eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałbrzych › Przebudowa węzła sanitarnego i remont dachu budynku administracyjno - biurowego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w WałbrzychuOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa węzła sanitarnego i remont dachu budynku administracyjno – biurowego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałbrzychu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałbzychu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890723982

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wysockiego 34

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-304

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 74 848 11 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: walbrzych@wroc.wiw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piw.walbrzych.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

weterynaria

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa węzła sanitarnego i remont dachu budynku administracyjno – biurowego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałbrzychu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9648a3a0-f9f5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239996

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9648a3a0-f9f5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ .
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawcy zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu "Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamówienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce "Centrum Pomocy".

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
2. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Składane dokumenty opatrzone winny zostać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
4. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
7. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: m.kubik@piw.walbrzych (nie dotyczy składania ofert).
9. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
10. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (art. 284 ustawy Pzp).
11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu jako kierownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Wałbrzychu.
2. Z Administratorem można kontaktować się:
• Listownie: ul. Wysockiego 34, 58-304 Wałbrzych,
• Telefonicznie: 74 848 11 70, 74 842 69 21,
• Przez pocztę elektroniczną: walbrzych@wroc.wiw.gov.pl
• Przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:
https//epuap.gov.pl/wps/myportal/strafa-klient/katalog-spraw/profil-urzedu/PIWWalbrzych
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Jana Kołomańskiego, z którym można się skontaktować:
• Listownie na adres Inspektoratu,
• Przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Inspektoratu,
• Przez pocztę elektroniczną: iod@piw.walbrzych.pl
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), przepisów z zakresu Ustawy prawo zamówień publicznych, oraz innych związanych z działalnością Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
5. Dane będą przetwarzane w celu:
• przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
• archiwalnym oraz statystycznym.
6. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom tj. innym uczestnikom postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
9. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do wglądu do nich, do ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania.
10. Dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania i archiwizacji.
11. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 01.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 182341,22 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie węzła sanitarnego i remontu dachu budynku administracyjno – biurowego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałbrzychu, zlokalizowanego przy ul. Wysockiego 34 na działce o numerze ewidencyjnym 147/4 w Obrębie nr 0018 –
-Biały Kamień.
2.Przedmiot zamówienia, o którym w pkt 1, obejmuje wykonanie robót remontowych oraz wykonanie prac instalacyjnych: wentylacji, instalacji c.o. i instalacji wodno – kanalizacyjnych, zgodnie z nowym układem funkcjonalnym.
3. Roboty remontowe polegać będą na przebudowie węzła sanitarnego tj. między innymi na wykonaniu nowych ścianek działowych z bloczków wapienno-piaskowych, wykonaniu posadzki betonowej z terakotą, wykonaniu glazury ściennej i nowych tynków cementowo-wapiennych i wapiennych, malowaniu ścian
i sufitów oraz wymianie armatury sanitarnej i zabudowy meblowej. Łazienki wraz z toaletami usytuowane są na parterze. Prace obejmują również remont dachu, który polega na wykonaniu nowego pokrycia z papy izolacyjnej, wymianie obróbek blacharskich i rynien z rurami spustowymi.
4.Szczegółowy opis prac budowlanych/remontowych oraz instalacyjnych określa załącznik nr 12 do SWZ stanowiący dokumentację projektową tj.: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany.
5.Przedmiot zamówienia ma być zrealizowany zgodnie z załącznikiem nr 13 stanowiącym specyfikację materiałową oraz z załącznikiem nr 14 stanowiącym przedmiar robót.
6. W przypadku gdy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia a w szczególności w dokumentacji projektowej, specyfikacji materiałowej oraz w przedmiarze wskazał nazwy, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę czy producenta, Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych nie gorszych od określonych w niniejszej SWZ. Ewentualne wskazanie tych informacji ma na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Każdorazowo gdy wskazana jest niniejszej SWZ lub załącznikach do niej taka informacja, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Za zasadę uznania bądź nieuznania przez Zamawiającego równoważności oferowanego produktu względem produktu wskazanego w dokumentacji zamówienia uważa się przy tym cechy produkty opisane w SWZ.
7. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, specyfikacje techniczne czy systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 4 ustawy Pzp. należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy Pzp. dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest
w niniejszej SWZ norma, należy przyjąć, żę w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
8.Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu umowy zostały zawarte w załączniku nr 8 do SWZ – stanowiący wzór umowy.
9. Zamawiający umożliwia Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonania oględzin przedmiotu zamówienia, przeprowadzenia wizji lokalnej, celem zdobycia wszelkich niezbędnych informacji służących do przygotowania oferty. Wykonawca zainteresowany dokonaniem wizji lokalnej zobowiązany jest do uzgodnienia terminu z Zamawiającym poprzez kontakt telefoniczny bądź e-mailowy z osobą wskazaną
w SWZ do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania.
10. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych informacji podczas wizji lokalnej. Wszelkie pytania bądź wątpliwości należy zgłaszać do Zamawiającego za pośrednictwem określonych w SWZ narzędzi elektronicznych do komunikacji, co odbywa się za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
11. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków bhp i p.poż., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
12. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu prowadzonych robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45211310-5 - Roboty budowlane w zakresie łazienek

