eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Realizacja projektów z BO! Małopolska - edycja IV: Budowa chodnika w ciągu DW 964 w m. SułkówOgłoszenie z dnia 2023-06-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Realizacja projektów z BO! Małopolska – edycja IV: Budowa chodnika w ciągu DW 964 w m. Sułków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000588890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Głowackiego 56

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-085

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.krakow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-409fa884-0051-11ee-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarządzanie drogami wojewódzkimi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja projektów z BO! Małopolska – edycja IV: Budowa chodnika w ciągu DW 964 w m. Sułków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-409fa884-0051-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00279218

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00064722/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Realizacja projektów z BO! Małopolska – edycja IV: Budowa chodnika w ciągu DW 964 w m. Sułków

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243507

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-47/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 121951,22 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj odcinka chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 964 w m. Sułków (odc. 290 km 0+087 – km 0+202 / długość ok. 115 m / strona prawa).
Zadanie obejmuje w szczególności: a) opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 964 Sułków – Mała Wieś – Ochmanów wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz przedmiarami robót oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji pozwalających wykonać prace budowlane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, b) utrzymanie drogi wojewódzkiej na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy do jej zakończenia (w zakresie utrzymania należy wykonywać prace związane w szczególności z letnim utrzymaniem), c) zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót – projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja), d) wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego, w szczególności obejmujących: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, - wycinkę drzew i krzewów wraz z usunięciem pni drzew oraz nasadzeniami zastępczymi, - roboty ziemne, - budowę chodnika, - budowę, przebudowę i oczyszczenie istniejącej kanalizacji deszczowej, - odwodnienie drogi wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników, - remont, przebudowę i budowę zjazdów, - montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, - zabezpieczenie i przebudowę uzbrojenia terenu kolidującego z budową chodnika wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci, - docelową oraz tymczasową organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe), - roboty wykończeniowe i porządkowe, - wszelkie inne prace wynikające z przyjętych rozwiązań opracowanych przez Wykonawcę w ramach dokumentacji projektowej, e) pełnienie nadzoru autorskiego, f) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapach zasadniczych lub sytuacyjno-wysokościowych i uzyskanie jej przyjęcia do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne, g) zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert określonego w SWZ nie została złożona żadna oferta, tj. do dnia 16.06.2023 r. godz. 10:00 do Zamawiającego nie wpłynęła jakakolwiek oferta na niniejsze zamówienie. Przedmiotowa sytuacja wypełnia zatem znamiona podstawy unieważnienia postępowania przewidzianej w art. 255 pkt 1 ustawy PZP.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.