eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałbrzych › Przebudowa węzła sanitarnego i remont dachu budynku administracyjno - biurowego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w WałbrzychuOgłoszenie z dnia 2023-06-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa węzła sanitarnego i remont dachu budynku administracyjno – biurowego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałbrzychu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałbzychu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890723982

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wysockiego 34

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-304

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 74 848 11 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: walbrzych@wroc.wiw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piw.walbrzych.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9648a3a0-f9f5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


weterynaria

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa węzła sanitarnego i remont dachu budynku administracyjno – biurowego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałbrzychu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9648a3a0-f9f5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00279137

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239996

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 01.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 182341,22 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie węzła sanitarnego i remontu dachu budynku administracyjno – biurowego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałbrzychu, zlokalizowanego przy ul. Wysockiego 34 na działce o numerze ewidencyjnym 147/4 w Obrębie nr 0018 –
-Biały Kamień.
2.Przedmiot zamówienia, o którym w pkt 1, obejmuje wykonanie robót remontowych oraz wykonanie prac instalacyjnych: wentylacji, instalacji c.o. i instalacji wodno – kanalizacyjnych, zgodnie z nowym układem funkcjonalnym.
3. Roboty remontowe polegać będą na przebudowie węzła sanitarnego tj. między innymi na wykonaniu nowych ścianek działowych z bloczków wapienno-piaskowych, wykonaniu posadzki betonowej z terakotą, wykonaniu glazury ściennej i nowych tynków cementowo-wapiennych i wapiennych, malowaniu ścian
i sufitów oraz wymianie armatury sanitarnej i zabudowy meblowej. Łazienki wraz z toaletami usytuowane są na parterze. Prace obejmują również remont dachu, który polega na wykonaniu nowego pokrycia z papy izolacyjnej, wymianie obróbek blacharskich i rynien z rurami spustowymi.
4.Szczegółowy opis prac budowlanych/remontowych oraz instalacyjnych określa załącznik nr 12 do SWZ stanowiący dokumentację projektową tj.: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany.
5.Przedmiot zamówienia ma być zrealizowany zgodnie z załącznikiem nr 13 stanowiącym specyfikację materiałową oraz z załącznikiem nr 14 stanowiącym przedmiar robót.
6. W przypadku gdy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia a w szczególności w dokumentacji projektowej, specyfikacji materiałowej oraz w przedmiarze wskazał nazwy, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę czy producenta, Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych nie gorszych od określonych w niniejszej SWZ. Ewentualne wskazanie tych informacji ma na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Każdorazowo gdy wskazana jest niniejszej SWZ lub załącznikach do niej taka informacja, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Za zasadę uznania bądź nieuznania przez Zamawiającego równoważności oferowanego produktu względem produktu wskazanego w dokumentacji zamówienia uważa się przy tym cechy produkty opisane w SWZ.
7. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, specyfikacje techniczne czy systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 4 ustawy Pzp. należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy Pzp. dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest
w niniejszej SWZ norma, należy przyjąć, żę w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
8.Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu umowy zostały zawarte w załączniku nr 8 do SWZ – stanowiący wzór umowy.
9. Zamawiający umożliwia Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonania oględzin przedmiotu zamówienia, przeprowadzenia wizji lokalnej, celem zdobycia wszelkich niezbędnych informacji służących do przygotowania oferty. Wykonawca zainteresowany dokonaniem wizji lokalnej zobowiązany jest do uzgodnienia terminu z Zamawiającym poprzez kontakt telefoniczny bądź e-mailowy z osobą wskazaną
w SWZ do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania.
10. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych informacji podczas wizji lokalnej. Wszelkie pytania bądź wątpliwości należy zgłaszać do Zamawiającego za pośrednictwem określonych w SWZ narzędzi elektronicznych do komunikacji, co odbywa się za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
11. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków bhp i p.poż., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
12. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu prowadzonych robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45211310-5 - Roboty budowlane w zakresie łazienek

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

45261910-6 - Naprawa dachów

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45232460-4 - Roboty sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 179000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 239000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 179000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX-Dumicz Leszek Sp.j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890518733

7.3.3) Ulica: ul. Wrocławska 109

7.3.4) Miejscowość: Wałbrzych

7.3.5) Kod pocztowy: 58-306

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

remont dachu - KM Budownictwo Sp. z o.o.


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 179000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-08-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.