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

45261910-6 - Naprawa dachów

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45232460-4 - Roboty sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin zakończenia robót budowlanych

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w następującym zakresie: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca ma być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę w wysokości nie mniejszej niż 20.000,00 zł .
4) zdolności technicznej lub zawodowej: A. Wykonawca ma wykazać, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również należycie wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie pomieszczeń sanitarnych na kwotę co najmniej 50.00,00 zł oraz co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wszelkiego rodzaju remontu/naprawy dachu na kwotę co najmniej 50.000,00 zł – załącznik nr 11 do SWZ.
B. Wykonawca musi dysponować jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót budowlanych, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – załącznik nr 10 do SWZ.
Osoba wymieniona w pkt 4 lit. B) powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustaw a z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 r., poz. 831) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r., poz. 768) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: i) oświadczenie dotyczące zakazu udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach- załącznik nr 9 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do SWZ, załącznik nr 10 stanowiący wykaz robót budowlanych, załącznik nr 11 stanowiący oświadczenie/wykaz dot. kierownika budowy, dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, załącznik nr 3 stanowiący oświadczenie o przynależności bądź nie do grupy kapitałowej,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ,
b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ,
c) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
d) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
e) oświadczenie o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w Roz. XVIII pkt 4 SWZ, tj. zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów stosownie do treści art. 118 ustawy – załącznik nr 6 do SWZ (jeśli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów),
f) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu - załącznik nr 4 do SWZ (jeśli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów),
g) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 5 do SWZ (jeśli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów),
h) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia należy dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni wykonawcy tj.: oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy, które wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 7 do SWZ.
i) oświadczenie dotyczące zakazu udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach- załącznik nr 9 do SWZ
j) wykaz robót budowlanych – załącznik nr 10 do SWZ,
k) oświadczenie/wykaz dot. dysponowaniem kierownikiem budowy– załącznik nr 11 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Poniżej warunki:
1. Zamawiający obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2735,12 zł przed upływem terminu składania ofert.
2. Wysokość wadium została ustalona, zgodnie z art. 281 ust. 4 ustawy Pzp.
3. Wniesione wadium musi zabezpieczyć cały okres związania ofertą.
4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do godz. 10.00, dnia 14.06.2023 r.
5. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) W pieniądzu,
b) Gwarancjach bankowych,
c) Gwarancjach ubezpieczeniowych
d) W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2020 r. poz. 299 poz. 2099 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. nr konta bankowego Zamawiającego: 49 1010 1674 0061 1613 9120 0000
z dopiskiem: Wadium w postępowaniu dla zadania: Przebudowa węzła sanitarnego i remont dachu budynku administracyjno – biurowego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Wałbrzychu nr 01/2023.
7. Wadium wnoszone w pieniądzu przechowuje się na rachunku bankowym.
8. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego, o którym mowa w pkt 5 przed terminem składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie zostanie odrzucona.
9. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski (PLN) i dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form.
10. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał np. gwarancji ubezpieczeniowej w postaci elektronicznej.
11. W przypadku wadium wniesionego w formie poręczenia lub gwarancji bankowej, w sytuacji zatrzymania wadium przez Zamawiającego, gwarant podejmie się bezwarunkowo i nieodwołalnie wypłacenia Zamawiającemu wyżej wymienionej wysokości kwoty, płatnej po pierwszym otrzymaniu pisemnego żądania, bez konieczności jego uzasadniania.
12. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ustawy Pzp.
13. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacjach określonych w ustawie Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokości 5% wartości umownej brutto podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie, o który mowa w pkt 1, ma za zadanie zagwarantować zgodne z umową wykonanie zamówienia oraz służy do pokrycia wszystkich spornych i bezspornych roszczeń Zamawiającego
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) Pieniądzu nr konta:……………………………………………………………………………………………z dopiskiem:
Zabezpieczenie umowy na wykonanie robót budowlanych dla zadania: Przebudowa węzła sanitarnego i remont dachu budynku administracyjno – biurowego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałbrzychu nr 01/2023.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2020 r. poz. 299 poz. 2099 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).
4. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, a także poręczenie, musi posiadać zapis, że gwarant zobowiązuje się na pierwsze żądanie Zamawiającego, bezwarunkowo i nieodwołalnie do wypłacania Zamawiającemu - do górnej granicy wyżej wymienionej wysokości – wszelkich kwot, jakimi wyrażać się będą roszczenia majątkowe kierowane przez Zamawiającego przeciw Wykonawcy na gruncie Umowy lub w związku z jej zawarciem
i wykonaniem. Treść gwarancji lub poręczenia każdorazowo musi być uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego. Beneficjentem gwarancji będzie Zamawiający. Zabezpieczenie wnoszone
w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
5. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się, wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz (np. gwarancje, poręczenia, itp.) musi być dokonana przez wszystkich członków konsorcjum. Dokument ten musi być wystawiony na wszystkich członków konsorcjum.
6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia zabezpieczenia w walucie innej niż złoty polski (PLN) i dotyczy to zabezpieczenia składanego w każdej z możliwych form.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty
w zakresie wskazanym w projekcie umowy.
1. Zmiana istotnych postanowień zawartych w umowie może nastąpić jedynie na warunkach i w przypadkach w niej określonych, na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Niezależnie od innych przesłanek umożliwiających zmianę niniejszej umowy, wskazanych w jej treści i w treści SWZ, Zamawiający dopuszcza dokonanie następujących zmian umowy:
1) zmiana terminu realizacji umowy określonego w § 2 ust. 1, w przypadku wystąpienia okoliczności mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy i stanowiących przeszkodę w realizacji robót (np. ponadprzeciętnie niekorzystne warunki atmosferyczne, konieczność usunięcia wad dokumentacji technicznej, które mogły zostały ujawnione dopiero na etapie realizacji umowy, niedostępność mediów, awarie, wstrzymanie robót przez organy administracji itp.), jeśli te okoliczności nie są zawinione przez Wykonawcę – termin może ulec zmianie o czas odpowiadający czasowi trwania tych przeszkód,
2) zmiana sposobu wykonania zobowiązania, w tym zmiany technologii, o ile zmiana taka:
a) jest korzystna dla Zamawiającego i/lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy lub
b) wynika z konieczności dostosowania umowy do obowiązujących przepisów prawa.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego "Formularza ofertowego" udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce "Informacje podstawowe", https://ezaowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.