na asortyment stanowiący przedmiot umowy.
2) w razie zmiany terminu wykonania umowy z powodu:
a) wystąpienia uzasadnionych dodatkowych okoliczności, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy,
b) siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniu szkody w znacznych rozmiarach,
c) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie
w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
3. Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art.
454 - 455 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.